VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017-2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ FARNOSTI

2017/2018

 

Personálie

Farní tým 2016/2017:

Farář:  Tomáš Halík 

farní vikáři: Marek Orko Vácha, Petr Vacík

(Jan Regner od 02/2018 přesunut do Olomouce bez náhrady )

pastorační referent: Martin Staněk

pastorační spolupracovníci: 

Denisa Červenková, Adéla a Petr Muchovi

farní asistentka: Marta Mills

technický administrátor: Pavel Šimáček

kostelníci: Adam Drahoš (končí během léta), Michal Tomáška

Titulární varhaník: Robert Hugo, varhanice: Soňa Kružíková, 

Eva Bublová, varhaník: Pavel Černý

kurátor výtvarných intervencí: Norbert Schmidt

účetní: Sylvie Pavlová

 

V naší farnosti působí:

Salvátorská schola  - sbormistryně Josefina Nedbalová

Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH)  -  předseda Vojtěch Nedbal

Sestry karmelitky sv. Terezie z Florencie (CSTF)  - s. Denisa, s.Irena

Centrum teologie a umění při KTF UK (CTU)  -  - Norbert Schmidt 

 

ANALÝZA

SVÁTOSTI, PASTORACE A DUCHOVNÍ SERVIS

 

Mše sv.

Úterý 18.00

(oproti minulému akademickému roku  posun o hodinu dříve)

Neděle 14.00 a 20.00

Mimořádné farní mše:

 2.11. – Mše sv. za zemřelé - Mozartovo requiem , Mše o Vánocích a na Nový rok, Popeleční středa,

Mše sv. V Triduu (Velikonoce)

Zrušeny 2 čtvrteční mše: Slavnost  Nanebevstoupení  Páně  a  Slavnost Těla a Krve Páně

 

Kurz základů víry (KZV)      2017 – 2019

Přihlásilo se ke křtu: 72 osob, k biřmování: 82 osob (z toho 45 pomalých a 37 rychlých)

Zatím proběhlo 32 úterních katechezí/přednášek

10 víkendových setkání  v Kolíně a jinde

Do katechumenátu vstoupilo: 52 katechumenů

Pokřtěných dospělých: 3

Biřmovaných dospělých: 20 (tzv. rychlí b.)

 

Další přípravy ke svátostem

 XII. Cyklus o manželství (již od roku 2006)

Duben-květen 2018, 4 přednášející, 6 přednášek

Letos 65 párů, nárůst o 10 párů, na hraně kapacity.

Chápáno jako služba arcidiecézi, ale vývoj směrem k velké většině tzv. domácích, tedy návštěvníků naší farnosti/farníků

 

Semiindividuální příprava snoubenců ke svatbě

Vede Martin Staněk, připraveno 14 snoubenců

Proběhlo 7 svateb (nepočítají se svatby s našimi kněžími jinde)

 

Individuální příprava rodičů ke křtu dítěte

Vede Martin Staněk pro tzv. prvorodiče, připraveno 20 rodin

Pokřtěno 28 dětí

 

Duchovní cvičení a exercicie

Exerciční dům v Kolíně pod vedením P. Petra Vacíka a ve spolupráci s jezuity a se sestrami  karmelitkami z Karmelu Edith Stein

Doprovázející:

P. František Hylmar, Michal Petr, Petr Miklas, Jan Šedivý, Scarlett Vasiluková - Rešlová,   Elva Frouz,    s.Terezie Hašanová, Eva Hrubá...

červenec 2017 - červen 2018: 

Proběhlo 39 víkendových, vícedenních i týdenních kurzů (včetně víkendů KZV)  

Typy kurzů:

Exercicie filmové, ignaciánské, Mezi duší a duchem, Sádhana, Uspořádat si život, Kontemplativní, adventní a postní rekolekce a další.

