Články

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOCE 2024

Aktuality | Martin Staněk | 24.3.2024 00:00

Velikonoční svátky jsou vrcholem křesťanského liturgického roku. Slavíme v nich Krista, který slavně vstal z mrtvých. Bezprostřední přípravou na Velikonoce je takzvaný Svatý týden, který začíná Květnou nedělí – památkou na slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Jádrem svatého týdne je takzvané triduum (třídenní), ve kterém si zpřítomňujeme Kristovu poslední večeři s apoštoly (Zelený čtvrtek), Kristovo zatčení, soud, cestu na Golgotu a smrt na kříži (Velký pátek) a Kristovo zmrtvýchvstání o veliké noci (odtud Velikonoce) ze soboty na neděli, ve které křesťané bdí a slaví tuto centrální událost víry (vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání). Tutéž radostnou událost slavíme i o první velikonoční neděli. Velikonoční doba končí slavností Seslání Ducha svatého (Letnicemi).

 

SVATÝ TÝDEN  V NAŠEM KOSTELE

24.3. KVĚTNÁ NEDĚLE 14.00 a 20.00 (se svěcením ratolestí)
26.3. CESTA KŘÍŽE - MEDITACE KŘÍŽOVÉ CESTY 17.00
28.3. ZELENÝ ČTVRTEK 18.00  (+ Adorace v Getsemane)
29.3. VELKÝ PÁTEK 18.00 ( + Velkopáteční oratorium)
30.3. BÍLÁ SOBOTA 21.00
31.3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 14.00 a 20.00

VELIKONOCE - PODROBNÉ INFORMACE


Z hranice mezi Betlémem a Jeruzalémem (foto MS)

KVĚTNÁ NEDĚLE 24. března
14.00 a 20.00 mše sv. s žehnáním ratolestí.
Prosíme doneste si vlastní (jakékoliv) ratolesti!

Začíná se na Studentském nádvoří Klementina na boku kostela, kde proběhne krátká bohoslužba slova a žehnání ratolestí. Poté se průvod přesune do kostela. Na místě evangelia se čtou pašije, letos to budou pašije podle Marka. Při čtení pašijí se sedí, pouze při zmíce o ukřižování se pokleká. Mše sv. poté probíhá obvyklým způsobem.

 


Z místa, kde bývalo v Jeruzalémě Večeřadlo (foto MS)


ZELENÝ ČTVRTEK 28. března

18.00 – mše sv. na památku večeře Páně, celebruje Mons. Tomáš Halík.

Mše sv. začne v kostele, naposledy zazní varhany a Gloria. Po mši se odnese Nejsvětější svátost do bočního svatostánku. 

19.30 Adorace v Getsemane
Bezprostředně po mši sv. bude v boční lodi následovat adorace s meditativními texty z Janova evangelia a zpěvy z Taizé. 

Texty a zpěvy k meditaci
Více informací o Zeleném čtvrtku


Dnešní Golgota v chrámu Božího hrobu (foto MS)

VELKÝ PÁTEK 29.března
18.00 velkopáteční obřady s uctíváním kříže, celebruje Mons. Tomáš Halík.

Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí zvolání – „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ – při nesení kříže se odpovídá – „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste“). Obřad uctívání kříže již poněkolikáté proběhne jednodušším způsobem, a to pokleknutím přímo v lavicích. Nekoná se obvyklá eucharistická bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje svaté přijímání z předposvěcených darů.
Koná se sbírka na potřeby křesťanů ve Svaté zemi. 


Meditace u "Božího hrobu" v našem kostele (foto MS)

19.30 Velkopáteční oratorium. Alessandro Stradella: Cantata per l´anime del Purgatorio
Účinkuje Capella Regia Praha a Akademie staré hudby FF MU Brno. Sólisté: Angelo/Anděl: Eliška Minářová - soprán, Lucifero/Lucifer: Štěpán Pokorný.

Vstup volný, koná se po velkopátečních obřadech přímo v kostele, není třeba opouštět kostelní lavice. 


Krátká videoreportáž z Velkého pátku u Salvátora 2017


Okénko do kaple Božího hrobu v Jeruzalémě (foto MS)

BÍLÁ SOBOTA 30.března
21.00 mše sv. – velikonoční vigilie slavnosti Vzkříšení. Celebruje Mons. Tomáš Halík. 

Začíná se na Studentském nádvoří Klementina. U vchodu do kostela i na nádvoří je možné si vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí oheň, od něj se zapaluje velikonoční svíce – paškál. Po příchodu se v kostele na trojí zvolání „Světlo Kristovo“ odpovídá „Sláva Tobě, Pane“ a dále se pokračuje velikonočním chvalozpěvem (Exsultet), po němž následuje bohoslužba slova. Letos se čte sedm čtení (pět ze Starého a dvě z Nového zákona). Po pátém čtení opět zazní varhany a zpívá se Gloria. Následuje čtení z epištoly, evangelium a kázání. Letos neproběhnou křty dospělých. Eucharistická bohoslužba probíhá obvyklým způsobem. Bohoslužba skončí před půlnocí. 

Krátká videoreportáž z Velikonoční vigilie u Salvátora se křty dospělých (2017)


Kupole chrámu Božího hrobu (foto MS)


NEDĚLE VELIKONOČNÍ - SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
31. BŘEZNA
14.00 a 20.00 mše sv. probíhají obvyklým způsobem, celebruje Mons. Tomáš Halík. Ve 14.00 budeme křtít jedno dítě.


 
Z biřmování v našem kostele (foto P.Neubert)

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 14. dubna
14.00 Mše sv. s biřmováním. Celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský.

Martina Staňková: Velikonoční cyklus: Sundám tě, ať bJežíš. Akryl na plátně, 160 x 230 cm

Související články

Komentáře