Články

Neděle Velikonoční - domácí bohoslužba

Aktuality | Martin Staněk | 4.4.2021 00:00

Neděle velikonoční

 

Šly zrána ke hrobu - Marie Magdaléna a matka Jakuba a ještě jedna žena - sobě pro útěchu, mrtvému na památku,  -  šly zrána ke hrobu dva dny po Velkém pátku. ... Zbytečně mezi těmi, co v prach se navrací, hledáte Pána svého. Hroby jsou pro mrtvé, ale ne pro živého. ...  zpívá se v jedné písni od Miloše Rejchrta. 
Velikonoční neděle je dnem překvapení, radosti, úžasu. "Vstal, není tu". Tato lakonická slova andělů u prázdného hrobu znamenají hrozně moc. Pro ženy u hrobu, pro apoštoly, pro svět, pro nás, a to nejen dnes a každou neděli. Vzkříšení se neodehrálo v kostele, byť nad Ježíšovým hrobem v Jeruzalémě chrám vznikl. Přesto si je v kostelech připomínáme a vkládáme do něj svůj vlastní životní příběh.
Letos to již podruhé v kostelech pro mnoho křestanů možné nebude. Někdo se vydá do přírody, jiní zůstanou u osvědčeného rodinného stolu, jenž se na chvíli změní ve stůl Božího slova a společné modlitby.
Nabízíme opět pár tipů, jak tuto neděli, matku všech nedělí, oslavit s radostí a v plnosti.
Až nákaza pomine, můžete v této tradici pokračovat, například když onemocníte a nebudete moci (nebo vaše děti) jít v neděli do kostela, nebo i tam, kde křesťanské společenství není. A možná vám to dá i pocit větší zodpovědnosti za stav vlastní víry.

Bohoslužba neděle Zmrtvýchvstání Páně se svojí strukturou příliš neliší od bohoslužeb ostatních nedělí v roce, zvláště těch v době velikonoční. Všem vévodí radostné Aleluja, někde se častěji přijímá podobojí způsobou, biblické texty zprostředkovávají události mezi zmrtvýchvstáním a sesláním Ducha svatého.  

Domácí nebo komunitní bohoslužba bude stavět na bohoslužbě slova a jako vždy může být spojena i s následným agapé, tedy buď pohoštěním pro přátele, nebo rodinným obědem. Kdo se rád inspiruje liturgickými barvami, nechť pro tuto neděli i pro celou dobu velikonoční použije barvu bílou.

Zdroje a inspirace:

Zpěvy velikonočního Tridua

Zpěvy z Taizé    Mešní zpěvy    Kancionál     Hosana 

Mešní liturgie neděle vzkříšení


 

 

Domácí /rodinná, komunitní/ liturgie

Pokud se doma slavila Vigilie, mohou se zapálit svíce z této slavnosti, případně jakékoliv jiné.

Úvodní modlitba

Bože, tvůj jednorozený Syn
slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe;
prosíme tě:
dej, ať ve světle jeho vzkříšení
vstaneme k novému životu,
a obnov nás svým Duchem,
abychom směřovali k tobě do nebeské slávy.
Amen. Aleluja.

Úkon kajícnosti

Při tiché nebo soukromé bohoslužbě se lze na tomto místě stejně jako ve mši sv. krátce zastavit a zpytovat svědomí.
Případně lze vyslovit prosbu o odpuštění hříchů, a na konci zvolat: Pane smiluj se, Kriste smiluj se, Pane smiluj se 

Je také možné recitovat nebo zpívat chvalozpěv Gloria (Sláva na výsostech Bohu)

BOHOSLUŽBA SLOVA

Jednotlivá čtení je možné číst, případně si i poslechnout z nahrávky ze mše sv.

1. čtení – Sk 10,34a.37-43

Čtení ze Skutků apoštolů.

Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“

Mezizpěv – Žalm 118  

odp: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!

 

2. čtení – Kol 3,1-4

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.