 

DUCHOVNÍ SERVIS

Zpovídání a duchovní rozhovory 

2 x týdně, účastní se naši 3 kněží + s. Irena

Individuální doprovázení 

(zejména v Kolíně, ale i na Karmelu)

 

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

Tichá meditace v kryptě 

Vede s. Denisa Červenková a sestry Karmelitky s pomocí dalších spolupracovníků. Úterý 19.10 - cca 20.20 

Conventus Choralis

Latinské chorální laudy se společnou snídaní. Vede Filip Srovnal

Společenství Krypta 

2 x měsíčně, formát: modlitba Taizé

 

Další pravidelná setkávání

Salvátorská Schola

1 x týdně (výpůjčka místnosti v Klementinu)

Doprovází mše sv. 1x měsíčně v úterý s občasným opakováním v neděli. Sbormystrině Josefína Nedbalová.   Spolusbormistři: Filip Rajnoch a Vojtěch Jirsa.  schola uspořádala 1 benefiční koncert

Spolek Cesta

1 x měsíčně výlety po zajímavostech České republiky, volí se DUCHOVNĚ - NAUČNÁ  charakteristika  výletů. Vedou  Larissa Jurkivová a Jana Závěrková.

Sportovní klub Lazar Betánie

1x týdně

 

SEKCE KULTURNÍ

Highlights:

Popelec umělců

Umělecká intervence

Noc kostelů

Film a spiritualita

 

XXIII. Popelec umělců

Divadelní představení  tria Nebeský, Trmíková, Prachař s názvem Dvojí domov/ Z Čepa

Bohoslužba s udílením popelce  

Vernisáž umělecké intervence Daniela Pitína s názvem Zpovědnice

 

Umělecká intervence Zpovědnice autora Daniela Pitína

Popeleční středa - Velikonoce 2018

Vernisáž 14.2. v rámci Popelce umělců

Debata s autorem, kurátorem a odb. hosty + komentovaná prohlídka

Cyklus postních zamyšlení

Hosté:  PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.,  P. Pavel Pola OCD,    P. Petr Glogar OCD,  P. Petr Vacík SJ, Alena Scheinostová.

Ohlasy v médiích (viz web)

 

Další umělecká produkce

INGREDIENTE - moderní hudební doprovod Květné neděle

Tomáš Reindl, Jiří Hodina, Jan Jirucha, Eva Bublová

Klementinské barokní večery

6. ročník. Pod vedením varhaníka Roberta Huga + soubor Capella Regia Praha.

- Cyklus barokních koncertů, z nichž 1 se letos odehrál v kostele Nejsv. Salvátora - Velkopáteční oratorium u Božího hrobu

 

Noc kostelů

Instalace a umělecké nasvícení obrazu Proměnění Páně v presbytáři 

Hudební zážitek INGREDIENTE 

Pouť světel přes Karlův most, ve spolupráci s kostelem sv. Tomáše 

Promítání videí z akcí u Salvátora (Popelce, Liturgie, Intervence...)

Prodej knih salvátorských autorů

Via sancta Clementna: Vstup do krypty, do sv.Klimenta a do Vlašské kaple

Letos:   5100 návštěvníků

Video, foto

 

Film a spiritualita 2017/2018

Ve spolupráci s Městskou knihovnou, projekce filmu s duchovním přesahem 
s  následnou debatou, někdy s hosty

vedou P. Petr Vacík SJ (v mezičase P. Jan Regner SJ) a Lukáš Jirsa. 

Účast : 200 – 300 diváků

Promítané filmy v akademickém roce 2017/18

13.6.2018  Bratři Lumiérové 
30.5.2018  Zimní bratři 
23.5.2018  Poselství míru,Tíha oběti 
25.4.2018  The Florida Project 
18.4.2018  Na tělo 
21.3.2018  Lady Bird 
21.2.2018  Tvář vody 
10.1.2018 Sámská krev 
13.12.2017 Jackie 
8.12.2017  Cukrář 
29.11.2017 Chlapi nepláčou
4.11.2017  Cesta času 
4.10.2017  O těle a duši 

 

SEKCE VZDĚLÁVACÍ

DEBATNÍ CYKLUS LIDÉ KOLEM NÁS: 

Ve spolupráci s Online atlasem migrace a Studentské hnutí za solidaritu, organizátor Jakub Múčka

27.11. 2017 Lidé kolem nás: lidé bez domova

26.2. Lidé kolem nás: domácí násilí

18.6. 2018: Lidé kolem nás: Katolicismus a politika

 

