Články

Všechny články

 • 25 1
  Annonce na Oratorium electronicum

  Na stránkách Českého rozhlasu naleznete annonci již proběhlého Oratoria electronica Michala Rataje.

  http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/840377

  Aktuality | Martin Stanek | 25.1.2011 22:37
 • 19 1
  Barevné mlhy Františka Hrubína 24.1.
  Aktuality | Martin Stanek | 19.1.2011 23:26
 • 17 1
  Německá konverzace pro salvátorské opět ožívá

  V prostorách kláštera Křižovníků, které s laskavýnm svolením řádu využíváme, opět zazní německý jazyk v podání frekventantů kurzu německé konverzace. Po odchodu dlouholeté výborné lektorky Jany Ginzelové/Štefkové se vedení konverzace ujal Mgr. František Zima. Konverzace předpokládá alespoň mimimální znalost jazyka, zváni jsou i noví zájemci. Koná se vždy ve středu od 16 do 18.30 hodin, sraz je v Platnéřské 4 před vrátnicí.

  Aktuality | Martin Stanek | 17.1.2011 11:43
 • 17 1
  Tomáš Halík dostal v Polsku čestný titul za dialog mezi křesťany a židy
  Varšava - Čestný titul Člověk smíření v sobotu v hlavní varšavské synagoze převzal od Polské rady křesťanů a židů Mons. Tomáš Halík. Ocenění si váží, neboť právě smíření a pochopení pro druhé považuje za důležitý prvek v současném světě. Rada uděluje toto vyznamenání střídavě křesťanským a židovským osobnostem, které se zasloužily o dialog a sblížení mezi křesťany a židy. Prof. Halík je prvním Čechem, který ocenění obdržel. "Titul Člověk smíření má pro mě velký význam, protože vystihuje to, oč mně v životě opravdu jde: Hledat mosty mezi lidmi, učit se dívat očima těch druhých," řekl T.Halík ČTK a České televizi a vyzval k respektu vůči různosti. "Myslím si, že pro nás, dnešní svět, je toto nesmírně důležité. Ne se snažit o nějaké sjednocení, které by popřelo reálné rozdíly mezi náboženstvími a národy, je třeba respektovat různost, ale nechápat ji jako ohrožení, ale spíše jako něco, co nás může obohatit," doplnil český teolog, který v minulosti působil i jako externí poradce exprezidenta Václava Havla. Polská rada křesťanů a židů titul Člověk smíření poprvé udělila v roce 1992. Mezi jeho dosavadními držiteli je mezi jinými nynější vrchní polský rabín Michael Schudrich nebo polský publicista a dlouholetý vedoucí polské sekce Rádia Svobodná Evropa Jan Nowak-Jeziorański. Mons. Tomáš Halík je držitelem například rakouské Ceny kardinála Königa za rok 2003, loni dostal prestižní Cenu Romana Guardiniho, kterou každí dva roky uděluje Katolická akademie za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby.
  Aktuality | Martin Stanek | 17.1.2011 10:49
 • 17 1
  Ekumenická bohoslužba křesťanů Prahy 1 18.1. 2011
  Aktuality | Martin Stanek | 17.1.2011 10:28
 • 12 1
  Expozice Klementinum v datech a obrazech

  „Historický a stavební vývoj Klementina v dobách působení jezuitského řádu“ Galerie Klementinum - výstava znovu otevřena 11.1. – 27.2. 2011

  Klementinum, vzácný barokní areál uprostřed Prahy, jenž patří mezi pražskými památkami k nejvýznamnějším, spojilo už velmi dávno svůj osud s Národní knihovnou České republiky. Expozice „Klementinum v datech a obrazech“ si klade za cíl - poprvé v takovém rozsahu, prezentovat veřejnosti historický a umělecký vývoj objektu, poukázat na významné nejenom kulturní, ale i společenské postavení fenoménu, jakým je tato původně jezuitská kolej, včetně osobností, které na tomto místě v minulosti působily. Výstava je instalována v překrásně zdobených Křižovnických chodbách, které byly v roce 2006 proměněny v Galerii Klementinum. K prohlídce jsou zde nabídnuty, mimo jiné, i exponáty dočasně přemístěné z míst, která jsou nyní uzavřena. Tímto počinem by mělo být částečně vynahrazeno zklamání mnoha návštěvníků, kteří nemohou klementinské historické prostory, kvůli probíhající revitalizaci, v současné době navštívit.