(Bratři a sestry) Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co (pochází) shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co (pochází) shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, náš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.

Nebo: 1 Kor 5,6b-8

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

(Bratři a sestry) Nevíte, že kousek kvasu prokvasí celé těsto? Odstraňte ten starý kvas, aby se z vás stalo nové těsto. Jste totiž jako nekvašený chléb. Vždyť náš velikonoční beránek – Kristus – je už obětován. Proto slavme svátky ne se starým kvasem, ani s kvasem, který znamená špatnost a nešlechetnost, ale s nekvašenými chleby, to je: s upřímností a životem podle pravdy.

Sekvence

Velikonoční oběti,
vzdejme své chvály, křesťané.

Beránek spasil ovce:
Kristus Pán nevinný
s hříšníky smířil Otce.

Střetly se v divném souboji
život a smrt. Je po boji.

Ten, který zemřel, z mrtvých vstal,
aby nám věčně kraloval.

Pojď a pověz nám Maria,
co jsi po cestě viděla.

Hrob, z něhož Kristus slavně vstal,
aby se v Otci radoval.

Anděly jako svědky stát,
na zemi roušku, bílý šat.

Už jde Kristus, má naděje,
před vámi do Galileje.

Víme, že Kristus z hrobu vstal,
vpravdě byl vzkříšen světa král.

Vítězný, korunovaný,
smiluj se, Kriste, nad námi.

Evangelium – Jan 20,1-9

Slova svatého evangelia podle Jana.

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží (pruhy) plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží (pruhy) plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch (pruhů) plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

Místo tohoto evangelia je možné si vybrat evangelium z vigilie.

Po přečtení (slyšení Božího slova) je možné vyslechnout promluvu Mons.Tomáše Halíka, případně setrvat v tiché meditaci nebo podle situace a složení účastníků domácí liturgie reagovat na texty. 

Přímluvy

Je mnoho situací, lidí, za které je dobré se modlit. Do modliteb je možné zahrnout obzvláště ty, kdo jsou dnes nejvíce ohroženi celosvětovou pandemií, všechny blízké i vzdálené, věřící i nevěřící, církev, přírodu, celý svět. 
Po jednotlivých přímluvách se může volat (nebo zpívat!) Kyrie eleison, nebo Pane, smiluj se anebo Prosíme tě, vyslyš nás.  S dětmi najdete mnohé nápěvy např. ve zpěvníku Hosana  nebo ve zpěvech z Taizé.

A všechny prosby, vyslovené i nevyslovené, můžeme zahrnout do modlitby, kterou nás naučil Ježíš:

Modlitba Otčenáš

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
(Neboť tvé je království,
i moc i sláva na věky. Amen.)

Závěrečná modlitba a prosba o požehnání (z Denní modlitby církve)

Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; prosíme tě, dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Všemohoucí Bůh přijal Kristovu oběť za spásu světa:
ať nás chrání před nákazou hříchu
a ať nám žehná.

O.: Amen.

Všemohoucí Bůh nás obnovil vzkříšením svého Syna:
ať nám dá účast na jeho nesmrtelnosti
a ať nám žehná.

O.: Amen.

Všemohoucí Bůh proměnil utrpení svého Syna ve slávu:
ať promění i naše zármutky v radost
a ať nám žehná.

O.: Amen.

Ať nás požehná a provází všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch svatý.

O.: Amen, aleluja, aleluja!

 

Přejeme krásně prožitou neděli velikonoční i všechny ostatní!
Martin Staněk a tým Akademické farnosti

Vizuální doprovod: M.Staněk: Nad kaplí Božího hrobu v Jeruzalémě svítá (2012)

Vizuální doprovod jarní fáze prázdných kostelů - cyklus Sundám tě, ať bJežíš 

Cyklus kázání Tomáše Halíka z prázdného kostela vyšel knižně v září 2020 v Nakladatelství Lidové noviny

Související články

Komentáře