Články

DOČASNĚ ODLOŽENO - Vstup do katechumenátu 29. 3. 2020

Základy víry | Martin Staněk | 29.3.2020 18:30

V neděli 29. března 2020 při mši sv. od 20 hodin proběhne obřad vstupu do katechumenátu. Celebrovat mši sv. a přijímat do katechumenátu bude Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský, přítel naší farnosti. 

Sraz zájemců o křest společně s ručiteli – v 18.30 hodin v sakristii. Po mši sv. (cca 21.30) následuje setkání s panem biskupem (s malým občerstvením). Liturgie obřadu se bude probírat velmi stručně v úterý 24. 3. na konci přednášky a nácvik na místě ještě v neděli 29. 3. společně s ručiteli. Náhradní termín vstupu do katechumenátu pro nemocné, těhotné či na zahraničním pobytu bude vyhlášen po dohodě s dotyčnými.

Prosíme o vyplnění drobné administrativy, kterou nám ukládá tzv Kniha katechumenů. ZDE
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů se osobní údaje archivují ve farním archivu pouze v papírové podobě.

STRUČNĚ OBŘAD S DŮLEŽITÝMI OTÁZKAMI

18.30 sraz v sakristii, docházka
18.45 poučení všech, zvláště ručitelů o průběhu obřadu, nácvik v kostele
19.30 rozchod
19.55 odchod žadatelů i ručitelů do hl. lodě kostela, kde v uličce a před předními lavicemi vytvoří špalír.

20.00 Liturgický průvod prochází v kostele špalírem prekatechumenů a ručitelů k oltáři.

Představení žadatelů jmény (představuje Mons.Tomáš Halík)

Vstupní dialog:

biskup: Co žádáte od církve Boží?  žadatelé: Poznání Krista

biskup: A proč chcete poznat Krista?   žadatelé: Protože chci patřit mezi jeho učedníky

Následně se biskup táže na touhu žadatelů ke sžívání se s církví a seznámení se s Evangeliem, na kterou se odpovídá: Ano

Biskup se obrací k ručitelům s otázkou: Můžete prohlásit na své svědomí, že tito žadatelé přicházejí s dobrým úmyslem? 

Ručitelé: Ano

Podobně se biskup táže i celé farnosti

Biskupova modlitba, na jejímž konci všichni zvolají: Požehnaný jsi, Bože, na věky.

Označení křížem

Biskup za pomoci kněží obchází jednotlivé žadatele a za pronášené modlitby je označuje křížem. Ručitelé mohou položit pravou ruku na rameno svého svěřence.

Biskupova modlitba

poté biskup pozve nově přijaté katechumeny do shromáždění, aby měli účast na slově Božím. Žadatelé i ručitelé se posadí na vyhrazená místa (z hlavní lodi odcházejí bočními loděmi do presbytáře a na další vyhrazená místa)

Bohoslužba slova, která končí kázáním

Prosby  za nové katechumeny (biskup od sedes, lektor od ambonu, katechumeni stojí na svých místech)

Závěrečná modlitba a propuštění katechumenů

Katechumeni odcházejí do sakristie k tichému díkučinění a meditaci, ručitelé zůstávají v kostele.

Po mši svaté se připojí i ručitelé a následuje setkání s o. biskupem v sakristii  (je možné předem donést nějaké občerstvení)

fotogalerie z roku 2016

foto Petr Neubert

Související články

Komentáře