Články

Akademická farnost - rok s pandemií

Aktuality | Martin Staněk | 31.5.2021 12:08

Akademická farnost Praha - aktivity v pandemické době
/leden 2020 - červen 2021/

Výroční zpráva v PDF

Nejprve se sluší poděkovat všem, kdo se na činnosti Akademické farnosti podíleli, ať již jako členové farního týmu, zaměstnanci, brigádníci nebo dobrovolníci. A v této době obzvláště těm, kdo farnost podpořili, ať již morálně, modlitbou nebo finančním příspěvkem. Pro všechny vyprošujeme požehnání a všichni byli symbolicky "vloženi" do mše sv. za dobrodince, kterou slavil v neděli 27. června Mons. Tomáš Halík. 

Farní tým:

V lednu 2021 byl odvolán do Vatikánského rozhlasu P. Petr Vacík SJ.
Jako výpomocný duchovní byl od ledna do června 2021 ustanoven P. Ondřej Salvet, který je zároveň farářem v Praze - Kolodějích. Od 1.července 2021 na pozici farního vikáře nastoupil novokněz P Samuel Prívara SJ a P. Ondřejovi Salvetovi byl prodloužena doba působení na další rok, do června 2022.

Na dalších klíčových pozicích zůstává farnost beze změn, od června 2020 však není do odvolání z ekonomických důvodů obsazena pozice farní asistentky/produkční. Práce byla rozdělena mezi zbývající zaměstnance.

Farní pastorační tým: 
farář: Mons. Tomáš Halík
farní vikáři: P. Marek Orko Vácha, P. Samuel Prívara SJ
výpomocný duchovní: P. Ondřej Salvet
pastorační referent a koordinátor farnosti: Martin Staněk
pastorační spolupracovníci: sr. Denisa Červenková CSTF, sr. Irena Göbelová CSTF, Petr Mucha, Adéla Muchová

Ekonomická rada:
předseda: Mons. Tomáš Halík
členové: Martin Staněk, Jan Drdla, Filip Neuhäuser

Technický administrátor: Pavel Šimáček
Kostelníci: Jan Přibáň, Rostislav Hubert
Ekonom, účetní: Sylvie Pavlová
Titulární varhaník: Robert Hugo
Varhaníci: Soňa Kružíková, Eva Bublová, Pavel Černý

Výstavní rada: Norbert Schmidt, Klára Jirsová, Pavla Pečinková, Petr Neubert, Hana Rysová, Martin Staněk
Salvátorská schola: sbormistryně Josefína Nedbalová

SVÁTOSTI, PASTORACE A DUCHOVNÍ SERVIS

Mše sv., kázání a domácí bohoslužby

od 10. března 2020 do 30. května 2020 se kostel z nařízení vlády ČR a z důvodů opatření Ministerstva zdravotnictví uzavřel a nebylo možné konat bohoslužby ani jiné akce, při kterých se setkávají lidé.

Naše farnost se dočasně přesunula do online prostoru a připravila jednak nedělní kázání formou předtočených promluv Mons. Tomáše Halíka na farním Youtube kanálu a jednak návody k domácím bohoslužbám, které připravil Martin Staněk. Celkem jich od Květné neděle 2020 (s letní přestávkou) do 5. neděle velikonoční 2021 vzniklo 44.
Promluv Mons. Tomáše Halíka bylo natočeno ke konci června 2021 celkem 59 a plánujeme v nich nadále pokračovat.
Online přenosy z bohoslužeb jsme (až na výjimky - Velikonoce 2021, křty dospělých a biřmování v letošním roce) z mnoha pastoračních a teologických důvodů nezavedli.

Příležitost ke svátosti smíření musela být dočasně přerušena, vybraní členové pastoračního týmu nabízeli duchovní rozhovory formou online setkání, po telefonu nebo formou procházek ve venkovních podmínkách.

Velikonoce roku 2020 jsme strávili v domácím prostředí, v naší farnosti nebylo možné slavit svátky veřejně.
Od 31.5. 2020 do 24.10. 2020 se v našem kostele slavily mše sv., byť s různými početními omezeními a s hygienickými předpisy.
Počínaje nedělí 25.10. se brány farnosti opět nadlouho uzavřely, na konci adventu a o Vánocích se v malém “rozvolňovacím okénku” konaly mše sv. pro omezený počet osob, od 27.12. však byly kostely opět uzavřeny.
První mše sv. se za omezení na 10 % kapacity kostela konala 31. ledna 2021. Velikonoční bohoslužby v letošním roce se konaly se stejnými omezeními, byly však celé streamovány na Youtube.
Počínaje nedělí 25. dubna 2021 se omezení bohoslužeb rozvolnila na dvoumetrové rozestupy a hygienické předpisy, zrušena byla nařízená kapacita.

