Svátost manželství

Jak začít?

Ze všeho nejdříve je třeba domluvit si s knězem termín vaší svatby. Nejvhodnější je přijít osobně po některé z bohoslužeb do sakristie. Termín dohodnutý s knězem poté nahlásíte farní asistentce, aby byl zanesen do farního kalendáře - teprve tím považujte termín svatby za dohodnutý. (Nestačí osobní dohoda na termínu s konkrétním oddávajícím.)


Dalším krokem je schůzka nad administrativou (schůzku si prosím dohodněte na emailu info@farnostsalvator.cz) a (nemáte-li přípravu zajištěnou jinak) domluva přípravy na manželství s pastoračním referentem . Domluva by měla proběhnout ideálně 4 měsíce před datem svatby, aby byl dostatečný prostor na přípravu všech potřebných dokumentů a absolvování přípravy. Velmi prosíme, abyste si před schůzkou k administrativě a organizačním záležitostem pečlivě prostududovali veškeré zde uvedené informace.

Podmínky svatby v našem kostele

 1. Nejdůležitější podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl platně pokřtěným katolíkem.
 2. Neméně závažnou skutečností je váš svobodný stav (podrobněji viz dále)
 3. Akademická farnost se stará přednostně o pastoraci pražských studentů a pedagogů vysokých škol, včetně zaměstnanců těchto škol, a také o jejich rodinné příslušníky – konkrétně o manžele/ky a či děti, žijící s nimi ve společné domácnosti. Tím není míněno, že by sňatek v případě, že nepatříte do akademické farnosti (například jste již dostudovali), nebyl možný.
 4. Absolvovaná příprava na svatbu

Nezbytná administrativa

Civilní dokumenty

Na svatební matrice získáte 2 formuláře: Dotazník k uzavření manželství a Žádost o vydání osvědčení o církevním sňatku. Dotazník a žádost vyplníte a ne dříve než 3 měsíce před svatbou oba navštívíte svatební matriku OÚ Městské části Praha 1 ve Vodičkově ulici 18, 1. patro. (Kdo má svatbu asistovanou naším knězem jinde, navštíví příslušnou matriku v místě sňatku). S sebou je třeba mít občanské průkazy a rodné listy. Matrika vám na základě vašich dokladů potvrdí, že můžete dle zákonů ČR uzavřít sňatek před registrovanou církví. Obdržíte jeden kus OSVĚDČENÍ a vyplněný PROTOKOL O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ. Matrika většinou potřebné dokumenty vystavuje za cca 2 týdny, ale ze zákona má lhůtu až 30 dní. Toto vše zaneste do farnosti sňatku.

Více k civilním náležitostem na webu veřejné správy.

Církevní dokumenty

 1. Aktuální potvrzení o křtu (výpis z křestní matriky), ne starší než 3 měsíce před svatbou. Získáte jej ve farnosti vašeho křtu.
 2. Případné další doklady (např. úmrtní list manžela/ky u ovdovělých, rozhodnutí církevního soudu o zneplatnění předchozího sňatku u rozvedených)
 3. formulář ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK získáte zde - PDF, DOCX (prosíme tisknout jako dvoustranu! tedy rozložené je A3, složené je A4) nebo v naší farní kanceláři.

Zde uvádíme stručný návod k vyplnění Zápisu k žádosti o církevní sňatek:

str. 1 a str. 2 vyžadují vyplnění vašich nacionálií (můžete učinit sami). pozn: kanonické bydliště znamená adresa vašeho skutečného bydliště (členy určité farnosti se stáváte v okamžiku, kdy na jejím území bydlíte minimálně půl roku).
str. 3 – Společné otázky – ty je třeba po náležitém poučení vyplnit (ideálně s oddávajícím nebo připravujícím), podepsat a formulář odevzdat do farní kanceláře, která zajistí podpis faráře pod vaším místopřísežným prohlášením.

str. 4
 – podrobněji:

– Poučení žadatelů: vyplní ten, kdo snoubence připravoval na manželství (kněz, zmocněný laik, katecheta, zmocněný manželský pár, Centrum pro rodinu).  Lze mít také jako přílohu na zvláštním listu.

– Udělená dovolení a dispenze - vyplní farnost, je - li vyžadováno (např. dispens od překážky sňatku s nepokřtěnou osobou pdf, u smíšených manželství atp.) Žádost o dispenz zasílá po vyplnění snoubenci farnost prostřednictvím faráře.

ř.28 vyplní a podpíše farář místa sňatku

- Delegace
uděluje Mons. Tomáš Halík v případě, že vašemu sňatku bude asistovat cizí kněz (z jiné farnosti).

