Články

Pastorační plán Pražské arcidiecéze

Aktuality | Martin Staněk | 10.6.2015 00:00

K výročí 670 let povýšení pražského biskupství na arcibiskupství 15. června 2014 vyhlásil kardinál Dominik Duka Pastorační plán Arcidiecéze pražské. Ten vybízí ke koordinaci pastorační práce v diecézi a k jasnějšímu zaměření společného úsilí v péči o svěřenou „vinici Páně“. Vychází především ze setkání kněží a vedení diecéze, která probíhala od podzimu 2012 do podzimu 2013, z diskusí s pastoračními pracovníky, z připomínek diecézní pastorační rady a konzultací s odborníky, laiky i běžnými farníky.

Celé znění pastoračního plánu. 

Dokument předkládá šest základních priorit resp. strategických cílů

1) Cesta Boží záchrany člověka, ze které vycházejí tři hlavní sloupy života církve: leiturgia, martyria, diakonia. Chceme pomoci všem, kdo žijí z víry i víru hledají, aby nalezli plnost života s Bohem skrze liturgii, katechezi, vyučování, společnou modlitbu, individuální doprovázení i osobní kontakty a setkání. 

2) Naše služba se pak obrací k člověku ve všech jeho rovinách, a to konkrétně ke třem skupinám lidí: praktikující pokřtění; pokřtění, kteří nežijí v jednoznačné vazbě na místní církev; lidé hledající. 

3) Otevřené kostely a život církve v nich. Leží nám na srdci nejen fyzicky otevřené kostely, ale celé společenství živé farnosti kolem nich, které otevírá své srdce pro ty, kdo chtějí nahlédnout či zakusit lidské a přátelské společenství víry. 

4) Nově pojatá spoluodpovědnost farností a křesťanů za aktuální ekonomickou situaci církve. Chceme proto hospodárně využívat majetek tak, aby podporoval pastorační projekty v dané farnosti. Chceme dbát na to, aby nabytý majetek sloužil lidem. 

5) Nové prostředky evangelizace. Hledáme všechny moudré a účinné prostředky hlásání víry k oslovení současného člověka. Podtrhujeme kreativitu v hledání prostředků a forem. 

6) Nová povolání.

 

Každý rok nese vlastní téma:

2014 – 2015 Hlásání evangelia

Patron: sv. Anežka Česká, Pastorační důrazy: Hlásání evangelia a příprava laiků na ně.

2015 – 2016 Nově pojatá spoluodpovědnost farností a křesťanů

Patron: sv. Jan Pavel II., Pastorační důrazy: Odpovědnost křesťanů za církev a za svět; otevřenost vůči těm, kteří nežijí v plné vazbě na místní církev.

2016 – 2017 Vzdělanost a rodina

Patron: sv. Vojtěch, Pastorační důrazy: Zdůraznění významu církevních škol a školství obecně. Naplnění závěrů synody o rodině, pomoc a podpora rodinám, zvláště v oblasti výchovy dětí, katecheze dětí a svědectví víry jejich rodičů.

2017 – 2018 Kněžství

Patron: sv. Jan Nepomucký, Pastorační důrazy: Snaha o otevřenost kostelů a usnadnění přístupu k víře; podpora nových povolání ke kněžství; realizace plnohodnotného liturgického života celého společenství církve s důrazem na Boží krásu, jež má být postavena proti negativismu a skepsi mezi křesťany.

2018 – 2019 Vlast a angažovanost křesťanů ve světě

Patron: sv. Václav, Pastorační důrazy: Angažovanost laiků, nová výzva k ochotě nabídnout své síly ve prospěch společnosti.

Související články

Komentáře