Kurz základů víry, křty a biřmování dospělých

Kurz přípravy ke křtu a k biřmování začal v říjnu roku 2019 s cca 160 předběžnými zájemci. Do března 2020 od května 2021 proběhlo 31 offline přednášek, 26 online přednášek z prázdné sakristie, v době jarní karantény 2020 se frekventanti vzdělávali ze starších audiozáznamů přednášek.
Z plánovaných čtyř víkendových setkání byla dvě zrealizována offline v Kolínském klášteře a dvě proběhla online formou. Oproti minulým rokům byla přidána pátá sada víkendů, a to offline v Kolínském klášteře v červnu 2021.
Frekventantům kurzu byli v duchovních rozhovorech a ke svátosti smíření k dispozici doprovázející kněží i laici z farního týmu.

Vstup do katechumenátu byl z březnového termínu odložen na červen 2020, do katechumenátu vstoupilo 59 zájemců o křest. Ke křtu dospělo 22. května 2021 celkem 51 dospělých katechumenů, 3 katechumeni byli křtěni v jiných farnostech.

Vstup mezi kandidáty biřmování byl zrušen bez náhrady. Biřmování, plánované na duben 2020, se po několika přesunech sloučilo s dalším plánovaným biřmováním a uskutečnilo za přítomnosti biskupa Mons. Václava Malého 30.5. 2021, na slavnost Nejsvětější Trojice. Biřmováno bylo 49 biřmovanců.
Přípravy ke svátostem vedli Mons. Tomáš Halík, P. Petr Vacík, P. Marek Orko Vácha, Martin Staněk, sr. Denisa Červenková, sr. Irena Göbelová, Adéla Muchová, Petr Mucha.

 

Cyklus o manželství (v pořadí již 14. a 15.)

Jak v roce 2020, tak v letošním roce 2021 se konal online formou, v obou případech se přípravy na manželství účastnilo kolem 100 snoubenců. V přednáškách z prázdné sakristie se jako v minulých letech vystřídali P. Marek Orko Vácha, Martin Staněk, Michal Petr, Alice Derflová.

Svatby

V roce 2020 se podařilo uskutečnit pouze dvě svatby.
V průběhu ledna - června 2021 taktéž jen dvě svatby.

Křty dětí

V roce 2020 bylo pokřtěno 23  dětí, v první polovině roku 2021 to bylo zatím 13 dětí. Přípravy rodičů na křest dítěte (online i offline) vedl Martin Staněk.

Pohřby

Od ledna 2020 do června 2021 se v našem kostele uskutečnily 3 pohřby. 

Další pastorační a duchovní aktivity

Eucharistické adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru se konaly pouze v době, kdy bylo umožněno setkávání více osob ve vnitřních prostorách. V roce 2021 byly obnoveny již 28. ledna. Taktéž úterní duchovní pohotovost P. Marka Orko Váchy.

Kromě promluv Mons. Tomáše Halíka z prázdného kostela a návodů k domácím bohoslužbám proběhly v době adventní 2020 Online adventní rekolekce, které vedl Martin Staněk a sr. Irena Göbelová CSTF a v roce 2021 14denní postní online rekolekce pod vedením Petra a Adély Muchových.

Tichá meditace v kryptě se od března 2020 nekonala v offline podobě, přesunula se však (dočasně) pod záštitou Jan Šedivého a sester karmelitek do online prostoru, kde se jí však může účastnit více zájemců.

Schola

Na salvátorskou scholu dopadla opatření, spojená se zákazem zpěvu, velmi nekompromisně, takže mohla mši sv. doprovodit svým zpěvem pouze 21.6. 2020 a pak až 29.6.2021 v rámci rozlučkových mší sv. V roce 2020 oslavila 30 let trvání, žádný z plánovaných výročních koncertů se však nemohl uskutečnit.