- Licence (propuštění z farnosti)
Je třeba požádat svého duchovního správce (tzn. ve farnosti kanonického bydliště jednoho z katolicky pokřtěných snoubenců)  o dovolení uzavřít sňatek v Akademické farnosti. Uděluje se automaticky, vyžaduje osobní návštěvu jednoho z katolicky pokřtěných snoubenců ve své domovské farnosti (tedy tam, kde skutečně bydlí). Nevyplňuje se, jste-li farníky Akademické farnosti Praha, tzn. studenty, učiteli či zaměstnanci pražských vysokých škol. (viz výše).
Toto tzv. propuštění z farnosti lze mít také jako přílohu na zvláštním listu.

ř.32 podepíše farář místa sňatku (tedy opět Mons.Halík)

ř.34 vyplní snoubenci

přílohy 

U smíšených manželství  -  týká se smíšených manželství (katolík - nekatolík; katolík - nepokřtěný).

Doplněk k zápisu (týká se jen rozvedených!) je třeba vyplnit společně s oddávajícím, který posoudí možné překážky dalšího sňatku, případně konstatuje váš svobodný stav. 

 

V dostatečném předstihu před svatbou je tedy třeba do farnosti dopravit následující dokumenty:

 • 1ks osvědčení z matriky místa sňatku
 • protokol o uzavření manželství
 • potvrzení o křtu
 • Zápis k žádosti o církevní sňatek (včetně příp. propuštění z farnosti či příloh)

 

Příprava na manželství - existuje 5 možností:

 • Požádat v dostatečném předstihu minimálně 3 měsíců pastoračního referenta Martina Staňka o semiindividuální přípravu (4 setkání). Příprava se zpravidla koná pro 2-3 páry najednou a týká se výhradně těch snoubenců, kteří chtějí uzavřít sňatek v naší farnosti, případně je bude oddávat některý z našich kněží jinde.
 • Požádat jakéhokoliv kněze (zvláště pokud vás bude oddávat jiný kněz než z naší farnosti)

Nezbytné minimum, které by vám mělo z přípravy zůstat v hlavě, je, že manželství uzavřené v kostele je na celý život, čili je nerozlučitelné, vyžaduje váš naprosto svobodný souhlas, předpokládá věrnost a má být otevřené dětem (nebrání-li tomu zdravotní komplikace či pokročilý věk).

Podrobnější informace a texty ke křesťanskému pojetí manželství:

Církevní sňatek - komplikace
Manželství
Víra: manželství - příprava

Bezprostředně před svatbou

Kniha svatebních obřadů a výběr čtení při svatbě
Na těchto webových stránkách najdete celou strukturu svatebního obřadu včetně manželského slibu. Zde naleznete biblická čtení a žalmy na výběr. Pokud si hodláte vybrat biblická čtení a žalm, je třeba o tom uvědomit oddávajícího kněze. Pokud jsou ve vašem okolí vhodní kandidáti čtení nebo zpěvu žalmu, nebojte se je oslovit.

Varhany
Prosíme obracejte se na našeho titulárního varhaníka Roberta Huga, případně varhanice Soňu Kružíkovou nebo Evu Bublovou Polívkovou.
V případě, že máte vlastního varhaníka, je třeba oznámit tuto skutečnost pro informaci a svolení titulárnímu varhaníkovi.

Parkování v areálu Klementina
Ve 14 denním předstihu můžete požádat Národní knihovnu o možnost parkování v areálu Klementina, a to e-mailem prostřednictvím ostrahy Klementina na: Petra.Chylova@nkp.cz nebo Monika.Chundelova@nkp.cz. Do e-mailu je třeba uvést datum, hodinu, důvod parkování a SPZ. Hodinová sazba – 120 Kč+DPH/auto/hodinu.  Vjezd je z Mariánského náměstí, autobusům není vjezd umožněn. NKP akceptuje zpravidla maximálně 3 auta. Další možnosti parkování: Mariánské náměstí (automat), Smetanovo nábřeží (automat), Rudolfinum (podzemní parkoviště), Národní divadlo (podzemní parkoviště).

Květiny
Květinovou výzdobu je vhodné připravit v den svatby nebo den před svatbou. V případě osobního aranžování i dodání firmou je třeba si ověřit přítomnost kostelníků v požadovaný den.

Fotografování
Máte-li zájem, fotografování při svatbě nabízí podle časových možností pastorační referent Martin Staněk. Vybrané fotografie  ze svateb naleznete zde na soukromém webu, fotografie z kostela i z farních akcí naleznete ve fotogalerii tohoto webu.

