Články

5. neděle velikonoční - domácí bohoslužba

Aktuality | Martin Staněk | 2.5.2021 00:00

5. neděle velikonoční  

S radostí, že kostely se znovu otevírají, byť stále s opatrností a v omezeném rozsahu, nemusí odejít radost domácí bohoslužby, prostřeného stolu Božího slova, rodinné nebo přátelské komunity. Domácí stůl, který jsme po dobu zavřených kostelů proměňovali v oltář a jako hosta často v nepříznivé době zvali jen Krista, kterého učedníci emauzští poznali až při lámání chleba, se může opět pomalu stát stolem přijetí. Přijetí hostů, rodin, přátel, příbuzných ... a všech těch, ve kterých máme také Krista poznávat.
A domácí liturgie se nám může na celý život stát záchytným bodem setkávání nejen v době, kdy nám nemoc nebo jiná omezení společné slavení v kostele oddálí, ale v různé podobě kdykoliv. Aleluja.

Jak jsme zmiňovali již ve všech předešlých návodech, domácí nebo komunitní bohoslužba staví na bohoslužbě slova, na Bibli,  a jako vždy může být spojena i s následným agapé, tedy buď pohoštěním pro přátele, nebo rodinným obědem. Tam, kde je hudební nadání, může se samozřejmě muzicírovat, zpívat, quod libet. Do bohoslužby je dobré co nejvíce zapojit děti a vůbec všechny, kteří se k bohoslužbě sešli - offline i online. 

Kdo se rád inspiruje liturgickými barvami, nechť por dobu velikonoční použije barvu bílou.
Na stole může být rozsvícená svíce jako symbol zmrtvýchvstalého Krista - světla světa.

Zdroje a inspirace:

Zpěvy z Taizé    Mešní zpěvy    Kancionál     Hosana 

Mešní liturgie 5. neděle velikonoční

 

 

        

            

Domácí /rodinná, komunitní/ liturgie

 

Úvodní modlitba

Všemohoucí, věčný Bože,
stále v nás posiluj účinky velikonočního tajemství,
ať ti, které jsi obnovil svátostí křtu,
pod tvou ochranou a s tvou pomocí přinášejí hojné plody
a dosáhnou radostí věčného života.
Amen.

Úkon kajícnosti

Při tiché nebo soukromé bohoslužbě se lze na tomto místě stejně jako ve mši sv. krátce zastavit a zpytovat svědomí.
Případně lze vyslovit prosbu o odpuštění hříchů, a na konci zvolat: Pane smiluj se, Kriste smiluj se, Pane smiluj se 

Gloria

Je také možné recitovat nebo zpívat chvalozpěv Gloria (Sláva na výsostech Bohu)  

Bohoslužba slova

1. čtení – Sk 9,26-31

Čtení ze Skutků apoštolů.

Když přišel Šavel do Jeruzaléma, pokoušel se navázat styk s učedníky, ale všichni se ho báli. Nemohli uvěřit, že on je učedníkem. Ujal se ho však Barnabáš. Uvedl ho k apoštolům a vypravoval, jak (Šavel) viděl na cestě Pána, který s ním mluvil, a jak v Damašku neohroženě vystupoval ve jménu Ježíšově. Od té chvíle byl s nimi v Jeruzalémě stále ve styku a směle vystupoval ve jménu Páně. Také rozmlouval s helénisty a přel se s nimi. Ti mu však začali ukládat o život. Jakmile se to bratři dověděli, doprovodili ho dolů do Césareje a odtamtud ho vypravili do Tarsu. Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha Svatého.

Žalm 22

Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.

Nebo: Aleluja.

Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina.
Chudí se najedí do sytosti,
kdo hledají Hospodina, budou ho chválit:
„Navěky ať žije vaše srdce!“

Rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí
všechny končiny země,
před ním se skloní
všechna lidská pokolení.
Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi,
před ním se skloní všichni, kdo sestupují v prach.

I má duše bude pro něho žít,
mé potomstvo bude mu sloužit.
Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení,
lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost:
„To udělal Hospodin!“

2. čtení – 1 Jan 3,18-24

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí. Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal.

Evangelium – Jan 15,1-8

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně
a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“

Po přečtení je možné vyslechnout promluvu Mons. Tomáše Halíka, případně setrvat v tiché meditaci nebo podle situace a složení účastníků domácí liturgie reagovat na texty.


Promluva obsahuje též přímluvy a modlitbu Otčenáš.

Přímluvy

Je mnoho situací, lidí, za které je dobré se modlit. Do modliteb je možné zahrnout obzvláště ty, kdo jsou dnes nejvíce ohroženi celosvětovou pandemií, všechny blízké i vzdálené, věřící i nevěřící, církev, přírodu, celý svět. 
Po jednotlivých přímluvách se může volat (nebo zpívat!) Kyrie eleison, nebo Pane, smiluj se anebo Prosíme tě, vyslyš nás. Mnohé nápěvy najdete např. ve zpěvníku Hosana  nebo ve zpěvech z Taizé.

A všechny prosby, vyslovené i nevyslovené, můžeme zahrnout do modlitby, kterou nás naučil Ježíš:

Modlitba Otčenáš

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
(Neboť tvé je království,
i moc i sláva na věky. Amen.)

Závěrečná modlitba 

Svým Slovem nás, Bože,
uvádíš do nového života;
pomáhej nám, svému lidu,
ať se nevracíme k tomu, co je staré a špatné,
ale vytrváme na cestě k tobě.
Skrze Krista, našeho Pána.

Amen

Prosba o požehnání 

Bůh nás skrze svého vzkříšeného Syna vykoupil
a přijal za své syny:
ať nás naplní svou radostí a svým požehnáním.

O.: Amen.

Kristus pro nás získal nárok na svobodu Božích dětí:
ať nás naučí užívat pravé svobody
a dá nám dědický podíl ve svém království.

O.: Amen.

Kristus nás povolal skrze víru a křest ze smrti k životu:
ať nám ukazuje cestu k věčné spáse
a připraví nám místo v domě svého Otce.

O.: Amen.

Požehnej nás všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch Svatý.

O.: Amen.

_________________________________________________________

 

Vizuální doprovod:  Martina Staňková - z cyklu Sundám tě, ať bJežíš 

Cyklus kázání Tomáše Halíka z prázdného kostela vyšel knižně v září 2020 v Nakladatelství Lidové noviny

Přejeme krásně prožitou 5. neděli velikonoční i všechny ostatní!
Martin Staněk a tým akademické farnosti

Související články

Komentáře