Knihovna a knihkupectví akademické farnosti

 

SEKCE EKUMENISMUS A MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG

Den Země – ekumenická bohoslužba 

(host: Prof. Pavel Hošek)

Ekumenická debata 

(hosté: Pavel Hošek, Saša Flek, Petr Sláma)

 

SEKCE CHARITATIVNÍ A SOCIÁLNÍ

Benefice 

Předvánoční benefiční koncert Orchestru a sboru Univerzity Karlovy: 19.12. 2016

Vánoční benefiční koncert Salvátorské scholy (letos v lednu 2018 v neděli)

Sbírky na účely, určené plánem Arcidiecéze (10x ročně)

Adopce na dálku pozastavena

 

SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSkÝM KATOLICKÝM HNUTÍM

VKH soustředila své aktivity ke kostelu sv. Ignáce

Nadále trvá spolupráce

Vzájemná propagace akcí ve zpravodaji a na webu

Spolupráce na platformě Lazara Betánie a občas i Lidé kolem nás

 

SPOLUPRÁCE S KARMELEM EDITH STEIN 

Osvědčená spolupráce se sestrami (sr.Denisa, sr.Irena ) 

Úterní meditace, doprovázení víkendů v Kolíně, duch. rozhovory

Minikolej pro dívky v klásteře 

Další akce pro salvátorské farníky na Karmelu Edith Stein v Košířích.

Pravidelný program: 

Eucharistie + agapé

Dialogy (u) karmelitek 

Společenství žen

Společná četba duchovní literatury

 

MÉDIA

FARNÍ WEB 

(cca 500 přístupů denně, 06/2018 600 – 1450 přístupů denně)

WEB KÁZÁNÍ (cca 600 týdně)

FB

YOUTUBE KANÁL (14 dobrých videí)

ZPRAVODAJ SALVATORE  (náklad 600 ks)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

EKONOMICKÁ BILANCE 2017

Výnosy 2017

 

 

 

Náklady 2017

 

Dary, podpora, solidarita

Benefice (koncerty)

Kasičky v kostele

Nedělní sbírky

Mimořádné sbírky

Dary na účet (provoz, Kolín, KZV) 

Na účet a do kasičky-  jednorázové účelové - (koberec, okno, obraz.....)

 

Dárci

Farníci (částky do 10 000)

MHMP (1x ročně podpora Intervence)

Nadační fond Tomáše Halíka (částečná podpora knihy Přímluva za současnost, …..)

AP – dosud nepodporovalo, letos zatím ve formě příslibu příspěvek na restaurování obrazu, financování havárie na průčelí

 

PROJEKTY 2017/2018

Oprava průčelního okna (cena 59 000, vybráno na účet 8000)

Umělecká intervence Daniela Pitína - Zpovědnice 

(82 000,- z toho podpora MHMP 50 000), náklady: materiál, odměna práce na realizaci a produkce, foto, video, náklady na debatu

Restaurování obrazu Proměnění Páně

Cena 580 000,- 

z toho:  300 000 Ministerstvo kultury, 
70 000 Arcibiskupství pražské. 
Na účtu  AFP 41 088 Kč,
skrze kasičku v kostele dalších 12 400 Kč. 
V rámci  benefičního koncertu se vybralo  1 800 Kč,
celkem zatím přes 55 000,
zbývá sehnat  155 000, -

Další opravy, projekty

Oprava zavěšení zvonu z roku 1825  (výměna srdce, posun zvonu, čištění)
Cena: 42 000 (neinzerováno mezi farníky a dárci),  proběhlo 05/2018


Výhled
:

havárie štítu kostela (200 000 poskytne AP)

Příprava rekonstrukce průčelí (podává se žádost o podporu MHMP)

Restaurování obrazu sv.Aloise Gonzagy (pokud vyjde grant MK)

 

Výhledy farnosti pro rok 2018/2019

Personální: prozatím beze změn

Pastorační: v současné podobě i nadále

Kulturní: Popelec, Intervence, Noc kostelů, Květná neděle, …

Ekonomická:  hledání dalších možností (pronájem kostela či sakristie, granty na práci s mládeží...)

 

DĚKUJEME VÁM