Články

Svatý týden a Velikonoce 2015

Aktuality | Martin Staněk | 29.3.2015 14:00

Velikonoční svátky jsou vrcholem křesťanského liturgického roku. Slavíme v nich Krista, který slavně vstal z mrtvých. Bezprostřední přípravou na Velikonoce je tzv. Svatý týden, který začíná Květnou nedělí - památkou na slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Jádrem svatého týdne je tzv. Triduum (třídení), ve kterém si zpřítomňujeme Kristovu poslední večeři s apoštoly (Zelený čtvrtek), Kristovo zatčení, soud, cestu na Golgotu a smrt na kříži (Velký pátek) a Kristovo zmrtvýchvstání o Veliké noci (odtud Velikonoce) ze soboty na neděli, ve které křesťané bdí a slaví Kristovo vzkříšení (Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání). Doba Velikonoční končí slavností Seslání Ducha svatého (Letnicemi).

Více o křesťanských Velikonocích

Květná neděle  29.3.

Mše sv. začíná (již třetím rokem) na II. nádvoří Klementina u kostela sv. Klimenta, kde se po krátké bohoslužbě slova světí ratolesti. (Prosíme, přineste si vlastní - jakékoliv olistěné ratolesti). Po průvodu Karlovou ulicí do kostela pokračuje mše běžným způsobem, na místě evangelia se letos čtou Markovy pašije, při zmínce o ukřižování se pokleká. 

14.00  Mše sv. se svěcením ratolestí

20.00  Mše sv. se svěcením ratolestí. Zazní moderní elektroakustická hudební performance Michala Rataje Ars Acustica Palmarum, rámující klasické chorální nápěvy.

Foto z loňské Květné neděle

Středa 1.4.

17.00 Společná bohoslužba pokání s následnou adorací a možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru (v sakristii). K dispozici budou všichni naši farní kněží s výjimkou P. Jana Regnera

Zelený čtvrtek  2.4.

18.00  Mše sv. na památku Večeře Páně 

Bohoslužba začne v kostele, naposledy zazní varhany a Gloria. Po kázání nastává obřad mytí nohou (ustanoveným 12 mužům) a obřad přijetí do katolické církve. Sv. přijímání je tentokrát podobojí způsobou, přistoupí k němu poprvé i ti, kdo se rok apůl k této svátosti připravovali.
Po mši se odnese Nejsv. Svátost do bočního svatostánku, kde bude po krátké přestávce následovat tradiční asi hodinová adorace s texty z Janova evangelia a zpěvy z Taizé.

Foto z roku 2010

Velký pátek  3.4.

19.00  Velkopáteční obřady s uctíváním kříže

Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí zvolání „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se odpovídá „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe v pěticích vedle sebe a s ohledem na ostatní se jen zcela krátce pokleká. Nekoná se obvyklá eucharistická bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání. 

Vzhledem k omezené časové dotaci přímého přenosu ČRo prosíme návštěvníky, aby hlavní váhu osobní adorace kříže, která je pro mnohé nejsilnějším momentem liturgického roku,  přenesli do lavice a při veřejném obřadu opravdu jen krátce poklekli. Děkujeme za pochopení.


21.00  Oratorium u Božího hrobu. Johann Adolf Hasse - I Pelegrini al Sepolchro. Sbor a orchestr - Capella Regia Praha, řídí Robert Hugo. 

19.00 - 22.00 Přímý přenos ČRo Vltava

Záznam ČRo Vltava z Velkého pátku u Salvátora

Foto z roku 2010

Bílá sobota  4.4.

17.00 Koncert barokní hudby: Pocta Jakubu Janu Rybovi. Sbor a orchestr Capella Regia Praha, řídí Robert Hugo.

21.00 Mše sv. - Velikonoční vigilie Slavnosti vzkříšení 

Začíná se opět na II. nádvoří Klementina u kostela sv. Klimenta. U vchodu do našeho kostela i na nádvoří je možné si vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí oheň, od něj se zapaluje velikonoční svíce - paškál. Po průvodu Karlovou ulicí se v kostele na trojí zvolání „Světlo Kristovo“ odpovídá „Sláva Tobě, Pane“. Po příchodu do setmělého kostela začne Velikonoční chvalozpěv – Exsultet, po něm následuje bohoslužba slova, čte se devět čtení (sedm ze Starého Zákona a dvě z Nového). Po sedmém čtení opět zazní varhany a zpívá se Gloria. Následuje čtení z epištoly, Evangelium a kázání. 
Letos bude pokřtěno a biřmováno 66 dospělých katechumenů. Celé shromáždění také obnoví své křestní vyznání. Eucharistická bohoslužba probíhá obvyklým způsobem. Bohoslužba skončí po půlnoci.

Foto z roku 2013

Neděle Velikonoční  5.4.

14.00 a 20.00  Mše sv. probíhají obvyklým způsobem. Ve 14 hodin budeme křtít několik dětí.

Pondělí Velikonoční  6.4.

(nekonají se bohoslužby)

18:00  Varhanní recitál Gilles Leyers

Středa Velikonočního týdne  8.4.

18.00 Velikonoční koncert pro Bohuslava Balbína. Účinkuje Capella Regia Praha, řídí Robert Hugo
 

3. neděle Velikonoční  19.4.

14.00 Mše sv. s biřmováním. Celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský

www.farnostsalvator.cz   

www.klementinumbaroque.cz

Související články

Komentáře