Články

Svatý týden a Velikonoce 2017

Aktuality, Duchovní cvičení a rekolekce | Marta Mills | 9.4.2017 14:00

Velikonoční svátky jsou vrcholem křesťanského liturgického roku. Slavíme v nich Krista, který slavně vstal z mrtvých. Bezprostřední přípravou na Velikonoce je tzv. Svatý týden, který začíná Květnou nedělí - památkou na slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Jádrem svatého týdne je tzv. Triduum (třídení), ve kterém si zpřítomňujeme Kristovu poslední večeři s apoštoly (Zelený čtvrtek), Kristovo zatčení, soud, cestu na Golgotu a smrt na kříži (Velký pátek) a Kristovo zmrtvýchvstání o Veliké noci (odtud Velikonoce) ze soboty na neděli, ve které křesťané bdí a slaví Kristovo vzkříšení (Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání). Doba velikonoční končí slavností Seslání Ducha svatého (Letnicemi) 50 dní (7 týdnů) po Zmrtvýchvstání.

Více o křesťanských Velikonocích

Květná neděle  9.4.

Mše sv. začíná (již čtvrtým rokem) na II. nádvoří Klementina u kostela sv. Klimenta, kde se po krátké bohoslužbě slova světí ratolesti. (Prosíme, přineste si vlastní - jakékoliv olistěné ratolesti). Po průvodu Karlovou ulicí do kostela pokračuje mše běžným způsobem, na místě evangelia se letos čtou Matoušovy pašije, při zmínce o smrti Kristově se pokleká. 

14.00  Mše sv. se svěcením ratolestí (začátek na nádoří Klementina)

20.00  Mše sv. se svěcením ratolestí, kterou hudebně doprovodí Ars Electroacustica Palmarum. Zazní kombinace starých tradic duchovní hudby s improvizačními vstupy a novými možnostmi hudebních technologií. Hudební koncept navazuje na předcházející roky, kdy liturgii Květné neděle doprovázela experimentální hudba. Letošního konceptu se opět ujal skladatel a multiinstrumentalista Tomáš Reindl.

Obsazení:

Tomáš Reindl - realtime electronic, tabla, klarinet, koncovka
Jiří Hodina - gregoriánský chorál, housle
Jan Jirucha - pozoun
Eva Bublová - varhanní improvizace 

Ars Acustica Palmarum 2016

Foto z Květné neděle 2014Kázání z Květné neděle 2016 - text

Středa 12.4.

18.00 - 22.00 Společná bohoslužba pokání s následnou adorací a možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru (pozor - v sakristii). K dispozici budou všichni naši farní kněží, včetně P. Jana Regnera SJ

Zelený čtvrtek  13.4.

18.00  Mše sv. na památku Večeře Páně

Bohoslužba začne v kostele, naposledy zazní varhany a Gloria. Po kázání nastává obřad mytí nohou (ustanoveným dvanácti). Sv. přijímání je tentokrát podobojí způsobou - napitím. Po mši se odnese Nejsv. Svátost do bočního svatostánku. Po krátké přestávce bude následovat tradiční asi hodinová adorace s texty z Janova evangelia a zpěvy z Taizé - letos u instalovaného fragmentu Krista v Getsemanech v presbytáři kostela.

Foto z roku 2010Kázání ze Zeleného čtvrtku 2016 - text

Velký pátek  14.4.

18.00  Velkopáteční obřady s uctíváním kříže

Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí zvolání „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se odpovídá „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe v pěticích vedle sebe a s ohledem na ostatní se jen zcela krátce pokleká. Nekoná se obvyklá eucharistická bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání.

20.00  Oratorium u Božího hrobu. Antonio Draghi – La Sacra Lancia. Sepolcro
(Novodobá světová premiéra)
Capella Regia Praha, dir. Robert Hugo

Záznam ČRo Vltava z Velkého pátku 2015 u Salvátora - zpráva

Foto z roku 2010Kázání z Velkého pátku 2016 - text

Bílá sobota  15.4.

17.00 - 18.30  Postní koncert. Klementinské barokní večery - František Antonín Míča - Abgesungene Betrachtungen

19.00 Přípravné obřady katechumenů (sraz s kmotry v 18.30 vsakristii)

21.00 Mše sv. - Velikonoční vigilie Slavnosti vzkříšení 

Začíná se opět na II. nádvoří Klementina u kostela sv. Klimenta. U vchodu do našeho kostela i na nádvoří je možné si vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí oheň, od něj se zapaluje velikonoční svíce - paškál. Po průvodu Karlovou ulicí se v kostele na trojí zvolání „Světlo Kristovo“ odpovídá „Sláva Tobě, Pane“. Po příchodu do setmělého kostela začne Velikonoční chvalozpěv – Exsultet, po něm následuje bohoslužba slova, čte se devět čtení (sedm ze Starého Zákona a dvě z Nového). Po sedmém čtení opět zazní varhany a zpívá se Gloria. Následuje čtení z epištoly, Evangelium a kázání.
Letos bude pokřtěno a biřmováno cca 60 dospělých katechumenů. Celé shromáždění také obnoví své křestní vyznání. Eucharistická bohoslužba probíhá obvyklým způsobem. Bohoslužba skončí přibližně o půlnoci.

Foto z roku 2013Kázání z Velké noci 2016 - text

Neděle Velikonoční  16.4.

14.00 a 20.00  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše sv. probíhají obvyklým způsobem, ve 14 hod. křest dětí. 
Kázání ze slavnosti Zmrtvýchvstání 2016

Pondělí velikonočního oktávu  17.4.

(nekonají se bohoslužby)

17.00  Slavnostní varhanní koncert - Pavel Černý

- vstupenky a více informací: Klementinské barokní večery

2. neděle velikonoční  23.4.

14.00 Mše sv. s biřmováním. Celebruje Mons. Václav Malý, světicí biskup pražský

Související články

Komentáře