Články

Obraz Proměnění Páně - restaurátorský záměr

Aktuality | Martin Staněk | 25.6.2018 00:00

R  E  S  T  A  U  R  Á  T  O  R  S  K  Ý     Z  Á  M  Ě  R
po  sejmutí  obrazu  z oltáře  a  provedení  předběžného   průzkumu

adresa: kostel Nejsvětějšího Salvátora, Praha 1

rejstříkové číslo objektu v ÚSKP : 31-546

název památky:  P r o m ě n ě n í  P á n ě ,  oltářní obraz, kopie dle Rafaela

autor:  J a n  J i ř í  H e r i n g

sloh-datování:  1632

rozměry:  550 x 350 cm

materiál, technika: olejomalba na plátně

vlastník:  římskokatolická církev

investor:  Arcibiskupství pražské, Akademická farnost Praha při kostele Nejsvětějšího Salvátora

termín započetí a ukončení akce: duben - listopad 2018

zpracoval: ak.mal. Tomáš Berger, restaurátor

 

Nová zjištění:

Obraz nebyl kompletně restaurován v 80. letech, jak bylo očekáváno a dlouhé období nebyl vůbec sejmut z oltáře. Povrchová oprava se odehrála na místě právě jako ta, která dle ústní tradice proběhla během války ve 40. letech. Obraz slouží obřadům, ovšem značně potemněl, protože posledních 94 let nebyl vyčištěn. Po sejmutí díla bylo možno přečíst vzkaz budoucím od posledního restaurátora: POZDRAVY BUDOUCÍM VLČEK . A . 1924. Povrchová nečistota od té doby pokryla malbu a navíc rozložený lak místně zdeformoval barevnost i tonalitu malby. I z dalekého odstupu jsou patrná místa, která odpadávají a je zřejmé, že obraz takto "zlobil" již v minulosti. Novodobá rentoaláž již není zcela funkční. To důvodně ospravedlňuje dnešní rozhodnutí započít celkovou a náročnou opravu díla spojenou se sejmutím obrazu z oltáře. Důležitý je především moment upevnění barevné vrstvy k podkladu a plátnu.

Plátěná podložka:

Obrazový formát je složen ze čtyř pruhů pláten se svislými švy. Obraz je na několika místech proražen a to bylo asi důvod, proč byl v minulosti nažehlen na nové plátno za použití moučno-klihového lepu. Podlepení není místně funkční, spojení se rozpadá. Původní Rafaelova předloha je malba ve tvaru pravidelného obdélníku, postaveného na kratší stranu. Hering maloval slavný obraz podle rytiny, protože zvolil pro jednotlivé figury jiné barvy než autor originálu. Obraz visel od roku 1632 skoro sto let na stejném místě, ovšem na jiném - dřevěném oltáři. Vrcholně barokní architektura pro obraz později vytvořila nový způsob presentace ve štukovém rámu s umělým mramorem a množstvím plastických figur. Zdali byl tehdy obraz formátově upravován (do lunetového ukončení) zjistí dnešní restaurátorský zásah. Jistě víme již nyní, že je obraz mírně zúžen.

Podkladové a malířské vrstvy:

Obraz je malován na poměrně jemném plátně na klasickém bolusovém podkladu cihlově-červené barevnosti. Střídání klimatických podmínek v průběhu staletí způsobilo vznik pravidelné sítě krakeláže barevné vrstvy. Velikost a hrubost šupin je závislá na síle jednotlivých vrstev (v blízkosti švů se zvyšuje) a také na použití malířských pigmentů.  V obličejových partiích, kde bylo použito více olovnaté běloby, se krakeláž také zvětšuje. Rozložení laku - zneprůhlednění vrstvy - se na obraze také vyskytuje ve velké míře (např. na modrém plášti dole). Na mnoha místech se na povrchu malby objevuje bílá plíseň. Stav barevné vrstvy, její soudržnost i znečištění se může hodnotit jako havarijní.

Průzkum optický s použitím bočního nasvícení:

Vodně nasvícená malba byla fotografována teleobjektivem z určité vzdálenosti. I když si snímky ve velkém rozlišení nedávají za cíl zcela přesně interpretovat rozměrové poměry díla, struktura poškození, znečištění i technické prvky malby jsou zcela dobře identifikovatelné. Dílo, nasvícené šikmo silným světelným zdrojem, navíc dobře představuje množství uvolněných šupin malby, funkčnost-nefunkčnost starého podlepení, umístění původních příček napínacího rámu, apod.

Průzkum ultrafialovými paprsky:

Obraz byl fotografován v tzv. dvojkliku - dvou snímků vybraného detailu v rozptýleném a ultrafialovém spektru ve dvou chvílích následně po sobě. Vzniká tak vhodný technický předpoklad dobrého vyhodnocení, které se provádí později v ateliéru restaurátora při prohlídce snímků. Provedli jsme množinu takových dvojkliků, které jednak vypovídají o stavu povrchu malby nyní, ale budou použity i při pozdějším restaurování. Lakové vrstvy jsou silné (obsahují nejméně tři vrstvy) a většinou nedovolují během průzkumu vhled na vlastní malbu, protože ji zcela zacloňují. Dobře se však diferencují pozdější zásahy, retuše a přemalby. Byly napočítány minimálně tři pozdější etapy oprav.