Příspěvek kostelu
Svatba v kostele i příprava ke svatbě jsou z principu zdarma (hromadná příprava si vyžaduje zápisné k pokrytí nákladů), bývá však dobrým zvykem přispět libovolnou částkou kostelu, ve kterém proběhne svatba. Dar je prosíme předejte v den svatby přítomnému personálu; určitě vám rádi vystavíme potvrzení o daru (avizovat raději předem).

Den svatebního obřadu

Nejméně čtvrt hodiny před obřadem je vhodné přijít společně se svědky do sakristie s občanskými průkazy a s prsteny.
Pověřená osoba  odebere vaše občanské průkazy, aby je po vašem manželském slibu znehodnotil odstřižením rohu. U svědků pouze opíše rodná čísla a bydliště do Protokolu o uzavření manželství a průkazy jim vrátí.
V čas obřadu se snoubenci společně se svědky a rodiči shromáždí uvnitř kostela za hlavní mříží. Ostatní hosté svatby mohou zaujmout místa v kostele.
Oddávající kněz s ministranty přijdou kostelem a u vchodu přítomné přivítají. Poté následuje liturgický průvod k oltáři, kdy je třeba dodržet toto pořadí:
První jde ministrant společně s knězem a bezprostředně za nimi ženich s maminkou. Za nimi dva svědkové, otec ženicha s maminkou nevěsty, pak dlouho dlouho nic a na konci nevěsta s otcem.
Hosté stojí v lavicích, případně vedle lavic ve špalíru.
Kněz přivede ženicha k oltáři, svědkové i rodiče se postaví do první lavice a ženich radostně očekává nevěstu. Otec předá ženichovi nevěstu a sám se postaví do první lavice.

Svatební obřad
Bohoslužba začne znamením kříže a přivítáním.
Svědkové zůstávají po dobu bohoslužby slova v lavici, po kázání, na začátku samotného svatebního obřadu, se přesunou za snoubence a setrvají tak po celou dobu obřadu.
Pokud se jedná o bohoslužbu slova, pokračuje se otázkami, slibem a předáním prstenů.

Oddávající kněz nebo jáhen klade po homilii nastávajícím manželům tyto otázky:

(….) a (….), rozhodli jste se uzavřít manželství.
Ptám se vás před církví a před Bohem:
Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?

Ženich a nevěsta odpoví: Ano.

Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost.
Ptám se vás před církví a před Bohem:
Zavazujete se k tomu opravdu na celý život?

Ženich a nevěsta odpoví: Ano.

Chcete založit rodinu. Ptám se vás před církví a před Bohem:
Přijmete děti od Pána Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona?

Ženich a nevěsta odpoví: Ano.

Oddávající kněz nebo jáhen vyzve ženicha a nevěstu:
Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem:

Ženich říká:
Já, (….), odevzdávám se tobě, (….),
a přijímám tě za manželku.
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím,
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

Nevěsta říká:
Já, (….), odevzdávám se tobě, (….),
a přijímám tě za manžela.
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím,
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

2. varianta slibu:

Já (…..) odevzdávám se tobě (…..) 
a přijímám tě za manžela(ku). 
Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, 
ve zdraví i nemoci, 
v hojnosti i nedostatku. 
Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, 
dokud nás smrt nerozdělí

Potvrzení vzájemného souhlasu novomanželů knězem:
Před Bohem, před církví, před tímto shromážděním potvrzuji, že jste řádně uzavřeli manželství.

Oddávající kněz nebo jáhen může položit ruku nebo štólu na spojené ruce manželů a pokračuje:
Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.

Žehnání a odevzdání prstenů:
Kněz žehná prsteny: V tvém jménu, Pane, + žehná církev tyto prsteny; sešli na ně své požehnání, aby byly znamením dokonalé věrnosti:
Ať tvoji služebníci (….) a (….) ustavičně plní tvou vůli a žijí spolu ve svornosti a vzájemné lásce až do smrti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Odpověď: Amen.

Manžel navlékne prsten manželce. Říká přitom:
(….), přijmi tento prsten na znamení mé věrnosti a lásky.

Podobně manželka navlékne prsten manželovi a říká totéž.
Následuje modlitba za novomanžele, přímluvy a modlitba Otčenáš. Po závěrečném požehnání přistupují nevěsta a ženich, také svědkové, k oltáři a podepisují se do matriky a do snubního protokolu. Po podepsání mohou přijímat před oltářem gratulace.
Pokud se jedná o sňatek ve mši sv., následují přímluvy a přinášení obětních darů (nesou nejlépe novomanželé). Mše sv. probíhá běžným způsobem, novomanželé přijímají podobojí způsobou.

