Kde je liturgie?

Omlouváme se se Vám za dočasnou nedostupnost této funkce

Články

Svatý týden a Velikonoce 2022

Aktuality | Kateřina Černá | 10.4.2022 14:00

Velikonoční svátky jsou vrcholem křesťanského liturgického roku. Slavíme v nich Krista, který slavně vstal z mrtvých. Bezprostřední přípravou na Velikonoce je takzvaný Svatý týden, který začíná Květnou nedělí – památkou na slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Jádrem svatého týdne je takzvané triduum (třídenní), ve kterém si zpřítomňujeme Kristovu poslední večeři s apoštoly (Zelený čtvrtek), Kristovo zatčení, soud, cestu na Golgotu a smrt na kříži (Velký pátek) a Kristovo zmrtvýchvstání o veliké noci (odtud Velikonoce) ze soboty na neděli, ve které křesťané bdí a slaví tuto centrální událost víry (vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání). Tutéž radostnou událost slavíme i o první velikonoční neděli. Velikonoční doba končí slavností Seslání Ducha svatého (Letnicemi).

VELIKONOCE 2022 V NAŠEM KOSTELE

KVĚTNÁ NEDĚLE 14.00 a 20.00
ZELENÝ ČTVRTEK 18.00
VELKÝ PÁTEK 18.00
BÍLÁ SOBOTA 21.00
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 14.00 a 20.00

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 20.00 VSTUP DO KATECHUMENÁTU
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 14.00 BIŘMOVÁNÍ
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 20.00 VSTUP MEZI KANDIDÁTY BIŘMOVÁNÍ

 


KVĚTNÁ NEDĚLE 10. DUBNA
14.00 a 20.00 mše sv. s žehnáním ratolestí, celebruje P. Samuel Prívara SJ (14.00) a Mons. Tomáš Halík (20.00).
Prosíme doneste si vlastní (jakékoliv) ratolesti!

Začíná se vždy na Studentském nádvoří Klementina na boku kostela, kde proběhne krátká bohoslužba slova a žehnání ratolestí. Poté se průvod přesune do kostela. Na místě evangelia se čtou pašije, letos to budou pašije podle Lukáše. Mše sv. probíhá obvyklým způsobem.

 

ZELENÝ ČTVRTEK 14. DUBNA
18.00 – mše sv. na památku večeře Páně, celebruje Mons. Tomáš Halík.

Bohoslužba začne v kostele, naposledy zazní varhany a Gloria. Svaté přijímání z důvodů stále trvající pandemické situace nemůže být podobojí způsobou. Po mši se odnese Nejsvětější svátost do bočního svatostánku. Po krátké přestávce zde bude následovat tradiční adorace s meditativními texty z Janova evangelia a zpěvy z Taizé.

Texty a zpěvy k meditaci
Více informací o Zeleném čtvrtku

 

 

VELKÝ PÁTEK 15. DUBNA
18.00 velkopáteční obřady s uctíváním kříže, celebruje Mons. Tomáš Halík.

Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí zvolání – „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ – při nesení kříže se odpovídá – „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste“). Obřad uctívání kříže letos proběhne podobně jako loni, tedy nebudeme jednotlivě přistupovat ke kříži, nýbrž setrváme v tichém díkůčinění v lavicích. Nekoná se obvyklá eucharistická bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje svaté přijímání.
Po bohoslužbě srdečně zveme i k tradičnímu velkopátečnímu oratoriu.

19.30 velkopáteční oratorium, Giacomo Carissimi: Regina Ester

Zpívají členové Akademie staré hudby Masarykovy Univerzity, hraje Capella Regia Praha pod vedením Roberta Huga. Vstup volný, koná se v presbytáři kostela.

Krátká videoreportáž z Velkého pátku u Salvátora 2017

 

BÍLÁ SOBOTA 16. DUBNA
21.00 mše sv. – velikonoční vigilie slavnosti Vzkříšení, celebruje Mons. Tomáš Halík.

Začíná se stejně jako na Květnou neděli na studentském nádvoří Klementina. U vchodu do našeho kostela i na nádvoří je možné si vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí oheň, od něj se zapaluje velikonoční svíce – paškál. Po příchodu se v kostele na trojí zvolání „Světlo Kristovo“ odpovídá „Sláva Tobě, Pane“ a dále se pokračuje velikonočním chvalozpěvem (Exsultet), po němž následuje bohoslužba slova. Čte se devět čtení (sedm ze Starého a dvě z Nového zákona). Po sedmém čtení opět zazní varhany a zpívá se Gloria. Následuje čtení z epištoly, evangelium a kázání. Celé shromáždění obnoví své křestní vyznání. Letos se nekonají křty dospělých. Eucharistická bohoslužba probíhá obvyklým způsobem. Bohoslužba skončí před půlnocí.

Krátká videoreportáž z Velikonoční vigilie u Salvátora se křty dospělých (2017)

 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 17. DUBNA
14.00 a 20.00 mše sv. probíhají obvyklým způsobem, celebruje Mons. Tomáš Halík. Ve 14.00 budeme křtít děti. Po obou mších sv. zveme na velikonoční kafe po mši.

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 18. DUBNA
Nekonají se bohoslužby.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 24. DUBNA
20.00 mše sv. se vstupem do katechumenátu. Celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský.

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 1. KVĚTNA
14.00 Mše sv. s biřmováním. Celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský.

Fotografie z Velkého pátku a ze Svaté země: Martin Staněk
Foto z biřmování: Petr Neubert

Související články

Kateřina Černá

Komentáře