Články

1. neděle adventní - domácí bohoslužba

Aktuality | Martin Staněk | 29.11.2020 00:00






1. neděle adventní - 29. listopadu 2020

Většina z nás bude letošní advent díky zavřeným nebo poloprázdným kostelům duchovně prožívat formou domácích bohoslužeb slova, modliteb, meditací, čtení Písma. Někdo se rád nechá liturgií provést pomocí streamované bohoslužby, mnozí zaktivizují své schopnosti. První křesťané měli tuto zkušenost střídavě celých třista let, a i dnes jsou místa na Zemi, kde jsou živá křesťanská společenství, ale kam kněz s eucharistií zavítá jen jednou za rok. Může nás to nesmírně obohatit, ale komunitu živých lidí nic nenahradí.

Domácí nebo komunitní bohoslužba je postavena na bohoslužbě slova a může být jako za časů apoštola Pavla spojena i s následným agapé, tedy buď pohoštěním pro přátele, nebo rodinným obědem, snídaní, večeří, "kafem po mši". Tam, kde je hudební nadání, může se samozřejmě muzicírovat, zpívat, quod libet. Do bohoslužby je dobré co nejvíce zapojit děti a vůbec všechny, kteří se k bohoslužbě sešli. Nejen kvůli přítomným teenagerům lze čtení z některých nedělí doplňovat i z Parabible, parafrázovaného biblického textu z pera současného evangelického kazatele, s malými dětmi se dají čtení zjednodušit a vhodně přizpůsobit podmínkám.

Tam, kde nejsou z mnoha důvodů  "dva nebo tři shromážděni v mém (čti: Kristově ) jménu", čili tam, kde jsou lidé sami a osamělí (nejen senioři, ale i studenti na kolejích), doporučujeme  přibrat si takzvaně někoho ze sousedství, jak se dělává při židovské pesachové večeři nebo modlitebním shromáždění, a to například přes některou online platformu, a sejít se tak virtuálně ve větším počtu. Jednotlivé části bohoslužby si tak lze rozdělit a prožít ji ve společenství. Jednotlivá čtení, přímluvné modlitby, úvodní i závěrečnou modlitbu, případně i hudební produkci.... a neděle bude hned veselejší a samota snesitelnější. 

Kdo by se chtěl na počátku adventu ztišit a prohloubit svoji modlitbu, může využít možnosti Online adventních rekolekcí 

Zdroje a inspirace:

Zpěvy z Taizé    Mešní zpěvy    Kancionál     Hosana 

Mešní liturgie z 1. neděle adventní
 



Domácí /rodinná, komunitní/ liturgie:

Na stole může být adventní věnec se čtyřmi svícemi, z nichž dnes zapálíme první. Kdo se rád inspiruje liturgickými barvami, nechť pro tuto i další adventní neděle použije fialovou.
Kdo chce z různých důvodů bohoslužbu co nejvíce redukovat, nechť zachová evangelium, prosby a modlitbu Otčenáš.

Požehnání věnce
Nemáme-li možnost účastnit se žehnání adventních věnců v kostele, použijeme například následující žehnací modlitbu, které se v liturgii užívá:

Věčný Bože, ty znáš touhu lidského srdce,
dáváš se nám poznat a voláš nás k sobě.
Děkujeme ti za to, že nás nenecháváš bez pomoci
ale sesíláš nám své světlo a svou spásu.
Prosíme tě, požehnej + tento věnec,
ať je pro nás znamením toho,
že nám, kteří žijeme v čase,
dáváš účast na svém věčném životě
bez začátku a konce.
A svíčky, které na něm budeme rozsvěcovat,
ať nám připomínají,
žes nám poslal svého Syna
a chceš, abychom ho následovali
a žili jako děti světla.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Amen.

Úvodní modlitba

Všemohoucí Bože,
očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista
a prosíme tě: posiluj naši vůli,
ať konáme spravedlivé skutky
a připravujeme se na setkání s ním,
abychom v den soudu stáli po jeho pravici
a vešli do nebeského království.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Amen

Úkon kajícnosti

Při tiché nebo soukromé bohoslužbě se lze na tomto místě stejně jako ve mši sv. krátce zastavit a zpytovat svědomí.
Případně lze vyslovit vlastními slovy prosbu o odpuštění hříchů, a na konci zvolat: Pane smiluj se, Kriste smiluj se, Pane smiluj se.