Tzv. podepisování matriky se koná zpravidla těsně po závěru mše sv. nebo bohoslužby slova. Kněz vyzve novomanžele a svědky, aby přistoupili a stvrdili svými podpisy nově uzavřené manželství. Podpisů je několik – nejprve do státního snubního protokolu (všichni účastníci se podepisují celým jménem i příjmením, nevěsta a ženich uvedou také své jméno a příjmení před sňatkem); poté i do matriky oddaných (opět podpisy celými jmény).
Po obřadu obdrží novomanželé (případně jeden ze svědků) potvrzení o uzavření církevního sňatku (nenahrazuje civilní oddací list), a také znehodnocené občanské průkazy společně s tzv. Dokladem o změně stavu, který se stává společně se zneplatněným OP platným průkazem totožnosti do doby vydání průkazu nového.

 

Svatební obřad podrobně

 

Vyřízení dokladů po svatbě

Prvním krokem je vyzvednutí oddacího listu na matrice (cca týden po svatbě). Doporučuje se tam nejdříve zavolat.
S oddacím listem, s odstřiženým OP a Dokladem o změně stavu se dostavíte na OÚ (MÚ) vašeho trvalého bydliště (anebo nového bydliště) a zažádáte o vydání nového občanského průkazu.

Specifické případy:

FAQ

Jeden ze snoubenců je pokřtěný katolík a druhý je pokřtěný nekatolík

V takovém případě přinese i nekatolík potvrzení o svém křtu; pokud není absolutní jistota o platném křtu (neexistuje dokumentace, nežijí kmotři ani rodiče, křest byl udělen neplatně /platný křest je udělen vždy vodou a trinitární formulí – Křtím tě ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého/), není to překážkou sňatku.
Dovolení k takovému tzv. smíšenému sňatku uděluje místní biskup na žádost duchovního správce, a to vesměs automaticky. Formulář zde
V Zápisu k žádosti o církevní sňatek je třeba podepsat příslib katolické strany a prohlášení nekatolické strany (viz výše).

Jeden ze snoubenců je pokřtěný katolík a druhý je nepokřtěný

V tom případě žádá duchovní správce (příp. oddávající) místně příslušného biskupa o dispens od překážky sňatku s nepokřtěnou osobou. Formulář zde . O dispens je třeba žádat měsíc před svatbou a uděluje se také vesměs automaticky.
V Zápisu k žádosti o církevní sňatek je třeba podepsat příslib katolické strany a prohlášení nekatolické strany (viz výše).

Cizinci

Podmínky stanoví především stát. Církevní podmínky jsou jednodušší vzhledem ke světovosti katolické církve. Proto doporučuji se informovat na příslušné matrice.
Potvrzení o křtu, pokud je psáno běžnému středoevropanovi srozumitelným jazykem (nejlépe latinsky či anglicky), není třeba úředně překládat.
Co se týče samotného obřadu, je důležité, aby oba snoubenci i svědkové rozuměli, co kdo slibuje. Pokud je jeden z výše zmíněných cizinec, ale rozumí a hovoří česky, je třeba o tom učinit záznam (prohlášení) do snubního protokolu. Pokud kdokoliv ze snoubenců nebo ze svědků nerozumí řeči obřadu (případně slibu), je třeba obřad konat dvojjazyčně (v závislosti na jazykových schopnostech oddávajícího) anebo přizvat tlumočníka.
Více na webu MV ČR nebo podrobné shrnutí najdete v tomto odkazu: didacticus.cz

Svatební obřad anglicky

Zplatnění manželství (konvalidace, sanace)

Týká se těch, kdo uzavřeli pouze civilní sňatek a jeden ze snoubenců byl v té době pokřtěným katolíkem. Takové manželství je neplatné pro absenci kanonické formy. (pozn.: povinnost uzavřít sňatek v kostele mají všichni katolíci, právo nerozlišuje mezi katolíkem věřícím a nevěřícím či nepraktikujícím, tzv. matrikovým).
Existují dvě řešení, jak manželství zplatnit (tzn. lidově řečeno dát si je před církví do pořádku), a to formou sanace nebo konvalidace.
Sanace (sanatio in radice) se řeší formou žádosti místnímu biskupovi prostřednictvím svého faráře. Manželství je zplatněno zpětně k datu uzavření civilního sňatku. Tato forma se používá zvláště v případech, kdy druhá strana není ochotná (jakoby znovu) uzavřít sňatek kanonickou formou v kostele.
Konvalidace je v podstatě zplatnění civilního sňatku formou nového uzavření sňatku v kostele před příslušnou církevní autoritou, čili jedná se o nový manželský slib. Vznik manželství se pak církevně právně „počítá“ od data tohoto sňatku. Před civilními úřady (které se v tomto případě nekontaktují) však samozřejmě zůstává v platnosti datum uzavření civilního sňatku. Konvalidace se užívá v případech, kdy si oba chtějí (anebo musejí) obnovit de facto svůj slib a nevadí jim druhá svatba během jednoho manželství.
Oba případy se vztahují zejména na ty, kteří se nechávají křtít a biřmovat v dospělosti a zjišťují ex post, že jejich stávající manželství je církevně právně neplatné.

