Články

Vstup do katechumenátu 10. 3. 2024

Aktuality, Základy víry | Martin Staněk | 10.3.2024 18:30

V neděli 10. března 2024 při mši sv. od 20 hodin
proběhne pro dosud nepokřtěné dospělé obřad vstupu do katechumenátu. Celebrovat mši sv. a přijímat do katechumenátu bude Mons. Tomáš Halík. 

Ten obřad se dá přirovnat k zásnubám, nazveme-li křest svatbou. Není třeba být již svatý, bezchybný a umět odříkat celý katechismus. Katechumenát je jen jedna brána, jeden práh, stejně jako křest, který určitě není konečným cílem, spíše novým startem. 

Sraz zájemců o křest společně s ručiteli – v 18.30 hodin v sakristii.  Liturgie obřadu se bude probírat stručně v úterý 6.3. v rámci přednášky a nácvik na místě ještě v neděli 10.3. společně s ručiteli. Náhradní termín vstupu do katechumenátu pro nemocné, těhotné či na zahraničním pobytu bude vyhlášen po dohodě s dotyčnými.

Ručitel je ideálně pokřtěný katolík (kdokoliv včetně rodičů, manželů, prarodičů, přátel, kolegů z KZV  - biřmovanců), který při obřadu může prohlásit, že žadatel o křest přichází s dobrým úmyslem. To je vše. Pokud nikdo takový ve vašem okolí není, nevadí, přijďte i tak.

Prosíme o vyplnění drobné administrativy ZDE, kterou nám ukládá tzv Kniha katechumenů. 
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů se osobní údaje archivují ve farním archivu pouze v papírové podobě.

STRUČNĚ OBŘAD S DŮLEŽITÝMI OTÁZKAMI

18.30 sraz v sakristii, docházka
18.45 poučení všech, zvláště ručitelů o průběhu obřadu, nácvik v kostele
19.30 rozchod
19.55 odchod žadatelů i ručitelů do hl. lodě kostela, kde v uličce a před předními lavicemi vytvoří špalír.

20.00 Liturgický průvod prochází v kostele špalírem prekatechumenů a ručitelů k oltáři.

Představení žadatelů (představuje Mons.Tomáš Halík; při velkém množství katechumenů je možno vynechat).

Vstupní dialog:

Celebrant: Co žádáte od církve Boží?  žadatelé: Poznání Krista

Celebrant: A proč chcete poznat Krista?   žadatelé: Protože chci patřit mezi jeho učedníky

Následně se celebrant táže na touhu žadatelů ke sžívání se s církví a seznámení se s Evangeliem, na kterou se odpovídá: Ano

Celebrant se obrací k ručitelům s otázkou: Můžete prohlásit na své svědomí, že tito žadatelé přicházejí s dobrým úmyslem? 

Ručitelé: Ano

Podobně se celebrant táže i celé farnosti

Kněžská modlitba, na jejímž konci všichni zvolají: Požehnaný jsi, Bože, na věky.

Označení křížem

Celebrant za pomoci dalších kněží obchází jednotlivé žadatele a za pronášené modlitby je označuje křížem. Ručitelé mohou položit pravou ruku na rameno svého svěřence.

Modlitba

poté celebrant pozve nově přijaté katechumeny do shromáždění, aby měli účast na slově Božím. Žadatelé i ručitelé se posadí na vyhrazená místa (z hlavní lodi odcházejí bočními loděmi do presbytáře a na další vyhrazená místa)

Bohoslužba slova, která končí kázáním

Prosby  za nové katechumeny 

Závěrečná modlitba a propuštění katechumenů

Katechumeni odcházejí do sakristie k tichému díkučinění a meditaci, ručitelé zůstávají v kostele.

Související články

Komentáře