Články

Všechny články
- 2010

 • 8 4
  Hromadná příprava na manželství 19. 5. – 23. 6. 2010

  Ve spolupráci s odbornými lektory a pro velký zájem pořádáme již poněkolikáté. Příprava bude mít podobu přednášek s diskusí (z nedostatku prostor nemůžeme zaručit práci ve skupinách), nicméně letošní kapacita je snížena na dvacet párů.

  Cyklus o manželství | Martin Stanek | 8.4.2010 13:00
 • 8 4
  Velikonoční benefiční koncert Salvátorské scholy 28. 4. 2010

   Ve středu 28. dubna v 19 hodin proběhne v našem kostele tradiční benefiční koncert salvátorské scholy. Tentokrát zazní postní moteta Antonína Tučapského, Missa Brevis Zdeňka Lukáše a další.

  Účinkují: Robert Hugo - varhany, Salvátorská schola, dirigují: Jan Steyer a Michal Reiser.

  Vstupné dobrovolné, svůj příspěvek ve formě daru můžete předat do kasičky na místě.

  Výtěžek koncertu bude poskytnut zemětřesením postiženému Haiti prostřednictvím společnosti Člověk v tísni o.p.s., kterou představí její ředitel  Šimon Pánek.

  Aktuality | Martin Stanek | 8.4.2010 12:20
 • 8 4
  Ekumenická bohoslužba ke Dni Země 20. 4. 2010

  U příležitosti Dne Země se jako každý rok uskuteční v našem kostele ekumenická bohoslužba, kterou pořádáme ve spolupráci se členy ekologické sekce České křesťanské akademie. Bohoslužbě bude předsedat Mons. Tomáš Halík, kázáním poslouží Mgr. Milan Horák z Obce křesťanů, hudebně doprovodí sbor Gabriel.

  Srdečně zveme také do sakristie k debatě s RNDr. Václavem Cílkem, CSc., který pohovoří na téma krajiny. Mottem letošního večera je „Příroda jako zjevení“.

  plakatek.pdf

  Aktuality | Martin Stanek | 8.4.2010 12:12
 • 27 3
  Návštěva biskupa J. Beau 18.4. 2010

  Pozor, změna místa konání pondělní přednášky!

  Na pozvání Centra teologie a umění při KTF UK navštíví Prahu ve dnech 18. a 19. dubna 2010 pařížský biskup Jérôme Beau, ředitel unikátního centra dialogu církve se současným světem vzdělání a kultury, Collège des Bernardins, které v Paříži v roce 2008 otevíral papež Benedikt XVI.

  V neděli 18. dubna 2010 ve 20:00 hodin bude Mons. Jérôme Beau latinsky celebrovat mši svatou v našem kostele, kde také pronese kázání. Po bohoslužbě cca v 21:15 hodin bude následovat diskuse v sakristii. V pondělí 19. dubna 2010 v 19:30 hodin přednese Mons. Beau na Arcibiskupství pražském v Sále kardinála Berana (Hradčanské náměstí 16) přednášku Víra a kultura – zkušenost jednoho dialogu: Collège des Bernardins. Překlad bude u obou setkání zajištěn.

  Collège des Bernardins byla původně cisterciácká kolej ležící v centru Paříže, mnohými považovaná za nejkrásnější gotickou nekostelní  stavbu ve městě. Na podnět kardinála Jeana-Marie Lustigera ji na přelomu tisíciletí opět získala církev, rekonstruovala ji a přeměnila v centrum vzdělávání, bádání a především dialogu moderního světa a křesťanství. Specifikem tohoto projektu je skutečnost, že se pod jednou střechou setkávají a debatují lidé z církevního vědeckého světa (v CB má své sídlo teologická fakulta Ecole cathédrale), vědci z předních francouzských univerzit (hostujícím profesorem tu byl minulý rok např. René Girard) a lidé z oblasti kultury (pro kolej vytvořil speciální instalaci např. Claudio Parmiggiani). V koleji se pořádá vedle různých odborných přednášek a kurzů mnoho debat, konferencí a kolokvií a také výstav, projekcí a koncertů. Denně navštíví Collège des Bernardins přes tisíc lidí.

