Články

Ekumenická bohuslužba ke Dni Země, úterý 12.4.

Aktuality | Marta Mills | 12.4.2016 19:00

Již tradiční ekumenická bohoslužba ke Dni Země se letos koná v úterý 12. 4. 2016  od  19.00 v akademickém kostele Nejsv. Salvátora.

Bohoslužbu vede Mons. Prof. Tomáš Halík, farář Akademické farnosti.

V rámci ekumenické bohoslužby promluví kazatel Církve bratrské ThDr. Pavel Černý, ThD. Hudebně doprovodí sbor Gabriel.

Pořádá ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Akademickou farností Praha

Fotografie z minulých let. 

 

ThDr. Pavel Černý, Th.D. (*1949), je český evangelikální teolog a kazatel. Je dlouholetým členem a předsedou Rady Církve bratrské, bývalým místopředsedou (2001-2005) a předsedou (2005 - 2009) Ekumenické rady církví v ČR a vedoucím katedry praktické teologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.Pavel Černý pochází z kazatelské rodiny. Dědeček byl kazatelem, otec laickým kazatelem. Původně studoval přírodní vědy, ale v roce 1969 přestoupil na Komenského evangelickou fakultu. Po ukončení studia v roce 1974 začal působit jako kazatel, nejprve v Benátkách nad Jizerou. 
Je dlouholetým členem a předsedou Rady církve bratrské. 

 

 

 

Přímluvy pro ekumenickou bohoslužbu ke Dni země

 

A

V úžasu a s pokorou vzhlížíme, Otče náš, k Tvému velkolepému, krásnému, vznešenému stvořitelskému dílu. Obdivujeme jeho harmonii a rozmanitost. Vyznáváme, že svým sobectvím, svou necitlivostí a nezájmem je často poškozujeme a škodíme mu. V pokání si uvědomujeme, jak ve svém přístupu k lidem i k přírodě zapomínáme na Tebe, nehledáme Tvou vůli, nesnažíme se sdílet Tvé dary s druhými lidmi ani s ostatními tvory a na stvoření se dopouštíme násilí.

Pane, smiluj se.

 

B

Prosíme Tě za zemi, za živou i neživou přírodu.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Prosíme za rostliny, za všechny živé tvory – na zemi, ve vodách i v ovzduší.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Prosíme Tě za sladké vody, za řeky a potoky, za jezera a rybníky.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Prosíme Tě za moře a oceány s jejich bohatým životem.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Prosíme Tě za život v jeho bohatosti forem, prosíme za zachování biodiversity.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

 


C

Prosíme tě za náš lidský vztah k zemi, prosíme Tě, uč nás správně zacházet s Tvými bohatými dary a sdílet se o ně s druhými lidmi.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Prosíme Tě, nauč nás skromnosti, abychom neplýtvali vodou, potravinami, energií, ale spokojili se málem.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Veď nás, abychom se nepřizpůsobovali tomuto světu, nýbrž abychom jednali jako opravdu svobodní lidé – děti Boží.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

 

D

Uvědomujeme si, jak lidské násilí ničí celé stvoření, jak narušuje poměry na celé zemi a prosíme Tě o Tvůj mír.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Uvědomujeme si, jak naše sobectví a nedostatek dobré vůle narušuje integritu stvoření. Prosíme, dej nám vůli se domluvit a společně šetrně nakládat s tím, co nám svěřuješ a dáváš.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Prosíme o Tvůj pravý mír, přesahující dosah lidských smluv a znamenající proměnu lidských myslí i srdcí.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

 

E

Prosíme tě, uč nás milovat Tebe opravdu celým srdcem i celou duší, celou myslí i silou, tak, aby láska k Tobě se promítala do našeho myšlení i jednání.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Prosíme Tě, uč nás milovat své bližní jako sebe samé.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Prosíme Tě o sílu a hotovost angažovat se pro šíření evangelia, prosíme, aby se toto poselství lásky a pokoje šířilo do nejzazších koutů lidské existence.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

 

 

Žalm 24

Římanům 8,18-25 

Matoušovo evangelium 6,24-34

 

 

 

Související články

Komentáře