Články

3. neděle adventní- domácí bohoslužba

Aktuality | Martin Staněk | 13.12.2020 00:00

3. neděle adventní - 13. prosince 2020

 

"Ehjle, Hospodin přijde..."

Mnozí z nás letošní advent díky nedostupným kostelům duchovně prožívají formou domácích bohoslužeb slova, modliteb, meditací, čtení Písma nebo i zpěvem rorátů. Někdo se rád nechá liturgií provést pomocí streamované bohoslužby, mnozí zaktivizují své spirituálně organizační schopnosti. První křesťané měli tuto zkušenost střídavě celých třista let, a i dnes jsou místa na Zemi, kde jsou živá křesťanská společenství, ale kam kněz s eucharistií zavítá jen jednou za rok. Může nás to nesmírně obohatit, ale komunitu živých lidí kolem eucharistického stolu nic nenahradí.

Domácí nebo komunitní bohoslužba je postavena na bohoslužbě slova a může být jako za časů apoštola Pavla spojena i s následným agapé, tedy buď pohoštěním pro přátele, nebo rodinným obědem, snídaní, večeří, "kafem po mši". Tam, kde je hudební nadání, může se samozřejmě muzicírovat, zpívat, quod libet. Do bohoslužby je dobré co nejvíce zapojit děti a vůbec všechny, kteří se k bohoslužbě sešli. Nejen kvůli přítomným teenagerům lze čtení z některých nedělí doplňovat i z Parabible, parafrázovaného biblického textu z pera současného evangelického kazatele, s malými dětmi se dají čtení zjednodušit a vhodně přizpůsobit podmínkám.

Tam, kde nejsou z mnoha důvodů  "dva nebo tři shromážděni v mém (čti: Kristově ) jménu", čili tam, kde jsou lidé sami a osamělí (nejen senioři, ale i studenti na kolejích), doporučujeme  přibrat si takzvaně někoho ze sousedství, jak se dělává při židovské pesachové večeři nebo modlitebním shromáždění, a to například přes některou online platformu, a sejít se tak virtuálně ve větším počtu. Jednotlivé části bohoslužby si tak lze rozdělit a prožít ji ve společenství. Jednotlivá čtení, přímluvné modlitby, úvodní i závěrečnou modlitbu, případně i hudební produkci.... a neděle bude hned veselejší a samota snesitelnější. 

Kdo by se chtěl v závěru adventu ztišit a prohloubit svoji modlitbu, může využít možnosti Online adventních rekolekcí II 

Zdroje a inspirace:

Roráty

Zpěvy z Taizé    Mešní zpěvy    Kancionál     Hosana 

Mešní liturgie ze 3. neděle adventní
 Domácí /rodinná, komunitní/ liturgie:

Na stole může být adventní věnec se čtyřmi svícemi, z nichž dnes zapálíme třetí. Kdo se rád inspiruje liturgickými barvami, nechť pro tuto adventní neděli použije růžovou jako barvu červánků blížících se svátků Narození. 
Kdo chce z různých důvodů bohoslužbu co nejvíce redukovat, nechť zachová evangelium, prosby a modlitbu Otčenáš.
Krásným doprovodem adventní bohoslužby jsou rorátní zpěvy.

Úvodní modlitba

Všemohoucí Bože,
očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna
a prosíme tě:
dej nám svou milost,
abychom se mohli radovat z naší spásy
a vděčně tě chválit.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Úkon kajícnosti

Při tiché nebo soukromé bohoslužbě se lze na tomto místě stejně jako ve mši sv. krátce zastavit a zpytovat svědomí.
Případně lze vyslovit vlastními slovy prosbu o odpuštění hříchů, a na konci zvolat: Pane smiluj se, Kriste smiluj se, Pane smiluj se.

V adventu se nezpívá chvalozpěv Gloria

Bohoslužba slova (cyklus B)

1. čtení - Iz 61,1-2a.10-11

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Duch Páně, (duch) Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto. Radostí jásám v Hospodinu, má duše plesá v mém Bohu, neboť mě oblékl v roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky. Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít své setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti a slávě před všemi národy.

Mezizpěv - Magnificat (Lk 1,46-48a.48b-50.53-54)

Odp: Můj duch jásá v mém Bohu!

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
 
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté
a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
 
Hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství.
 
Odp: Můj duch jásá v mém Bohu!

2. čtení - 1 Sol 5,16-24

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.

(Bratři!) Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte (Bohu). Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši. Nezhášejte (oheň) Ducha, nepodceňujte dar promlouvání z vnuknutí, ale všecko zkoumejte, a co je dobré, toho se držte. Varujte se zla, ať se objevuje pod jakoukoli tvářností. Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolává, a on to také splní.

Evangelium - Jan 1,6-8.19-28

Slova svatého evangelia podle Jana.

Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, jen měl svědčit o tom světle. Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsI?" Vyznal to a nezapřel. Vyznal: "Já nejsem Mesiáš." Zeptali se ho: "Co tedy jsi? Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?" Řekl: "Já jsem hlas volajícího na poušti: 'Vyrovnejte cestu Pánu', jak řekl prorok Izaiáš." Někteří z poslů byli farizeové. Ti se ho zeptali: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?" Jan jim řekl: "Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků." To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil.

 

Po přečtení Božího slova je možné opět vyslechnout promluvu Mons. Tomáše Halíka. Případně lze setrvat v tiché meditaci nebo podle situace a složení účastníků domácí liturgie reagovat na texty.  

 

Videopromluva obsahuje i přímluvy a modlitbu Otčenáš. Zveřejňuje se vždy  v sobotu v 10.00

Přímluvy

Je mnoho situací, lidí, za které je dobré se modlit. Do modliteb je možné zahrnout obzvláště ty, kdo jsou dnes nejvíce ohroženi celosvětovou pandemií, všechny blízké i vzdálené, věřící i nevěřící, církev, přírodu, celý svět. Po jednotlivých přímluvách se může volat (nebo zpívat!) Kyrie eleison, nebo Pane, smiluj se anebo Prosíme tě, vyslyš nás.  S dětmi najdete mnohé nápěvy např. ve zpěvníku Hosana  nebo ve zpěvech z Taizé.

Všechny modlitby, vyslovené i nevyslovené, můžeme zahrnout do modlitby, kterou nás naučil Ježíš:

Modlitba Otčenáš

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
(Neboť tvé je království,
i moc i sláva na věky. Amen.)

Závěrečná prosba o požehnání

Nekonečně milosrdný Bůh se smiloval nad lidstvem
a poslal na svět svého jednorozeného Syna:
ať nás jeho přítomnost mezi námi posvětí
a naplní touhou po setkání s ním tváří v tvář.
O.: Amen.
 
Ať nám dá Bůh neochvějnou víru,
radostnou naději a účinnou lásku,
abychom ke Kristu směřovali celým svým životem.
O.: Amen.
 
Ať nás radostné vědomí,
že se Boží Syn stal jedním z nás,
naučí s důvěrou očekávat
jeho slavný příchod na konci věků.
O.: Amen.
 
Kéž nás i naše blízké provází na cestě adventem
požehnání  všemohoucího Boha Otce, Syna, i Ducha Svatého
O.: Amen.

_________________________________________________________

Přejeme krásně prožitou neděli a těšíme se na osobní setkání,
Martin Staněk a tým Akademické farnosti

 

Vizuální doprovod: Fotografie MS z prázdného kostela NS.

Vizuální doprovod jarního času prázdných kostelů - cyklus Sundám tě, ať bJežíš 

 

Související články

Komentáře