Články

Tomáš Halík: Důrazný protest proti odstranění prof. Petráčka z KTF (+ průběžné aktualizace!)

Aktuality | FiLiP | 22.8.2023 09:00

Foto: Univerzita Hradec Králové

Jako profesor Univerzity Karlovy vyjadřuji tímto důrazný veřejný protest proti odstranění vynikajícího odborníka na církevní dějiny prof. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D. z KTF UK.

„Výpověď z pracovního poměru z důvodů nadbytečnosti“ mu byla předána 21. srpna, ironií dějin v den výročí počátku „normalizace“. Zažil jsem už komunistickou normalizaci na FF UK počátkem sedmdesátých let (za protest vůči ní jsem do roku 1989 nesměl působit na žádné vysoké škole) i klerikální normalizaci na KTF počátkem devadesátých let, jíž jsem byl jednou z obětí. Také tehdy se perzekuce akademických pracovníků za svobodné vyjadřování nepohodlných názorů maskovala „organizačními důvody“. Když tehdejší politika děkana Wolfa, nerespektujícího akademické svobody a další stěžejní principy akademické práce, přivedla KTF na pokraj vyloučení ze svazku univerzity, kardinál Vlk ho nakonec zbavil vedení fakulty, potrestal ho odnětím kanonické mise a také se mi omluvil za to, že se mě proti tehdejšímu děkanovi nezastal. Kardinál Vlk jako Velký kancléř KTF a předseda ČBK po konzultacích s vedením Univerzity a příslušnou kongregací Svatého Stolce akceptoval povinnost KTF respektovat zásady UK; alternativou by bylo přesunutí výchovy seminaristů a katolických laiků do diecézních seminářů, kontrolovaných a plně financovaných jednotlivými biskupy se všemi důsledky, zejména pak ztrátou vysokoškolské kvalifikace absolventů.  

Nedovedl jsem si představit, že se ještě dnes může na půdě univerzity něco podobného, co se dělo za obou „normalizací“, opakovat. S jednotlivými články a rozhovory kolegy Petráčka, jimiž na základě své odbornosti historika zve k hlubšímu zamyšlení nad některými často zjednodušovanými morálně-politicko-právními stanovisky v aktuálních společenských diskusích, jistě leckdo nemusí souhlasit, avšak za prvé k synodální cestě církve – jak zdůrazňuje papež František – patří svobodná výměna názorů a vzájemné naslouchání a za druhé v akademické oblasti je perzekuce za názory, pokrytecky maskovaná jinými důvody, naprosto nepřijatelná.

Přirozené názorové spory v církvi i ve veřejném prostoru jsou jedna věc (do těch v tomto případě naprosto nehodlám vstupovat), neporušitelnost akademické svobody na KTF UK, pokud fakulta je chce zůstat součástí UK, věc druhá.  

Pokud děkan fakulty se nedovede jasně postavit za svého zaměstnance, odborníka s mezinárodním renomé, proti mocenským ideologickým nátlakům z jakékoliv strany, měl by zvážit rezignaci na svůj úřad. I v církvi je podle církevního práva nepřípustné za jakékoliv názory postihovat člověka, pokud se s ním dříve nevede osobní dialog s možností vysvětlit a obhájit svá stanoviska.

Postup děkana proti prof. Petráčkovi totiž poškozuje nejen jeho, nýbrž zejména KTF UK, Univerzitu Karlovu i katolickou církev a její obraz v české veřejnosti a nikomu neprospívá. Pevně doufám, že kolegovi Petráčkovi se dostane na akademické půdě rehabilitace a satisfakce.

                                 

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., Dr.h.c. (mult)

Univerzita Karlova

V Praze 21. srpna 2023

 

Na vědomí:

Prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK
Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., děkan KTF UK
Mons. Jan Graubner, Velký kancléř KTF UK, předseda ČBK
Mons. Jude Thaddeus Okolo, apoštolský nuncius v ČR

 

-----

 

Otevřený dopis děkanovi KTF UK

Vážený pane děkane,

na základě dostupných informací vyjadřujeme velké znepokojení nad ukončením působení prof. Tomáše Petráčka na Katolické teologické fakultě UK i nad způsobem, jak k němu došlo.

Tuto záležitost pokládáme za velmi nešťastnou, a to v několika ohledech.

Jako důvod výpovědi uvádíte “nadbytečnost”, “reorganizaci” a “potřebu vyšší efektivity hospodaření i působení fakulty”. Toto zdůvodnění však působí účelově: prof. Petráček je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti církevních dějin, oceňovaným pedagogem a výrazným veřejným intelektuálem.
Značné pochyby vyvolávají také zveřejněné podrobnosti o projednávání celé záležitosti s fakultními odbory - včetně tlaku na předsedkyni odborů, aby podepsala předem připravený zápis z jednání.

