Články

Svatý týden a Velikonoce 2019

Aktuality | Marta Mills | 14.4.2019 14:00

Velikonoční svátky jsou vrcholem křesťanského liturgického roku. Slavíme v nich Krista, který slavně vstal z mrtvých. Bezprostřední přípravou na Velikonoce (nikoliv tedy ještě Velikonocemi) je tzv. Svatý týden, který začíná Květnou nedělí - památkou na slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Jádrem svatého týdne je tzv.Triduum (třídení), ve kterém si zpřítomňujeme Kristovu poslední večeři s apoštoly (Zelený čtvrtek), Kristovo zatčení, soud, cestu na Golgotu a smrt na kříži (Velký pátek) a Kristovo zmrtvýchvstání o Veliké noci (odtud Velikonoce) ze soboty na neděli, ve které křesťané bdí a slaví tuto centrální událost víry (Vigilie/bdění slavnosti Zmrtvýchvstání). Tutéž radostnou událost slavíme samozřejmě i o první neděli velikonoční. Doba velikonoční končí slavností Seslání Ducha svatého (Letnicemi) 50 dní (7 týdnů) po Zmrtvýchvstání.

Více o křesťanských Velikonocích.

 

KVĚTNÁ NEDĚLE 14.4. VE 14.00 A VE 20.00 

Obě mše sv. začínají na Studentském nádvoří Klementina (vstup od sakristie), kde se po krátké bohoslužbě slova světí ratolesti. (Prosíme, přineste si vlastní - jakékoliv olistěné ratolesti). Po příchodu do kostela pokračuje mše běžným způsobem, na místě evangelia se letos čtou Lukášovy pašije, při zmínce o ukřižování se pokleká. 

20.00 Ingrediente 
Večerní mši svatou hudebně doprovodí projekt Ingrediente. Zazní kombinace starých tradic duchovní hudby s improvizačními vstupy a novými možnostmi hudebních technologií. Letošního konceptu se opět ujali skladatel a multiinstrumentalista Tomáš Reindl a Jiří Hodina, interpret greogoriánského chorálu a vedoucí hudebního projektu Mantaban.

Obsazení:

Tomáš Reindl - realtime electronic, tabla, klarinet, koncovka 
Jiří Hodina - gregoriánský chorál, housle
Mélusine de Pas – viola da gamba
Jan Jirucha -  trombon
Eva Bublová - varhany


Ars Acustica Palmarum 2016
Foto z Květné neděle 2014Kázání z Květné neděle 2016 - text

 

Středa 17.4.v 18.00 Kající bohoslužba slova s následnou adorací a možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru (v sakristii). K dispozici budou všichni naši kněži včetně hosta P. Petra Glogara OCD.

 

ZELENÝ ČTVRTEK 18.4. OD 18.00 Mše sv. na památku Večeře Páně
Mši sv. celebruje Mons. Tomáš Halík. Naposledy zazní varhany a Gloria. Sv. přijímání je podobojí způsobou. K prvnímu sv. přijímání přistoupí naši biřmovanci, jeden z nich vstoupí i do našeho společenství. Po mši se odnese Nejsv. Svátost do bočního svatostánku. Po krátké přestávce zde bude následovat tradiční asi hodinová adorace s texty z Janova evangelia a zpěvy z Taizé. 

fotografie Zelený čtvrtek 2010
kázání Zelený čtrvtek 2016

 

VELKÝ PÁTEK 19.4. OD 18.00 Velkopáteční obřady s uctíváním kříže 
Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí zvolání „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se odpovídá „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe v pěticích vedle sebe a s ohledem na ostatní se jen zcela krátce pokleká. Nekoná se obvyklá eucharistická bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání. Velký pátek je dnem přísného postu.

20.00 Velkopáteční oratorium při svíčkách /Marc-Antoine Charpentier (1643 - 1704): Lecons de tenebres (Lamentace proroka Jeremiáše).

Capella Regia Praha, dir. Robert Hugo. Vstup volný, koná se v presbytáři kostela.

Záznam ČRo Vltava z Velkého pátku 2015 u Salvátora - zpráva
Foto z roku 2010Kázání z Velkého pátku 2016
Velkopáteční liturgie a oratorium 2017 - video

 

BÍLÁ SOBOTA 20.4. OD 21.00 Mše sv. - Velikonoční vigilie Slavnosti vzkříšení se křty dospělých. 
Mši sv. celebruje apoštolský nuncius v České republice Mons. Charles Daniel Balvo, koncelebrují Mons. Tomáš Halík a P. Petr Vacík SJ. 

Začíná se na Studentském nádvoří Klementina. Zde je možné si vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí oheň, od něj se zapaluje velikonoční svíce - paškál. Po příchodu se v kostele na trojí zvolání „Světlo Kristovo“ odpovídá „Sláva Tobě, Pane" a dále se pokračuje Velikonočním chvalozpěvem – Exsultet. Po něm následuje bohoslužba slova, čte se devět čtení (sedm ze Starého Zákona a dvě z Nového). Po sedmém čtení opět zazní varhany a zpívá seGloria. Následuje čtení z epištoly, Evangelium a kázání. Letos bude pokřtěno a biřmováno 41 dospělých katechumenů. Celé shromáždění také obnoví své křestní vyznání. Eucharistická bohoslužba probíhá obvyklým způsobem. Bohoslužba skončí po půlnoci.

Foto z roku 2013Kázání z Velké noci 2016  Velikonoční vigilie 2017 - video

Neděle velikonoční 21.4. 
14.00 a 20.00 Mše sv. probíhají obvyklým způsobem. Ve 14 hodin budeme křtít několik dětí. 

Kázání ze slavnosti Zmrtvýchvstání 2016

Pondělí velikonoční 22.4.
(nekonají se bohoslužby) 

3. neděle velikonoční 5.5. 
14.00 Mše sv. s biřmováním dospělých. Celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský, koncelebruje Mons. Tomáš Halík.

 

 

Související články

Komentáře