Články

Svatý týden a Velikonoce 2018

Aktuality, Duchovní cvičení a rekolekce | Marta Mills | 25.3.2018 14:00

Velikonoční svátky jsou vrcholem křesťanského liturgického roku. Slavíme v nich Krista, který slavně vstal z mrtvých. Bezprostřední přípravou na Velikonoce je tzv. Svatý týden, který začíná Květnou nedělí - památkou na slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Jádrem svatého týdne je tzv. Triduum (třídení), ve kterém si zpřítomňujeme Kristovu poslední večeři s apoštoly (Zelený čtvrtek), Kristovo zatčení, soud, cestu na Golgotu a smrt na kříži (Velký pátek) a Kristovo zmrtvýchvstání o Veliké noci (odtud Velikonoce) ze soboty na neděli, ve které křesťané bdí a slaví Kristovo vzkříšení (Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání). Doba velikonoční končí slavností Seslání Ducha svatého (Letnicemi) 50 dní (7 týdnů) po Zmrtvýchvstání.

Více o křesťanských Velikonocích

Květná neděle  25.3. 

Mše sv. začíná na Studentském nádvoří Klementina, kde se po krátké bohoslužbě slova světí ratolesti. (Prosíme, přineste si vlastní - jakékoliv olistěné ratolesti). Poté  pokračuje mše běžným způsobem v kostele, na místě evangelia se letos čtou Markovy pašije, při zmínce o smrti Kristově se pokleká. 

14.00  Mše sv. se svěcením ratolestí (začátek na Studentském nádvoří Klementina)

20.00  Mše sv. se svěcením ratolestí (začátek na Studentském nádvoří Klementina), kterou hudebně doprovodí netradiční hudební performance Ingrediente. Zazní kombinace starých tradic duchovní hudby s improvizačními vstupy a novými možnostmi hudebních technologií. Hudební koncept navazuje na předcházející roky, kdy liturgii Květné neděle doprovázela experimentální hudba. Letošního konceptu se opět ujal skladatel a multiinstrumentalista Tomáš Reindl.

Foto z Květné neděle 2014Kázání z Květné neděle 2016 - text

Středa 28.3.

18.00 - 22.00 Krátká bohoslužba pokání s následnou adorací a možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru. K dispozici budou Mons. Tomáš Halík, P. Petr Vacík SJ a P. Pavel Pola OCD. Koná se v sakristii.

Zelený čtvrtek  29.3.

18.00  Mše sv. na památku Večeře Páně

Bohoslužba začne v kostele, naposledy zazní varhany a Gloria. Po kázání nastává obřad mytí nohou (ustanoveným dvanácti). Sv. přijímání je tentokrát podobojí způsobou - napitím. Po mši se odnese Nejsv. Svátost do bočního svatostánku. Po krátké přestávce bude následovat tradiční asi hodinová adorace s texty z Janova evangelia a zpěvy z Taizé. 

Foto z roku 2010Kázání ze Zeleného čtvrtku 2016

Velký pátek  30.3.

18.00  Velkopáteční obřady s uctíváním kříže, přímý přenos ČRo

Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí zvolání „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se odpovídá „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe v pěticích vedle sebe a s ohledem na ostatní se jen zcela krátce pokleká. Nekoná se obvyklá eucharistická bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání.

20.00  Velkopáteční oratorium: Giacomo Carissimi - Regina Hester
Oratorio Capella Regia Praha, conductor: Robert Hugo

Záznam ČRo Vltava z Velkého pátku 2015 u Salvátora - zpráva

Foto z roku 2010Kázání z Velkého pátku 2016

Velkopáteční liturgie a oratorium 2017 - video

 

Bílá sobota  31.3.

21.00 Mše sv. - Velikonoční vigilie Slavnosti vzkříšení 

Začíná se opět na Studentském nádvoří Klementina. Na nádvoří je možné si vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí oheň, od něj se zapaluje velikonoční svíce - paškál. Po návratu do setmělého kostela se na trojí zvolání „Světlo Kristovo“ odpovídá „Sláva Tobě, Pane“ a pak začne Velikonoční chvalozpěv – Exsultet, po něm následuje bohoslužba slova, čte se devět čtení (sedm ze Starého Zákona a dvě z Nového). Po sedmém čtení opět zazní varhany a zpívá se Gloria. Následuje čtení z epištoly, Evangelium a kázání. Bohoslužba skončí přibližně o půlnoci.

Foto z roku 2013Kázání z Velké noci 2016  Velikonoční vigilie 2017 - video

Neděle   1.4.

14.00 a 20.00  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše sv. probíhají obvyklým způsobem, odpoledne křest dětí. 

Kázání ze slavnosti Zmrtvýchvstání 2016

 

Pondělí velikonočního oktávu  2.4.

(nekonají se bohoslužby)

 

4. neděle velikonoční  22.4.

14.00 Mše sv. s biřmováním. Celebruje Mons. Václav Malý, světicí biskup pražský

Související články

Komentáře