Články

Slavnost všech svatých - 1. 11. 2020 - domácí bohoslužba

Aktuality | Martin Staněk | 1.11.2020 10:00

Slavnost všech svatých - 1. listopadu 2020

Dobu postní i velikonoční jsme letos kvůli zavřeným kostelům prožili v kruhu domácích bohoslužeb slova, modliteb, meditací, čtení Písma. Nyní se blížíme konci liturgického roku a ocitáme se ve stejné situaci. Pokusíme se tedy využít jarní zkušenosti a opět být liturgicky tvořiví. Ponoříme se do biblických čtení, budeme improvizovat, meditovat, zpívat, modlit se sami i společně, stáhneme se do ticha...  První křesťané měli tuto zkušenost střídavě celých třista let a i dnes jsou místa na Zemi, kde jsou živá křesťanská společenství, ale kam kněz s eucharistií zavítá mnohdy jednou za rok.

Domácí nebo komunitní bohoslužba je postavena na bohoslužbě slova a může být jako za časů apoštola Pavla spojena i s následným agapé, tedy buď pohoštěním pro přátele, nebo rodinným obědem, snídaní, večeří, "kafem po mši". Tam, kde je hudební nadání, může se samozřejmě muzicírovat, zpívat, quod libet. Do bohoslužby je dobré co nejvíce zapojit děti a vůbec všechny, kteří se k bohoslužbě sešli. Nejen kvůli přítomným teenagerům lze čtení z některých nedělí nacházet i v Parabibli, parafrázovaném biblickém textu z pera současného evangelického kazatele. 

Na dnešní neděli připadá sice Slavnost všech svatých, ovšem dnešní kázání připomene spíše zítřejší svátek všech věrných zemřelých, ony lidové dušičky. Vždyť na některé naše zemřelé můžeme vzpomínat jako na svaté, ačkoliv nejsou zapsáni v žádných oficiálních seznamech. O jejich svatosti ví jenom Bůh a ti, kdo je dobře znali.  A pokud svoji svatost neosvědčili zde mezi námi, kéž to Bůh ve svém milosrdenství na věčnosti doplní.

Zdroje a inspirace:

Zpěvy z Taizé    Mešní zpěvy    Kancionál     Hosana 

Mešní liturgie ze Slavnosti všech svatých

 

Domácí /rodinná, komunitní/ liturgie:

Na stole může být zapálená svíce jako symbol vzkříšeného Krista, dnes také jako připomínka věčného světla pro všechny zemřelé.

Úvodní modlitba

Všemohoucí, věčný Bože,
tvoji svatí jsou pro nás příkladem
a pomáhají nám na cestě k tobě;
při dnešní slavnosti si je všechny společně připomínáme
a ve společenství s nimi tě prosíme:
vyslyš nás
a pro jejich zásluhy nám dávej všechno,
co potřebujeme k jejich následování.
Amen

Úkon kajícnosti

Při tiché nebo soukromé bohoslužbě se lze na tomto místě stejně jako ve mši sv. krátce zastavit a zpytovat svědomí.
Případně lze vyslovit vlastními slovy prosbu o odpuštění hříchů, a na konci zvolat: Pane smiluj se, Kriste smiluj se, Pane smiluj se.

Gloria

Vzhledem k tomu, že je neděle, je vhodné recitovat nebo zpívat chvalozpěv Gloria (Sláva na výsostech Bohu)  

Bohoslužba slova (cyklus A)

1. čtení - Zj 7,2-4.9-14

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.

Já, Jan, viděl jsem, jak od východu slunce vystupuje jiný anděl. Držel v ruce pečetidlo živého Boha a zvolal silným hlasem na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi i moři: „Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokud nepoznamenáme na čele služeb-níky našeho Boha!“ A uslyšel jsem, kolik bylo těch poznamenaných: sto čtyřiačtyřicet tisíc ze všech kmenů izraelského lidu. Potom se podívám, a hle – veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění bílým rouchem, s palmami v rukou a volali mocným hlasem: „Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi!“ Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců a čtyř bytostí, padli na tvář před trůnem, klaněli se Bohu a volali: „Amen. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla přísluší našemu Bohu na věčné věky! Amen.“ Tu na mě promluvil jeden ze starců a zeptal se mě: „Kdo jsou tihle zde v bílém rouchu a odkud přišli?“ Odpověděl jsem mu: „Můj pane, to víš ty.“ Řekl mi: „To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení; roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi.“

Mezizpěv - Žalm 24 (23)

To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!

Hospodinu náleží země i to, co je na ní,
svět i ti, kdo jej obývají.
Neboť on jej založil nad moři,
upevnil ho nad proudy vod.

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
jehož duše nebaží po marnosti.

Ten přijme požehnání od Hospodina,
odměnu od Boha, svého spasitele.
To je pokolení těch, kdo po něm touží,
kdo hledají tvář Jakubova Boha .

To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!

2. čtení - 1 Jan 3,1-3

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je. Každý, kdo skládá tuto naději v něho, uchovává se čistý, jako on je čistý.

Evangelium – Mt 5,1-12a

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost;radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“

Po přečtení (slyšení) Božího slova je možné vyslechnout promluvu Mons. Tomáše Halíka. Na dnešní neděli jsme výjimečně zařadili promluvu až k pondělní památce všech zemřelých, neboť není možnost na ně vzpomenout při společné mši sv. Je v podobě videozáznamu kázání při Requiem v roce 2008.
Případně lze setrvat v tiché meditaci nebo podle situace a složení účastníků domácí liturgie reagovat na texty. 

1.část kázání

2.část kázání

Přímluvy

Je mnoho situací, lidí, za které je dobré se modlit. Do modliteb je možné zahrnout obzvláště ty, kdo jsou dnes nejvíce ohroženi celosvětovou pandemií, všechny blízké i vzdálené, věřící i nevěřící, církev, přírodu, celý svět. A vpředvečer památky všech zemřelých zvláště pamatovat na všechny naše zemřelé, aby je Bůh přijal do věčné radosti.
Po jednotlivých přímluvách se může volat (nebo zpívat!) Kyrie eleison, nebo Pane, smiluj se anebo Prosíme tě, vyslyš nás. S dětmi najdete mnohé nápěvy např. ve zpěvníku Hosana nebo ve zpěvech z Taizé.

Modlitba Otčenáš

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
(Neboť tvé je království,
i moc i sláva na věky. Amen.)

Závěrečná modlitba a prosba o požehnání

Bože nejvýš svatý, jediný dárce svatosti,
provázej nás svou pomocí,
ať v nás tvá milost přináší užitek,
abychom ti po celý svůj život věrně sloužili
a od tohoto stolu poutníků
došli k nebeské hostině
do společenství všech svatých.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Dej nám, Bože, své požehnání, 
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do života věčného.
Amen.

_________________________________________________________

Přejeme krásně prožitou neděli a těšíme se na osobní setkání,
Martin Staněk a tým Akademické farnosti

 

Vizuální doprovod: Fotografie MS z prázdného kostela.

Vizuální doprovod velikonočního času prázdných kostelů - cyklus Sundám tě, ať bJežíš


Související články

Komentáře