  Přednáška biskupa Beaua se měla  původně konat na Katolické teologické  fakultě. Na pozvání nového arcibiskupa Dominika Duky OP se přednáška přesouvá do Arcibiskupského paláce do Sálu kardinála Berana a začne v 19:30 hodin po slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha k 5. výročí začátku pontifikátu papeže Benedikta XVI. (začátek v 17:30 hodin). Papež jako jednu z priorit církve v České republice označil dialog s kulturní a vzdělanou veřejností. O takový dialog se ve Francii úspěšně snaží Collège des Bernardins, jejíž činnost právě  papež Benedikt v roce 2008 osobně zahajoval.

  Mons. Jérôme Beau (* 1957) je pomocný biskup a generální vikář pařížské  diecéze pověřený problematikou vzdělávání a kultury, ředitel Ecole cathédrale a Collège des Bernardins.

  Setkání se koná  ve spolupráci Centra teologie a umění při KTF UK, Akademické  farnosti Praha, České dominikánské provincie a teologické  revue Salve, která věnovala 4. číslo roku 2009 současnému francouzskému katolicismu, v němž také najdete rozsáhlý blok o Collège des Bernardins.

  PLAKÁT.pdf

  POZORZMĚNAMÍSTA_PŘEDNÁŠKY

  POZOR ZMĚNA

  PŘEDNÁŠKA MONS. BEAUA SE PŘESOUVÁ

  NA ARCIBISKUPSTVÍ  PRAŽSKÉ

  SÁL KARDINÁLA BERANA

  ZAČÁTEK V 19:30 HODIN

  PONDĚLÍ  19. DUBNA 2010

  Přednáška Víra a kultura – zkušenost jednoho dialogu: Collège des Bernardins pařížského biskupa Jérôme Beaua z Paříže se měla původně konat na Katolické teologické fakultě UK. Na pozvání nového arcibiskupa Dominika Duky OP se přednáška přesouvá do Arcibiskupského paláce do Sálu kardinála Berana (Hradčanské náměstí 16) a začne v 19:30 po slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha k 5. výročí začátku pontifikátu papeže Benedikta XVI. (začátek v 17:30 hodin). Papež jako jednu z priorit církve v České republice označil dialog s kulturní a vzdělanou veřejností. O takový dialog se ve Francii úspěšně snaží Collège des Bernardins, jejíž činnost právě papež Benedikt v roce 2008 osobně zahajoval.

  Aktuality | Martin Stanek | 27.3.2010 00:44
 • 27 3
  Velikonoce u Nejsvětějšího Salvátora

  Pro ty z vás, kdo se zúčastní obřadů Svatého týdne letos poprvé, uvádíme zde stručný úvod do liturgie. Barva postní doby je fialová, na Květnou neděli a Velký pátek je červená. Zelený čtvrtek, Velikonoční Vigilie a neděle Vzkříšení mají barvu bílou.  Květná neděle (28.3, 14 a 20h) Připomínáme si slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Bohoslužba začíná na nádvoří, kde se po krátké bohoslužbě slova světí ratolesti. (Prosíme přineste si vlastní). V kostele pokračuje bohoslužba normálně, čtou se Lukášovy pašije, při zmínce o ukřižování se pokleká.

  Zelený čtvrtek (1.4, 18h) Bohoslužba začne v kostele, naposledy zazní varhany a Gloria. Po kázání nastává obřad mytí nohou (pouze ustanoveným 12 mužům) a obřad přijetí do katolické církve. Sv. přijímání je tentokrát podobojí způsobou.  Po mši se odnese Nejsv. Svátost do bočního svatostánku, kde bude po krátké přestávce následovat adorace s texty z Janova evangelia a zpěvy z Taizé. Velký pátek (2.4, 18h)Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí zvolání „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se odpovídá „Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe po pěticích vedle sebe a s ohledem na ostatní se jen krátce pokleká. Nekoná se obvyklá eucharistická bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání. Po obřadech bude ještě u nově instalovaného Božího hrobu v jižní lodi možnost vyslechnout oratorium J.D.Zelenky „Prosebníci u hrobu Vykupitele“, které se v našem kostele hrálo v době barokní. Velikonoční vigilie (3.4, 21h) Začíná se na nádvoří Klementina, je možné si u vchodu do kostela vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí oheň, od něj se zapaluje paškál. Na trojí zvolání „Světlo Kristovo“ se odpovídá „Sláva Tobě Pane“. Po příchodu do setmělého kostela začne Velikonoční chvalozpěv, po něm následuje bohoslužba slova, čte se devět čtení (sedm ze Starého Zákona a dvě z Nového). Po sedmém čtení opět zazní varhany a zpívá se Gloria. Následuje čtení z epištoly, Evangelium a kázání. Letos neproběhne křestní bohoslužba, ale celé shromáždění obnoví své křestní vyznání. Eucharistická bohoslužba probíhá již obvyklým způsobem.