V adventu se nezpívá chvalozpěv Gloria

Bohoslužba slova (cyklus B)

 • 1. čtení - Iz 63,16b-17,19b; 64,2b-7

  Čtení z knihy proroka Izaiáše.

  Ty, Hospodine, jsi náš otec, "náš vykupitel" je tvoje dávné jméno. Proč jsi dopustil, Hospodine, že jsme zbloudili z tvých cest, že nám ztvrdlo srdce, abychom před tebou neměli bázeň? Usmiř se kvůli svým služebníkům, pro kmeny, které jsou ti vlastní! Kéž bys protrhl nebe a sestoupil! Před tvou tváří by se rozplynuly hory. Sestoupil jsi a před tvou tváří se rozplynuly hory. Od věků (nikdo) neslyšel, k sluchu (nikomu) neproniklo, oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, (tak) jednal s těmi, kdo v něho doufají. Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe. Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili, byli jsme v hříších stále. Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. Zvadli jsme všichni jak listí, nepravost nás unášela jak vítr. Nikdo nevzýval tvé jméno, nikdo se nevzchopil, aby se k tobě přivinul, neboť jsi před námi skryl svoji tvář, nepravosti jsi nás vydal napospas. A přece, Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme - ty jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni!

  Mezizpěv - Žalm 80

  Odp: Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
   
  Slyš, Izraelův pastýři,
  skvěj se září, který trůníš nad cheruby,
  probuď svou sílu
  a přijď nás zachránit!
   
  Bože zástupů, vrať se,
  shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu!
  Ochraňuj, co tvá pravice zasadila,
  výhonek, který sis vypěstoval!
   
  Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici,
  nad člověkem, kterého sis vychoval.
  Už od tebe neustoupíme,
  zachovej nás naživu,
  a budeme velebit tvé jméno.

        Odp: Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

 •  2. čtení - 1 Kor 1,3-9

  Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

  (Bratři!) Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. Vždyť přece svědectví o Kristu bylo u vás jako pravé dokázáno, takže nejste pozadu v žádném Božím daru; jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On vám také dá, že vytrváte až do konce, takže budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on vás povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!

  Evangelium - Mk 13,33-37

  Slova svatého evangelia podle Marka.

  Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!"

Po přečtení Božího slova je možné opět vyslechnout promluvu Mons. Tomáše Halíka. Případně lze setrvat v tiché meditaci nebo podle situace a složení účastníků domácí liturgie reagovat na texty. 
Videopromluva obsahuje i přímluvy a modlitbu Otčenáš.


Přímluvy

Je mnoho situací, lidí, za které je dobré se modlit. Do modliteb je možné zahrnout obzvláště ty, kdo jsou dnes nejvíce ohroženi celosvětovou pandemií, všechny blízké i vzdálené, věřící i nevěřící, církev, přírodu, celý svět. Po jednotlivých přímluvách se může volat (nebo zpívat!) Kyrie eleison, nebo Pane, smiluj se anebo Prosíme tě, vyslyš nás.  S dětmi najdete mnohé nápěvy např. ve zpěvníku Hosana  nebo ve zpěvech z Taizé.

Všechny modlitby, vyslovené i nevyslovené, můžeme zahrnout do modlitby, kterou nás naučil Ježíš:

Modlitba Otčenáš

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
(Neboť tvé je království,
i moc i sláva na věky. Amen.)

Závěrečná prosba o požehnání

Nekonečně milosrdný Bůh se smiloval nad lidstvem
a poslal na svět svého jednorozeného Syna:
ať nás jeho přítomnost mezi námi posvětí
a naplní touhou po setkání s ním tváří v tvář.
O.: Amen.
 
Ať nám dá Bůh neochvějnou víru,
radostnou naději a účinnou lásku,
abychom ke Kristu směřovali celým svým životem.
O.: Amen.
 
Ať nás radostné vědomí,
že se Boží Syn stal jedním z nás,
naučí s důvěrou očekávat
jeho slavný příchod na konci věků.
O.: Amen.
 
Kéž nás i naše blízké na cestě adventem provází požehnání 
všemohoucího Boha Otce, Syna, i Ducha Svatého
O.: Amen.

_________________________________________________________

Přejeme krásně prožitou neděli a těšíme se na osobní setkání,
Martin Staněk a tým Akademické farnosti

 

Vizuální doprovod: Fotografie MS z prázdného kostela NS.

Vizuální doprovod velikonočního času prázdných kostelů - cyklus Sundám tě, ať bJežíš 

Související články

Komentáře