Za zvláště nedůstojný a akademickým zvyklostem odporující pokládáme přístup fakulty k doktorandům prof. Petráčka, zejména strohé oznámení, že “po 31. 10. nebude už prof. Petráček Vaším školitelem.” Pro tento krok neexistuje ani v případě ukončení pracovního poměru žádný přesvědčivý důvod - je vcelku běžné, že školitel, který odchází z původního pracoviště, si své doktorandy ponechává.

Jako katolíkům nám záleží na církvi i na kvalitě a pověsti Katolické teologické fakulty UK. Avšak dění kolem vynuceného odchodu prof. Petráčka fakultu bohužel značně znevěrohodňuje.

prof. Jiří Trávníček, literární vědec a publicista ([email protected])
Mgr. Alena Scheinostová, novinářka a publicistka ([email protected])
Mgr. Hana Svanovská, publicistka ([email protected])

K otevřenému dopisu se průběžně připojují další signatáři, aktualizovaný seznam bude zveřejněn.

 

-------

Chronologický rozcestník:

21. 8. 2023 - Souhrnná úvodní zpráva magazínu ChristNet 
22. 8. 2023 - TH: Vyloučení Petráčka je nepřijatelné, děkan by měl zvážit rezignaci
22. 8. 2023 - Vyjádření vedení UK 
22. 8. 2023 - Radio Proglas: Šéfredaktor Jan Hanák k propuštění T. Petráčka 
22. 8. 2023 - SeznamZprávy: "Je v tom tlak biskupů" (rozhovor)
22. 8. 2023 - Aktuálně.cz: Zastával se manželství pro všechny 
22. 8. 2023 - Zdeněk A. Eminger: Lidé nejsou odpadky, pane Novotný.
22. 8. 2023 - Vedení UK chce prozkoumat Petráčkovo propuštění z KTF
22. 8. 2023 - Otevřený dopis děkanovi KTF UK (Trávníček - Scheinostová - Svanovská)
23. 8. 2023 - "Otevřený dopis" jako petice
23. 8. 2023 - Komentář Mons. Václava Malého
23. 8. 2023 - Komentář Zd. A. Emingera
23. 8. 2023 - aktualizovaný seznam signatářů "otevřeného dopisu"
23. 8. 2023 - Výzva k rezignaci vedení KTF UK
24. 8. 2023 - Rektorka Králíčková se sešla s děkanem KTF
24. 8. 2023 - Stanovisko UK po setkání s vedením KTF
24. 8. 2023 - Arcibiskup Graubner vyjádřil podporu děkanu Novotnému
24. 8. 2023 - Aktuální komentář prof. Petráčka
24. 8. 2023 - SALVE: Podpora prof. Tomáše Petráčka, podpora svobodného myšlení 
24. 8. 2023 - V. Vacek: Mým přítelem je ten, kdo jedná podle mých slov
25. 8. 2023 - Otevřený dopis ČAD rektorce UK ve věci nestandardní výměny školitelů na KTF UK
25. 8. 2023 - Ještě k vývoji na KTF UK - Tomáš Halík
25. 8. 2023 - Čechura: O důvodech neprodloužení smlouvy se mnou nikdo z vedení KTF ani nemluvil
26. 8. 2023 - Benedikt Mohelník: NEJDE O PETRÁČKA❗
28. 8. 2O23 - T.Petráček: Fakulta nesmí být místem jednoho názoru
29. 8. 2023 - M.Szabo: Nejen KTF a nejen Petráček…
 1.  9. 2023 - Vedení UK vyzvalo KTF k urychlenému vyřešení situace
 5.  9. 2023 - Osobní svědectví Davida Vopřady
 5.  9. 2023 - Kauza prepusteného Petráčka
 6.  9. 2023 - Přístup fakulty k Petráčkovým studentům je skandální
 7.  9. 2023 - Vedení UK hodlá důsledně prošetřit situaci na KTF UK
 8.  9. 2023 - Vyjádření předsedkyně ZO VOS KTF UK
14. 9. 2023 - TP: Prý pohřbívám svou církevní kariéru
18. 9. 2023 - „Kritiky vypudit, biskupům vyhovět.“
20. 9. 2023 - TP jako Host Lucie Výborné
21. 9. 2023 - Respekt: Část biskupů vede kulturní války...
22. 9. 2023 - TP: Dopis od proděkana Jinka
27. 9. 2023 - KD: Senát KTF přerušil jednání k odvolání děkana Novotného
28. 9. 2023 - ChristNet: Akademický senát KTF o odvolání děkana Novotného nehlasoval, debata se utopila v nejasnostech

Aktualizovaná "TimeLine"

Související články

Komentáře