  Klementinum jako kulturní centrum a středisko vzdělanosti – „Insula nostra Clementina – náš klementinský ostrov“

  Jezuitský řád byl založen roku 1534 (papežem potvrzen roku 1540), jako jeden z důsledků hluboké krize katolictví té doby. Stal se jedním ze symbolů boje proti náboženské reformaci a v našich zemích pomohl významným způsobem nastolit pobělohorskou dominanci katolické církve. První jezuité přišli do Prahy již v roce 1556 a Klementinum je nejstarší jezuitskou kolejí v českých zemích. Mezi vzácné exponáty patří kopie dopisu s podpisem sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele jezuitského řádu a kopie zakládací listiny císaře Ferdinanda I., kterou dal vzniknout „koleji“ a škole u sv. Klimenta.

  Kulturně politické aktivity jezuitů Na jednotlivých panelech jsou zmapovány kulturně-politické plány jezuitů, které byly ve své době mimořádně progresivní. Vyžadovaly např. zbudování odpovídajícího komplexu církevních a školních budov s učebnami, knihovnou, kabinety, lékárnou, tiskárnou, kostely, kaplemi či astronomickou observatoří. Stavební vývoj Klementina probíhal takřka nepřetržitě po celou dobu působení řádu. Je zde představen v podobě jezuitských stavebních plánů. Zajímavá je kopie plánu Klementina ze sklonku 17. století z jezuitského archivu v Římě, kde jsou popsány jednotlivé prostory objektu. Z mnoha jezuitských aktivit se dozvídáme o jezuitské tiskárně, získané od dědiců Daniela Adama z Veleslavína, jež sloužila nejen zájmům řádu, ale též potřebám univerzity. Dokladem úrovně tiskárny je vystavená Svatováclavská bible (první česky tištěná bible). Součástí jezuitské výuky a propagace řádu bylo divadlo. Vrchol divadelní činnosti spatřovali jezuité v alegorických hrách. Na klementinských nádvořích se při významných slavnostních událostech stavělo velkolepé jeviště, na kterém deklamovalo padesát či více žáků a hlediště, které pojalo stovky návštěvníků. Známá jsou například provedení tragedie o sv. Václavu (1567) či hry o proroku Eliášovi (1610). Součástí areálu byla i výborně vybavená lékárna, jež sloužila nejenom členům koleje, ale zdarma i chudině. Řada nádob, mj. dřevěná krabice na léky či keramická dóza (obě z 18. stol.), připomíná dobové lékárnictví.

  Jezuitské školství a osobnosti Jezuitský řád vynikal výjimečnou úrovní školství, jež se neomezovalo pouze na chlapce ze šlechtických rodin, ale zahrnovalo i posluchače neurozené. Pouhé tři měsíce po příchodu členů Tovaryšstva Ježíšova do Prahy, zahájili jezuitští otcové výuku. Již v r. 1562 fungují v Klementinu nižší a vyšší školy – gymnázium, fakulta filozofická a teologická. Statistika dokazuje, jak významné a rozsáhlé byly jezuitské koleje. V první třetině 18. století, po dokončení výstavby Klementina, zde žilo na 200 členů jezuitského řádu a vzdělávalo se zde 2000 žáků a studentů. Výstava rovněž zmiňuje významné osobností řádu: Petra Canisia, který přivedl do Prahy první skupinu jezuitů, Edmunda Campiona, profesora a brilantního řečníka, Bohuslava Balbína, historika, či Roderiga Arriagu, významného filozofa a teologa („Videre Pragam et audiere Arriagam“ = Vidět Prahu a slyšet Arriagu) a mnohé další.

  Exponáty z nyní revitalizovaných prostor Jedním z cílů výstavy je zpřístupnění exponátů, které jsou běžně umístěny v nejvzácnějších historických prostorách Klementina - v Barokním knihovním sále, Astronomické věži či Zrcadlové kapli. Za všechny jmenujme matematické přístroje původně z Matematického muzea (nejstarší veřejné muzeum v českých zemích), několik unikátních astronomických hodin geniálního jezuitského matematika a mechanika Jana Kleina, přístroje astronoma a fyzika Josefa Steplinga, Valckovy barokní hvězdné a zeměpisné globy, sextanty a mnoho dalších.