Rozvedení

Na počátku je třeba předeslat, že problematika kanonického manželského práva je opravdu široká a nedá se postihnout několika větami. Proto pouze obecně:
Je dobré vědět, že cosi jako církevní rozvod vlastně neexistuje. Platně uzavřené a dokonané svátostné manželství (tedy mezi dvěma platně pokřtěnými) nelze žádným způsobem rozloučit. (Existuje možnost zneplatnění manželství anebo rozloučení nesvátostného manželství – privilegium Paulinum, či zrušení manželství in favorem fidei - tzv. Petrinum).

Po pořádku:
Každý platně pokřtěný katolík (ať věřící či nevěřící), pokud nežádal biskupa o dispens od kanonické formy uzavření sňatku, má z titulu svého křtu povinnost uzavřít sňatek před církevní autoritou. Pokud tak neučiní (z nejrůznějších důvodů), jeho sňatek je neplatný pro absenci kanonické formy. Proto další sňatek po rozvodu předchozího je možný, ovšem jen s podmínkou formálního prohlášení neplatnosti předchozího (žádá se místně příslušný biskup).
Dva nepokřtění uzavírají přirozeně platné a nerozlučitelné manželství, tudíž rozvedení z takového manželství nemohou platně uzavřít nový sňatek v kostele (existují výjimky, viz níže).

Zneplatnění manželství
Takové manželství vlastně ani nevzniklo, což konstatuje církevní soud po přezkoumání všech skutečností a zneplatňujících překážek. Takovým příkladem může být případ, kdy jeden ze snoubenců např. zatajil nějakou důležitou skutečnost, která by byla v přímém rozporu s pojetím křesťanského manželství, anebo by nějaký jeho podstatný prvek vylučoval (k takovým prvkům patří svobodné rozhodnutí, nerozlučnost, věrnost, otevřenost k potomstvu). Zde je třeba odkázat spíše na odborné publikace či Kánon církevního práva.

Privilegium Paulinum
Uplatňuje se v případě, kdy dva nepokřtění uzavřou sňatek civilní formou, poté se jeden z manželů dá pokřtít a druhý se s ním zpravidla kvůli jeho víře dá rozvést (biblická formulace: „není schopen soužití bez urážky Stvořitele“). Pokud pokřtěná strana chce později uzavřít sňatek nový (církevní), žádá se místní ordinář (biskup) o toto privilegium, čili o rozloučení předchozího nesvátostného manželství.
Vychází se přitom z doporučení sv.Pavla apoštola, aby ti křesťané, s nimiž v důsledku jejich křtu nechtějí nepokřtěné polovičky nadále setrvat v pokojném soužití bez urážky Stvořitele, nebránili v jejich odchodu. (srv. 1Kor 7,15n)
Současná praxe církve však striktně netrvá na tom, aby důvod rozvodu byl dán odporem k víře, ovšem je třeba dodržet podmínku, aby rozvod nezpůsobila strana pokřtěná, a překážkou udělení privilegia je, když se i druhá strana nechá po rozvodu pokřtít. (Tím by se platně uzavřené přirozené manželství stalo de facto (a zcela paradoxně) pro oba svátostným, byť jsou již civilně rozvedeni).

Privilegium Petrinum (zrušení manželství in favorem fidei – ve prospěch víry)
Vychází z papežské moci, delegované Kristem na Petrovy nástupce: „Cokoliv svážete na zemi… cokoliv rozvážete na zemi…“
I tak má papež má moc rozloučit pouze nesvátostné manželství, tedy nikoliv mezi dvěma pokřtěnými katolíky, a to ve prospěch víry jednoho z nich (který se buď chce nechat pokřtít a uzavřít sňatek v kostele nebo vstoupit do katolické církve a uzavřít církevní sňatek anebo chce pouze uzavřít sňatek v kostele s katolíkem).

K celé problematice viz: Nesvátostná manželství