Nová kniha Tomáše Halíka -  Čas prázdných kostelů

V Nakladatelství Lidové noviny vyšla v září r. 2020 kniha kázání Tomáše Halíka z první fáze zavřených kostelů. 

Kultura

Popelec umělců a umělecká intervence Kyvadlo

V únoru 2020 jsme jako poslední větší akci stihli pořádat Popelec umělců. V první části se představil divadelní spolek JEDL se scénickou meditací Reynek / Slova a obrazy z Petrkova.
Po popeleční mši sv. byla oficiálně představena nová umělecká intervence, kterou bylo monumentální Kyvadlo architekta Pleskota. Díky zavřeným kostelům se podařilo vyjednat prodloužení intervence o rok, a to až do Velikonoc 2021.
V prosinci 2020 se také podařilo zrealizovat dlouho odkládanou komentovanou prohlídku Kyvadla s autorem Josefem Pleskotem a kurátorem Norbertem Schmidtem.
Přednáškový panel “Čas v baroku a dnes” s prof. Cejnarem na téma Fyzika času a související  prohlídka matematických sálů Klementina s Petrou Oulíkovou se bohužel ani po přesunu na zimní semestr nepodařilo zrealizovat. 

V roce 2021 se Popelec umělců po čtvrtstoletí nekonal, slavila se pouze skromná popeleční mše sv. 

Noc kostelů

V našem kostele se bohužel v roce 2020 ani v roce 2021 nekonala.

Film a spiritualita 

Oblíbený filmový klubový cyklus, který pořádá Akademická farnost ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, se konal v roce 2020 třikrát, a to v lednu (Bílý bílý den) únoru (Malé ženy), březnu (Ixcanul) a v září (Corpus Christi).
V roce 2021 se uskutečnil zatím jednou, a to v červnu (film Chlast).

Další akce

Lost in space
14. července 2020 se podařilo v našem kostele zrealizovat hudební performanci Orchestru Berg s projektem Lost in Space. 

Neuskutečněné akce:

Ingrediente - hudební doprovod Květné neděle (2020, 2021)
Ekumenická bohoslužba ke Dni Země s debatou (2020, 2021)
Oslavy 30 let farnosti (květen, říjen 2020)
Noc kostelů (2020, 2021)
Odkud jdem a kam - setkání s farníky nad výroční zprávou farnosti (2020,2021)
Setkání s dobrovolníky farnosti (2020, 2021)
Bohoslužba za zemřelé - Requiem W. A. Mozarta (2.11. 2020)
Benefiční koncert Orchestru a sboru UK - Rybova mše vánoční (2020)
Benefiční koncert Salvátorské scholy (leden 2021)

Omezené, zrušené i obnovené farní aktivity

Modlitba usebrání v kryptě (čtvrtky) prozatím byla obnovena jen částečně
Farní knihovna - od března 2020 uzavřena, prochází obnovou.
Sportovní klub Lazar Betánie - činnost obnovil v červnu 2021
Modlitební setkání Taizé v kryptě ukončilo svoji činnost.
Spolek Cesta po letech výletů na zajímavá duchovní místa ČR ukončil svoji činnost.
Chorální ranní chvály po dlouhé pauze obnovily svoji činnost a přesunuly se ze středy na pátek.
Setkání farníků na “kafe po mši” se od března 2020 neuskutečnilo.
Farní zpravodaj Salvatore vyšel loni v březnu, poté až v říjnu. V letošním roce zatím nevyšel. 

Duchovní cvičení a exercicie

Exerciční dům v Kolíně prošel rozsáhlou transformací a z původního jezuitského exercičního centra se stal zapsaným ústavem - Centrem spirituality a duchovních cvičení.
Po řediteli Adamu Drahošovi, který působil v pozici první rok existence ústavu, nastupuje od července ředitel nový. Kolínský klášter se díky pandemické situaci dostal podobně jako naše farnost do ekonomických obtíží, ovšem díky obrovské solidaritě dárců ve vyhlášené sbírce se jej podařilo zachránit pro duchovní cvičení a situace se stabilizovala. 

Spolupráce

Nadále trvá těsná spolupráce s Karmelem Edith Stein, s řádem jezuitů, dále s Centrem teologie a umění při KTF UK a s Vysokoškolským katolickým hnutím.
Akademická farnost nadále spolupracuje při vzájemné propagaci akcí s Českou křesťanskou akademií, s klášterem a centrem Fortna a s Dominikánskou 8 - centrem vzdělávání.