  Revitalizace a dozvuky klementinské historie Příjemným a aktuálním zpestřením výstavy může pro návštěvníka být řada exponátů, které byly objeveny v souvislosti s právě probíhající rekonstrukcí areálu v nedávno uplynulých měsících. V rámci archeologického výzkumu pod Zrcadlovou kaplí, prováděném archeologickým oddělením Národního památkového ústavu byly objeveny pozůstatky středověkých domů a z výplně břidlicové jímky byla vyjmuta unikátní skleněná nádoba tzv. kutrolf (1. pol. 15. stol.), vystavena je dřevěná truhla, nalezená při odebírání náspu v podlaze přízemí traktu do Platnéřské ulice, po demontáži souvrství podlah. Kuriozitou jsou exponáty, objevené dělníky ve 3. patře v křídle do Seminářské ulice při rekonstrukci střešního zateplení - buřinka a prkno, na kterém je nápis „stavěno roku 1923“ (tzv. machoňovská přestavba) spolu se jménem dotyčného dělníka, který tam prkno i s buřinkou ukryl.

  O autorce výstavy PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (roz. Nevímová) Narozena: 1970 Zaměstnání: Národní archiv v Praze (od r. 2001) Ústav dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě v Praze (od r. 2005) Studium: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: archivnictví-pomocné vědy historické a dějiny umění doktorát (2002): Dějiny umění na FF UK v Praze. Zahraniční studijní pobyty: Vídeň, Bamberk, Řím, Paříž Specializace: barokní umění, umění jezuitského řádu. V tomto oboru autorka publikovala řadu odborných studií v českých a zahraničních časopisech a sbornících. Je mimo jiné i autorkou publikace o Klementinu ("Klementinum - průvodce") z roku 2006, vydáno Národní knihovnou ČR ve třech jazykových verzích (ČJ, AJ, NJ). Několik studií věnovala historii a výzdobě Vlašské kaple a Zrcadlové kaple v areálu Klementina.

  Otevřeno: úterý – neděle 10,30 – 18,00 hod. Vstupné: dospělí 60 Kč, senioři, studenti a děti 10-15 let 40 Kč, skupina 10ti a více osob / 1 osoba 40 Kč; děti do 10 let zdarma.

  Aktuality | Martin Stanek | 12.1.2011 16:09
 • 12 1
  Rekonstrukce varhan III

  Rekonstrukce varhan IIINové fotografie:  Dokumentace kontrolního dne nad rekonstrukcí varhan s norskými partnery - 22.11.2010. Foto   M.Staněk

  Aktuality | Martin Stanek | 12.1.2011 15:08
 • 12 1
  Tomáš Halík obdrží titul Člověk smíření
  V sobotu 15. ledna 2011 během slavnostního zasedání polské Rady křesťanů a židů v hlavní varšavské synagoze obdrží Mons. prof. Tomáš Halík čestný titul Člověk smíření 2010. Prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík navštíví ve dnech 13.-16. ledna 2011 Varšavu. Ve čtvrtek 13. ledna uvede spolu s novinářem Adamem Michnikem na tiskové konferenci polské vydání nové knihy rozhovorů Benedikta XVI. "Světlo světa".

  V pátek 14. ledna dopoledne vystoupí s představiteli polských protestantů, katolíků a židů v panelové diskusi "Náboženství a demokracie" a večer přednese na  společné konferenci s apoštolským nunciem v Polsku arcibiskupem Celestinem Migliorem přednášku "Evropa mezi křesťanstvím a laicitou". V sobotu 15. ledna večer udělí Tomáši Halíkovi polská Rada křesťanů a židů na svém slavnostním zasedání v hlavní varšavské synagoze v bývalém varšavském ghettu čestný titul "Člověk smíření 2010". Tento titul Rada uděluje každoročně jedné významné zahraniční osobnosti za zásluhy o dobré vztahy mezi křesťany a židy. Laudatio na laureáta pronese židovský filozof prof. Stanislaw Krajewski, Tomáš Halík přednese v synagoze proslov na téma "Smířená různost". V neděli 16. ledna se na závěr své návštěvy setká Tomáš Halík s varšavským arcibiskupem kardinálem Kazimierzem Nyczem. (Převzato z www.apha.cz)

  Aktuality | Martin Stanek | 12.1.2011 10:33
 • 7 1
  Oratorium Electronicum 23.1. 2011

  večer k tématu současná hudba a liturgie

  V neděli 23. ledna zazní v našem kostele při večerní mši svaté ve 20 hodin hudba předního českého současného skladatele Michala Rataje Invito a Corde, lingua, voce v podání ensemble Tiburtina (zpěv), Evy Bublové (varhany) a Štěpána Škocha (saxofon) a elektroakustická skladba Oratorium Electronicum.

