Články

4. neděle velikonoční - domácí bohoslužba

Aktuality | Martin Staněk | 25.4.2021 00:00

4. neděle velikonoční se nazývá nedělí "dobrého pastýře". 
Nejčastěji nám asi na mysli vytane narůžovělý svatý obrázek běloskvoucího Ježíše s ovečkou na ramenou. Můžeme se nad touto bukolickou scénou pousmát, ale byla by škoda, kdyby nám překryla obraz Boha, pastýře z Davidova žalmu, který je s námi i v "roklích šeré smrti", vodí nás na místa u vod, kde si můžeme odpočinout. Neměla by nám pocukrovaně zahalovat obraz Boha, který hledá ztracené, "nalomenou třtinu nedolomí" a má větší radost nad jedním znovunalezeným hříšníkem než nad devětadevadesáti spravedlivými. Obraz Boha - pastýře, který hledá i poslední zatoulanou ovci, krásně koresponduje s obrazem Boha-milence, který toužebně hledá svoji milou (obraz člověka, lidské duše), jak jej známe z Šalamounovy Písně písní. Je to Bůh "marnotratný", hledající, vycházející vstříc, nikoliv trestající soudce, nesmlouvavý policista, úředník berního úřadu nebo slídivý voyer našich životů. A také velká inspirace pro nás - zvláště v dnešní době, kdy jsme se nuceně stali trochu více pastýři svých vlastních životů, ale i komunit, které se těsněji semkly. 

Bohoslužby nedělí velikonočních se svojí strukturou příliš neliší od bohoslužeb ostatních nedělí v roce. Vévodí jim však radostné Aleluja, častěji se přijímá podobojí způsobou, biblické texty zprostředkovávají události mezi zmrtvýchvstáním a sesláním Ducha svatého, z počátků rodící se církve, taktéž Ježíšova slova na rozloučenou z Janova evangelia.

Domácí nebo komunitní bohoslužba bude stavět na bohoslužbě slova a jako vždy může být spojena i s následným agapé, tedy buď pohoštěním pro přátele, nebo rodinným obědem. Tam, kde je hudební nadání, může se samozřejmě muzicírovat, zpívat, quod libet. Kdo se rád inspiruje liturgickými barvami, nechť por dobu velikonoční použije barvu bílou. Na stole může být rozsvícená svíce jako symbol zmrtvýchvstalého Krista - světla světa.

Zdroje a inspirace:

Zpěvy z Taizé    Mešní zpěvy    Kancionál     Hosana 

Mešní liturgie 4. neděle velikonoční

 


Domácí /rodinná, komunitní/ liturgie

Úvodní modlitba

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn,
Dobrý Pastýř tvého lidu, předešel nás do tvé slávy;
posiluj jeho slabé stádce,
aby došlo za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Úkon kajícnosti

Při tiché nebo soukromé bohoslužbě se lze na tomto místě stejně jako ve mši sv. krátce zastavit a zpytovat svědomí.
Případně lze vyslovit prosbu o odpuštění hříchů, a na konci zvolat: Pane smiluj se, Kriste smiluj se, Pane smiluj se 

Gloria

Je také možné recitovat nebo zpívat chvalozpěv Gloria (Sláva na výsostech Bohu)  

Bohoslužba slova

1. čtení – Sk 4,8-12

Čtení ze Skutků apoštolů.

Petr, naplněn Duchem Svatým, řekl: „Přední mužové v lidu a starší! Když se dnes musíme odpovídat z dobrého skutku na nemocném člověku, kým že byl uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý izraelský národ: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých: skrze něho stojí tento člověk před vámi zdravý. On je ten `kámen, který jste vy stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kámen nárožní'. V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy.“

Žalm 118

Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.

Nebo: Aleluja.

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Lépe je utíkat se k Hospodinu
než důvěřovat v člověka.
Lépe je utíkat se k Hospodinu
než důvěřovat v mocné.

Děkuji ti, žes mě vyslyšel
a stal se mou spásou.
Kámen, který stavitelé zavrhli,
stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se tak stalo,
je to podivuhodné v našich očích.

Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.
Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Ty jsi můj Bůh, děkuji ti;
budu tě slavit, můj Bože!
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.

2. čtení – 1 Jan 3,1-2

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se (nejen) smíme nazývat Božími dětmi, ale (že jimi) také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je.

Evangelium – Jan 10,11-18

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc (život) dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“

 

Po přečtení (slyšení Božího slova) je možné vyslechnout promluvu Mons.Tomáše Halíka, případně setrvat v tiché meditaci nebo podle situace a složení účastníků domácí liturgie reagovat na texty.


 

Přímluvy

Je mnoho situací, lidí, za které je dobré se modlit. Do modliteb je možné zahrnout obzvláště ty, kdo jsou dnes nejvíce ohroženi celosvětovou pandemií, všechny blízké i vzdálené, věřící i nevěřící, církev, přírodu, celý svět.  A o 4. neděli velikonoční je dobré prosit jak za dobré pastýře církve, tak za ty zatoulané.
Po jednotlivých přímluvách se může volat (nebo zpívat!) Kyrie eleison, nebo Pane, smiluj se anebo Prosíme tě, vyslyš nás.  Mnohé nápěvy najdete např. ve zpěvníku Hosana  nebo ve zpěvech z Taizé.

A všechny prosby, vyslovené i nevyslovené, můžeme zahrnout do modlitby, kterou nás naučil Ježíš:

Modlitba Otčenáš

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
(Neboť tvé je království,
i moc i sláva na věky. Amen.)

Závěrečná modlitba a prosba o požehnání (z Denní modlitby církve)

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn, Dobrý Pastýř tvého lidu, předešel nás do tvé slávy; posiluj jeho slabé stádce, aby došlo za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Všemohoucí Bůh přijal Kristovu oběť za spásu světa:
ať nás chrání před nákazou hříchu
a ať nám žehná.

O.: Amen.

Všemohoucí Bůh nás obnovil vzkříšením svého Syna:
ať nám dá účast na jeho nesmrtelnosti
a ať nám žehná.

O.: Amen.

Všemohoucí Bůh proměnil utrpení svého Syna ve slávu:
ať promění i naše zármutky v radost
a ať nám žehná.

O.: Amen.

Ať nás požehná a provází všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch svatý.

O.: Amen, aleluja, aleluja!

 

 

Vizuální doprovod: M.Staněk: Ze Svaté země (2012)

Vizuální doprovod jarní fáze prázdných kostelů - cyklus Sundám tě, ať bJežíš 

Cyklus kázání Tomáše Halíka z prázdného kostela vyšel knižně v září 2020 v Nakladatelství Lidové noviny

_________________________________________________________

Přejeme krásně prožitou 4. neděli velikonoční i všechny ostatní!
Martin Staněk a farní tým

Související články

Komentáře