Články

4. neděle velikonoční - domácí bohoslužba

Aktuality | Martin Staněk | 3.5.2020 00:00


4. neděle velikonoční se nazývá nedělí "dobrého pastýře". Nejčastěji nám asi na mysli vytane narůžovělý svatý obrázek běloskvoucího Ježíše s ovečkou na ramenou. Můžeme se nad touto bukolickou scénou pousmát, ale byla by škoda, kdyby nám překryla obraz Boha, pastýře z Davidova žalmu, který je s námi i v "roklích šeré smrti", vodí nás na místa u vod, kde si můžeme odpočinout. Neměla by nám pocukrovaně zahalovat obraz Boha, který hledá ztracené, "nalomenou třtinu nedolomí" a má větší radost nad jedním znovunalezeným hříšníkem než nad devětadevadesáti spravedlivými. Obraz Boha - pastýře, který hledá i poslední zatoulanou ovci, krásně koresponduje s obrazem Boha-milence, který toužebně hledá svoji milou (obraz člověka, lidské duše), jak jej známe z Šalamounovy Písně písní. Je to Bůh "marnotratný", hledající, vycházející vstříc, nikoliv trestající soudce, nesmlouvavý policista, úředník berního úřadu nebo slídivý voyer našich životů. A také velká inspirace pro nás - zvláště v dnešní době, kdy jsme se nuceně stali trochu více pastýři svých vlastních životů, ale i komunit, které se těsněji semkly. 

Bohoslužby nedělí velikonočních se svojí strukturou příliš neliší od bohoslužeb ostatních nedělí v roce. Vévodí jim však radostné Aleluja, častěji se přijímá podobojí způsobou, biblické texty zprostředkovávají události mezi zmrtvýchvstáním a sesláním Ducha svatého, z počátků rodící se církve, taktéž Ježíšova slova na rozloučenou z Janova evangelia.

Domácí nebo komunitní bohoslužba bude stavět na bohoslužbě slova a jako vždy může být spojena i s následným agapé, tedy buď pohoštěním pro přátele, nebo rodinným obědem. Tam, kde je hudební nadání, může se samozřejmě muzicírovat, zpívat, quod libet. Do bohoslužby je dobré co nejvíce zapojit děti a vůbec všechny, kteří se k bohoslužbě sešli. Čtení z některých nedělí lze nalézt i v Parabibli, parafrázovaném biblickém textu teologa a překladetele Bible Alexandra Fleka, který si oblíbili nejen teenageři. Její stránky obahují jak původní biblický text, tak jeho moderní, neotřelé převyprávění o Ježíši - Záchranářovi.

Zdroje a inspirace:

Zpěvy z Taizé    Mešní zpěvy    Kancionál     Hosana 

Mešní liturgie 4. neděle velikonoční

 

            Domácí /rodinná, komunitní/ liturgie

Na stole může být zapálená svíce jako symbol vzkříšeného Krista.

Úvodní modlitba

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn,
Dobrý Pastýř tvého lidu, předešel nás do tvé slávy;
posiluj jeho slabé stádce,
aby došlo za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Úkon kajícnosti

Při tiché nebo soukromé bohoslužbě se lze na tomto místě stejně jako ve mši sv. krátce zastavit a zpytovat svědomí.
Případně lze vyslovit prosbu o odpuštění hříchů, a na konci zvolat: Pane smiluj se, Kriste smiluj se, Pane smiluj se 

Gloria

Je také možné recitovat nebo zpívat chvalozpěv Gloria (Sláva na výsostech Bohu)  

Bohoslužba slova

Jednotlivá čtení je možné číst, případně si i poslechnout z nahrávky ze mše sv. 
(odkaz obsahuje i kázání z roku 2019)

1. čtení – Sk 2,14a.36-41

Čtení ze Skutků apoštolů.

V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti (apoštoly) a slavnostně promluvil k lidem: „Ať je úplně jasno celému izraelskému národu toto: Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali.“ Když to uslyšeli, proniklo jim to srdce a ptali se Petra i ostatních apoštolů: „Bratři, co máme dělat?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha svatého. Vždyť to zaslíbení platí vám i vašim dětem, ale také všem, kdo jsou ještě daleko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ Ještě mnoha jinými slovy je zapřísahal a vybízel: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kdo jeho slovo ochotně přijali, byli pokřtěni. A ten den se k nim přidalo na tři tisíce lidí.

Žalm 23

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

Nebo: Aleluja.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout,
občerstvuje mou duši.

Vede mě po správných cestách,
pro svoje jméno.
I kdybych šel temnotou rokle,
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
Tvůj kyj a tvá hůl,
ty jsou má útěcha.

Prostíráš pro mě stůl
před zraky mých nepřátel,
hlavu mi mažeš olejem,
má číše přetéká.

Štěstí a přízeň mě provázejí
po všechny dny mého života,
přebývat smím v Hospodinově domě
na dlouhé, předlouhé časy.

2. čtení – 1 Petr 2,20b-25

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.

Milovaní! Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. `On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.' Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo (kříže), abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni. Byli jste kdysi jako bludné ovce, ale nyní jste se vrátili k pastýři a strážci svých duší.

Evangelium – Jan 10,1-10

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“

Po přečtení (slyšení Božího slova) je možné vyslechnout promluvu Mons.Tomáše Halíka, případně setrvat v tiché meditaci nebo podle situace a složení účastníků domácí liturgie reagovat na texty.

Promluva obsahuje též přímluvy.

 

Přímluvy

Je mnoho situací, lidí, za které je dobré se modlit. Do modliteb je možné zahrnout obzvláště ty, kdo jsou dnes nejvíce ohroženi celosvětovou pandemií, všechny blízké i vzdálené, věřící i nevěřící, církev, přírodu, celý svět.  A o 4. neděli velikonoční je dobré prosit jak za dobré pastýře církve, tak za ty zatoulané.
Po jednotlivých přímluvách se může volat (nebo zpívat!) Kyrie eleison, nebo Pane, smiluj se anebo Prosíme tě, vyslyš nás.

Modlitba Otčenáš

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
(Neboť tvé je království,
i moc i sláva na věky. Amen.)

Závěrečná modlitba a prosba o požehnání (z Denní modlitby církve)

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn, Dobrý Pastýř tvého lidu, předešel nás do tvé slávy; posiluj jeho slabé stádce, aby došlo za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do života věčného.
Amen, aleluja, aleluja!

_________________________________________________________

Přejeme krásně prožitou 4. neděli velikonoční i všechny ostatní!
Martin Staněk a farní tým

Svatý týden a Velikonoční doba 2020

Vizuální doprovod:

Letošní texty a podněty k liturgii jednotlivých dní Svatého týdne jsme se rozhodli obohatit výběrem z cyklu "Sundám tě, ať bJežíš"   autorky Martiny Staňkové.  Vizuálně volně doprovázejí Květnou neděli, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a neděli Vzkříšení.
Další velikonoční neděle doprovází kombinace výše zmíněného cyklu s cyklem CON-TEMPORARY.

Část cyklu vznikla jako součást klauzurní práce Martiny Staňkové s názvem "OMG" na UMPRUM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Související články

Komentáře