  Hudba je nedílnou součástí nejen slavnostní liturgie, nicméně skutečně současné směřování klasické hudby se při liturgii dostává ke slovu jen vzácně. A to i přesto, že není vůbec chudá na spirituální inspiraci či duchovní základ. Ukázat, že by tomu tak být nemuselo, postavit alespoň malý most a položit si několik otázek, je hlavním záměrem neobvyklého liturgického doprovodu a celého večera. Hudební produkce během mše pak bude tématem teoretické debaty, která proběhne v sakristii. Debatovat budou skladatel Michal Rataj, liturgik Jan Kotas a Mons. Tomáš Halík. Večer pořádá Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF UK.

  Michal Rataj (* 1975) je skladatel a pedagog na katedře skladby HAMU pro obor elektroakustická hudba. Zúčastnil se řady evropských festivalů (V:NM Graz, AudioArt Kraków, NextWave, Multiplace), zkomponoval množství scénických hudeb pro rozhlas, televizi a divadelní inscenace. Jeho skladby byly vysílány v Rakousku, Švýcarsku, Německu, Švédsku, Chorvatsku, Slovensku, Španělsku, Novém Zélandě a USA. V akademickém roce 2007 – 2008 získal pozici Fulbright Scholar v Centre For New Music And Technology (CNMAT) na University Of California, Berkeley.

  ThLic. Jan Kotas (* 1970) vyučuje liturgiku na KTF UK v Praze, je děkanem kapituly Všech svatých na Pražském Hradě.

  Tiburtina ensemble je ženský vokální soubor, který se věnuje interpretaci gregoriánského chorálu, středověkého vícehlasu a soudobé hudby. Soubor vznikl v roce 2008 a navazuje na tradici dnes již neexistujícího souboru Schola Benedicta. Uměleckou vedoucí souboru je Barbora Sojková.

  Eva Bublová (* 1976) je varhanice a cemballistka, vyučuje varhanní hru na konzervatoři v Českých Budějovicích, na Hudební škole hl. m. Prahy a na hudebním Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Je varhanicí francouzské farnosti v Praze a v kostele Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu.

  Štěpán Škoch (* 1975) je saxofonista, jazzman a člen skupiny Chinaski. Působil ve skupinách Marcipán, Nitky a Manon 15.

  Aktuality | Martin Stanek | 7.1.2011 16:17
 • 7 1
  Duchovní cvičení a rekolekce /zima-jaro 2011/

  I na letošní zimu a jro jsme pro vás připravili pestrou nabídku duchovních cvičení, exercicií a rekolekcí. Víkendy pro katechumeny a pomalé biřmovance zveřejníme co nejdříve.

  Víkend pro rychlé biřmovance II. 18.- 20. 2. 2011

  Přihlášky: Adéla a Petr Muchovi, [email protected]

  ZRUŠENO Křesťanské partnerství 4. - 6. 3. 2011, Jiřetín pod Jedlovou -

  Dále uvedené víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány pro ty z nás, kteří hledají hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál, jejich účelem je nabídnout uvedení a pomoc na této cestě.

  Kontemplativní víkend

  Kolín, 14.-16.1. 2010

  je praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, tj. pro ty, kteří se dosud neúčastnili exercicií či nemají zkušenost s meditací v tichu, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a místo, kde by dříve nabyté teoretické či praktické vědomosti uvedli do své modlitební praxe. Doprovází Denisa Červenková CSTF, Jan Regner SJ.

  Ignaciánský víkend

  Kolín, 28.-30. 1. 2010

  Krátká víkendová duchovní obnova nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít víkend v tichu a v meditaci nad biblickými texty. Kurz je vhodný i pro účastníky, kteří ještě dosud neměli možnost se ignaciánských exercicií zúčastnit. Doprovází Jan Regner SJ.

  Sádhana II.

  Kolín 25.-27. 2. 2010

  Tato nabídka je určena především pro ty, kteří se v minulosti již podobného kurzu zúčastnili, nebo tuto meditaci soukromě praktikují. Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne. Doprovází Jan Regner SJ.

  Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně (bývalém kapucínském klášteře), jednodenní na Karmelu v Košířích. Cena za noc v jedno/dvou lůžkových pokojích s plnou penzí je zhruba 400-300 Kč (jsou ovšem možné i velké slevy pro studenty). Další informace můžete získat na adrese meditace@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).

  Přihlašuje se pouze e-mailem na adrese meditace@gmail.com, uvádějte název kurzu v “předmětu”. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle.

  Každé úterý 20.15 Tichá meditace

  probíhá vždy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora u Karlova mostu. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na obvyklou exerciční adresu ([email protected]).

  Aktuality | Martin Stanek | 7.1.2011 10:55