Články

VELIKONOCE 2013

Aktuality | Martin Stanek | 4.3.2013 16:53

Květná neděle (24.3.,  14  a 20 hod.) Připomínáme si slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Bohoslužba začíná letos výjimečně na II. nádvoří Klementina u kostela sv. Klimenta, kde se po krátké bohoslužbě slova světí ratolesti. (Prosíme, přineste si vlastní). Po průvodu Karlovou ulicí do kostela pokračuje bohoslužba běžným způsobem, na místě evangelia se letos čtou Lukášovy pašije, při zmínce o ukřižování se pokleká. Večerní mši sv. doprovodí elektronickou hudbou Michal Rataj a chorálem sbor Conventus Choralis, na saxofon bude hrát Štěpán Škoch. Více zde

Středa (27.3., 17 hod.) Společná bohoslužba pokání s následnou adorací a možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru. K dispozici budou všichni naši kněží.

Zelený čtvrtek (28.3., 18 hod.)Bohoslužba začne v kostele, naposledy zazní varhany a Gloria. Po kázání nastává obřad mytí nohou (ustanoveným 12 mužům) a obřad přijetí do katolické církve. Sv. přijímání je tentokrát podobojí způsobou.  Po mši se odnese Nejsv. Svátost do bočního svatostánku, kde bude po krátké přestávce následovat tradiční asi hodinová adorace s texty z Janova evangelia a zpěvy z Taizé.

Velký pátek (29.3., 18h) Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí zvolání „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se odpovídá „Klaníme se ti,  Pane Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe v pěticích vedle sebe a s ohledem na ostatní se jen zcela krátce pokleká. Nekoná se obvyklá eucharistická bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání. Po obřadech bude ještě možnost setrvat a vyslechnout Bachovy Matoušovy pašije v podání sólistů, studentského orchestru a sboru z Utrechtu.

Velikonoční vigilie (30.3., 21 hod.) Začíná se opět na II. nádvoří Klementina u kostela sv. Klimenta. U vchodu do našeho kostela je možné si vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí oheň, od něj se zapaluje velikonoční svíce - paškál. Na trojí zvolání „Světlo Kristovo“ se odpovídá „Sláva Tobě, Pane“. Po průvodu Karlovou ulicí a po příchodu do setmělého kostela začne Velikonoční chvalozpěv – Exsultet, po něm následuje bohoslužba slova, čte se devět čtení (sedm ze Starého Zákona a dvě z Nového). Po sedmém čtení opět zazní varhany a zpívá se Gloria. Následuje čtení z epištoly, Evangelium a kázání. Letos proběhne i křestní bohoslužba, při níž bude pokřtěno přes 40 katechumenů. Celé shromáždění také obnoví své křestní vyznání. Eucharistická bohoslužba probíhá již obvyklým způsobem. Bohoslužba skončí kolem půlnoci.

Neděle Velikonoční  (31.3., 14 a 20 hod.) Mše sv. probíhají obvyklým způsobem. Ve 14 hodin budeme křtít několik dětí, letos již potřetí z nové křtitelnice od Václava Ciglera.

Komentáře