  Aktuality | Martin Stanek | 27.3.2010 00:06
 • 26 3
  Salvatore č. 74 - duben 2010

  Nový farní zpravodaj ke stažení zde: 74duben2010.pdf

  Aktuality | Martin Stanek | 26.3.2010 23:56
 • 18 3
  Tvořivá dílna pro děti na Velký pátek

  V rámci doprovodného programu k instalaci Adrieny Šimotové, který ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK a s kurátorem výstavy Pavlem Brunclíkem pořádá naše farnost, zveme všechny děti ve věku 8 - 12 let na Velký pátek 2.dubna do našeho kostela a do sakristie ke tvořivé dílně a k povídání o umění v kostele. Zkušení lektoři vám řeknou něco o díle paní Adrieny Šimotové,  dozvíte se i trochu o kostele a o přípravě na Velikonoce. V sakristii si budete moci vyzkoušet zajímavou  výtvarnou techniku. Sraz bude v 10.00 před kostelem. Doprovázející  dospělí se mohou pasivně účastnit programu pro děti.  Kapacita programu je omezena počtem 20 dětí, proto se, prosíme, přihlašujte telefonicky, e-mailem nebo osobně v sakristii, a to až do úterý 31.března.

  Aktuality | Martin Stanek | 18.3.2010 16:08
 • 18 3
  Biřmování 11.4. 2010

  V neděli 11.dubna 2010 ve 20 hodin nás poctí svojí návštěvou nově instalovaný pražský arcibiskup Mons.Dominik Duka OP, aby biřmoval 27 mladých zájemců o tuto svátost, kteří se na ni od října loňského roku důkladně připravovali. Mši sv. doprovodí figurální hudba pod vedením Roberta Huga, po mši sv. bude pro biřmovance s jejich kmotry možnost alespoň krátkého setkání s arcibiskupem v sakristii.

  Více info pro biřmovance:
  Sraz spolu s kmotry bude již v 19.15 v sakristii. Biřmovat bude nově instalovaný pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP. Prosíme o vaši administrativní součinnost. K biřmování je třeba mít kopii křestního listu z dětství, případně nové potvrzení o křtu (výpis z matriky místa křtu). Do farnosti křtu stačí zavolat (e-maily jsou někdy na delší dobu) a uvést kromě jména alespoň rok křtu. Potvrzení si nechte zaslat na poštovní adresu. Dále je třeba vyplnit tzv. BIŘMOVACÍ ZÁPIS. Uvedené dokumenty je třeba odevzdat pastoračnámi asistentovi nejpozději do úterý 30.března. Další informace naleznete v sekci Kurz základů víry.

  Základy víry | Martin Stanek | 18.3.2010 12:12
 • 17 3
  Noc je mým světlem. Noční adorace 26.3.

  V pátek 26. března zahájíme ve 22 hodin v kostele celonoční eucharistickou adoraci na téma Nocí víry.  Adoraci zahájí P. Petr Havlíček SJ. Doprovázet nás budou texty o  nocích víry z pera Jana od Kříže, Edith Stein, Terezie z Lisieux či Terezie z Kalkaty. Střídat se budeme v hodinových hlídkách po dvojicích, nocleh bude zajištěn v kryptě. Spacák, karimatku a občerstvení  je třeba si přinést s sebou.  Zakončíme v 5.30 ranními chválami. Areál Klementina je v noci uzavřen, nelze proto přicházet či odcházet v průběhu noci.   Pořádá Společenství Krypta, kontakt: [email protected]

  Aktuality | Martin Stanek | 17.3.2010 11:13
 • 10 3
  Komentovaná prohlídka instalace Adrieny Šimotové 21.3.

  V neděli 21.3. od 18 hodin v presbytáři kostela pořádáme komentovanou prohlídku instalace díla Adrieny Šimotové s následnou debatou v sakristii pro farníky a všechny ostatní zájemce. S dílem a celkovou koncepcí nás seznámí kurátor Pavel Brunclík a architekt Norbert Schmidt. Všichni jste srdečně zváni!  Vstup hlavním vchodem kostela.

  O AUTORCE

  Aktuality | Martin Stanek | 10.3.2010 14:38