Návrh na restaurátorský zásah - doplnění (květen):

Pečlivé restaurování se bude v každém ohledu zaobírat všemi částmi díla: napínací rám, plátěná podložka, podkladové vrstvy, malba, staré a novodobé laky, znečištění. Barevné vrstvy budou zajištěny před ztrátou, bude sejmuta mechanická nečistota z povrchu malby. Obraz bude v kostele sejmut z napínacího rámu, protože neexistují dostatečně velké dveře průchodu ven. Plátno bude narolováno na pevný papírový buben o dostatečném průměru (50cm). V atelieru restaurátora bude obraz vybalen, znovu zajišťován proti ztrátám, bude strženo novodobé plátno a sejmut starý lep. Rub plátna bude konservován a desinfikován. Originální plátno bude nežehleno na novou plátěnou podložku a bude napnuto na stávající, konservovaný (posílený) rám. Barevná vrstva bude zbavena zbytku nečistot a novodobé laky budou odstraněny. Budou sejmuty také veškeré retuše a přemalby, popř. budou pouze ztenčeny. Nevhodné plastické doplňky budou přepracovány, další defekty budou vytmeleny. Obraz bude nalakován pomocným lakem, který dovolí nahlédnout do stavu zachování barevných vrstev. Budou poté prováděny scelující retuše a rekonstrukce. Závěrečná laková vrstva prohloubí původní barevný kolorit a ochrání povrch malby svou konservační vrstvou pro další léta. Restaurátorský průzkum bude doplňován a vyhodnocován v souladu s potřebami prací a bude podrobně popsán v závěrečné restaurátorské zprávě.

 

DETAIL OBRAZU, APOŠTOLOVO GESTO PŘED OPRAVOU

 

 

CELEK A DETAIL OBRAZU PŘED OPRAVOU

 

 

POŠKOZENÍ MALBY KRAKELÁŽÍ JE PŘIROZENÁ PATINA HISTORICKÉHO DÍLA, UVOLNĚNÁ BAREVNÁ VRSTVA ODPADÁVÁ A JE NENÁVRATNĚ ZTRACENA, STARŠÍ TMELY A RETUŠE JSOU ZVĚTRALÉ A DÁVNO NEODPOVÍDAJÍ BAREVNOSTI ORIGINÁLU

 

 

DETAIL CENTRÁLNÍ ČÁSTI MALBY V ROZPTÝLENÉM SVĚTLE A V ULTRAFIALOVÉM ZÁŘENÍ, PRŮZKUM A POROVNÁNÍ PŘINÁŠÍ KOMPLEX INFORMACÍ O STAVU BAREVNÉ VRSTVY A JEJÍHO POVRCHU, POD VRSVOU SILNÉHO LAKU JE MOŽNO IDENTIFIKOVAT DVĚ ETAPY RETUŠÍ – VELKÝ KULATÝ ŠTĚTEC PROVEDL MNOŽINU TUPŮ PŘES NOVODOBÉ TMELY A JEŠTĚ JEDEN STARŠÍ ZÁSAH NEMILOSRDNĚ PŘEMALOVAL VELKÉ PARTIE POZADÍ, KTERÉ BYLY ZŘEJMĚ POŠKOZENY

 

 

DETAIL ČÁSTI MALBY V ROZPTÝLENÉM SVĚTLE A V ULTRAFIALOVÉM ZÁŘENÍ, PRŮZKUM ODHALUJE VELKÁ MNOŽSTVÍ LOKÁLNÍCH ZTRÁT, KUMULOVANÝCH DO NĚKOLIKA MÍST, RŮZNÉ TVARY TMAVÝCH SKVRN PŘEMALEB INDIKUJÍ RŮZNÉ CHARAKTERY RESTAURÁTORSKÝCH ZÁSAHŮ

 

 

JEDEN DETAIL OBRAZU V NĚKOLIKA ZPŮSOBECH NASVÍCENÍ – ZVÝŠENÁ KRAKELÁŽ PŘI NAPOJENÍ PŮVODNÍCH PRUHŮ PLÁTEN, SILNĚ ZDEGRADOVANÁ BAREVNOST MALBY A VELKÁ VRSTVA NEPRŮHLEDNÝCH LAKŮ – TO VŠE DĚLÁ Z MALÍŘSKÉHO DÍLA TROSKU

 

 

PŘEDBĚŽNÉ SONDY ČIŠTĚNÍ OBRAZU – SILNÁ VRSTVA NEČISTOT ZCELA DEFORMUJE BAREVNOST MALBY

 

 

PŘEDBĚŽNÁ SONDA ČIŠTĚNÍ OBRAZU, DOLE JE NOVODOBÉ NEVHODNÉ OPRAVENÍ MALBY HRUBÝM TMELEM, NA MNOHA MÍSTECH PŘEKRÝVAJÍCÍM ORIGINÁLNÍ MALBU

 

Související články

Komentáře