Články

Administrativa katechumenů a biřmovanců

Základy víry | Martin Staněk | 28.4.2021 12:55

 

Křest dospělých - sobota 22.5. 2021 ve 20h. 
Biřmování (včetně 1.přijímání a vstupu do ŘK církve pro pokřtěné v jných církvích) - neděle 30.5. 2021 v 16h. 
 
 
FAQ

Veškeré osobní údaje jsou chráněny podle zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. Jsou určeny pouze k zápisu do farní matriky a zůstávají ve farním archivu. Farní matriky jsou vedeny pouze v papírové podobě a jsou přístupné k nahlédnutí a k opisům pouze sídelnímu biskupovi, jiné farnosti pro účely sňatku atp. a dotyčným, jichž se zápisy týkají.

Ochrana údajů - Formuláře i scany dokumentů lze zasílat elektronicky na tyto adresy:

v případě, že nemáte žádný doplňující dotaz, na adresu: [email protected] (pověřený matrikář farnosti),
v případě doplňujících dotazů na adresu: [email protected]

Pokud nechcete kopie osobních dokumentů posílat mailem, stačí poslat pouze důležité formuláře, určené k vyplnění elektronicky a ručně - tedy Oznámení, Žádost o křest, biřmovací zápis a biřm. lístek;  a osobní dokumenty (kopii rodného či oddacího listu či potvrzení o křtu) donést osobně při nejbližší možné příležitosti, případně poštou.

Děkujeme za vaši spolupráci - při počtu cca 120 křtěných a biřmovaných není vyplnění všech dokumentů trojmo až čtvermo v našich nyní omezených silách.

Čtěte prosím FAQ, najdete tam téměř vše.

KATECHUMENI

Nejpozději do pátku 29.4. 2021 je třeba kombinovaně (elektronicky, osobně, poštou) dodat:

1)     vyplněný formulář Oznámení o připravenosti katechumena. Ten odesílá farář svému biskupovi jako žádost o možnost udělení křtu a biřmování.
Pozor - kolonka adresa (farnost) znamená nikoliv trvalé bydliště (zapsané v OP), ale skutečné, nejspíše na území Prahy a okolí (počítá se i VŠ kolej). V době covidové, tedy v čase zavřených vysokých škol pochopitelně postačí jakákoliv adresa.
Vypisuje se adresa bydliště, nikoliv adresa farního kostela. V kolonce jméno a příjmení je třeba uvést své civilní jméno a příjmení.

Nejpozději do pátku 7.5. 2021

2)     Žádost o křest dospělého  (pozn. - přestože budou křtěnci zároveň i biřmováni, není třeba vyplňovat ještě biřmovací zápis)  Nejdůležitější část. Stačí elektronicky.

Do 7.5. (elektronicky) nebo později (osobně)

3)     Neověřenou kopii rodného listu. Tato administrativa slouží k vedení farních matrik a zůstává i pro další generace uložena ve farním archivu. Předání viz výše.

4)     Neověřenou kopii oddacího listu. Církevně-právní manželské záležitosti lze řešit s pověřenou osobou za farnost, konkrétně s Martinem Staňkem. 

 

FAQ

 

BIŘMOVANCI

Nejpozději do úterý 11.5. 2021:

1)     Vyplněný Biřmovací zápis  Nejdůležitější, stačí elektronicky

Do 11.5. elektronicky nebo později osobně

2)     Neověřenou kopii rodného listu,

3)     potvrzení o křtu – buď kopii křestního listu z dětství (týká se i jiných církví) nebo aktuální potvrzení o křtu, které vám vydá farnost, kde jste byli pokřtěni. V případě neexistence dokladu čestné prohlášení o události křtu (kdy, kde, případně kdo)

4)     Obálku s nadepsanou adresou farnosti, kde jste byli pokřtěni. Obálka s adresou nám výrazně ulehčí práci s dohledáváním vašich farností. Pozor, některé farnosti byly sloučeny s jinými, prosíme věnujte pozornost skutečné adrese uložení matrik. Adresy farností pražské arcidiecéze naleznete zde: https://www.apha.cz/arcidieceze-prazska/vikariaty-a-farnosti/

5)     Vyplněný biřmovací lístek (pozor – nezaměňte jej prosíme za biřmovací zápis, stačí vypsat jednou). Tento lístek zasíláme do farnosti vašeho křtu k zápisu do křestní  matriky, že jste byli biřmováni.

6)     Neověřenou kopii oddacího listu. Církevně-právní manželské záležitosti lze řešit s pověřenou osobou za farnost, konkrétně s Martinem Staňkem.

7)     Vstupující do katolické církve z jiných církví (bude se konat v rámci biřmování) dodají i vyplněný formulář Žádosti o přijetí do římskokatolické církve 

 FAQ

 

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte mailem na:  [email protected]

Děkujeme za spolupráci, bez byrokracie do někdy prostě nejde.

 

Související články

Komentáře