Opravy, projekty a rekonstrukce

V roce 2020 jsme byli nuceni dočasně zastavit plánovanou rekonstrukci ozvučení kostela. Ve sbírce na tento projekt je cca 40 tisíc korun, projekt plánujme obnovit v roce 2022.
Od ledna 2020 dosud neproběhla z ekonomických důvodů  žádná rekonstrukce ani oprava.

EKONOMICKÝ PŘEHLED (2020)

V březnu 2020 jsme se ocitli v situaci zcela zastavených komerčních příjmů, které umožňují farnosti pokrýt většinu nákladů na provoz, mzdy a pastorační činnost. Díky odlivu turistů nebylo možné pronajímat kostel ke koncertní činnosti a tato skutečnost stále trvá. Po dobu zavřených kostelů také neexistovaly kostelní sbírky. Byli jsme nuceni propustit jednoho ze tří klíčových stálých laických zaměstnanců - farní asistentku, jejíž práci si rozdělili zbývající zaměstnanci.
Díky nesmírné solidaritě farníků a sympatizantů se však podařilo udržet rozpočet farnosti ve stabilizované podobě, ve které se nachází i v červnu 2021. Sbírky na potřeby farnosti se podařilo pomalu obnovit spolu s postupným otevíráním kostela, ovšem komerční příjmy farnost stále žádné nemá.

Vysvětlivky ke grafům a několik čísel pro srovnání:

Zatímco v roce 2019 činily příjmy z pronájmu kostela  3 258 331, v roce 2020 to bylo pouze 447 826 Kč. 
Výnosy z kostelních nedělních sbírek (po odečtení sbírek, odesílaných na konkrétní charitativní a jiné účely) činily v roce 2019 Kč 968 812, ovšem v roce 2020 byly méně než poloviční, ve výši 448 451 Kč.
Sbírky vyhlášené Arcibiskupstvím či Svatým stolcem, se konají 10x ročně v rámci nedělních mší sv. a slouží k podpoře církevního školství, Arcidiecézní charity, bohosloveckého semináře, misijní činnosti, křesťanů ve Svaté zemi atd.
Naopak na darech jsme v roce 2019 obdrželi 237 854 Kč (5% našich příjmů) a v roce 2020 již 1 220 802 Kč (50% příjmů). Díky Bohu a všem podporovatelům za tuto pomoc.

Svépomocný fond, do něhož jsme v roce 2020 odvedli 355 287 Kč, byl fond, zřízený Arcibiskupstvím pražským jako solidární fond, určený k financování oprav kostelů v rámci farností s nízkými příjmy a mzdovému zajištění příslušných stavebních techniků. V roce 2021 však fond zanikl a namísto něj vznikl Fond sv.Vojtěcha, který slouží k zajištění platů kněží. Do fondu se bude odvádět podle zhruba stejného klíče (z kostelních sbírek i z hospodářské činnosti) jako do předchozího Svépomocného fondu, postupně také vzniknou 4 nedělní sbírky, určené na platy kněží v diecézi.
Mzdový pastorační fond vznikl z iniciativy Arcibiskupství pražského jako fond pro vyplácení mezd laických pastoračních pracovníků (pastoračních asistentů a referentů), které si nově farnosti platí samy (dříve byli coby kategorie duchovních placeni stejně jako kněží Arcibiskupstvím).
Na ostatních mzdách jsme ve srovnání s rokem 2019 ušetřili cca 300 000 Kč. Velkou část z této částky kromě jedné zrušené pracovní pozice tvoří personální zajištění koncertů (které se v roce 2020 téměř nekonaly) a letní kustodi (brigádníci) v kostele.
Položka služby zahrnuje úklidové služby, fotodokumentaci, videozáznamy, účetní služby, hudební produkci, farní bulletin, plakátky, náklady na uměleckou intervenci atp.
Víkendová setkání Kurzu základy víry v Kolíně a na jiných místech (10x ročně) jsme podpořili částkou 112 716 Kč. (V roce 2019 to bylo 291 917 Kč). V roce 2019 jsme také Kolínský klášter podpořili částkou 150 000 Kč.
Opravy jsme provedli ve výši cca 50 000 Kč (v roce 2019 to bylo přes 250 000 Kč).

Rok 2020 jsme ukončili s hospodářským výsledkem (ztrátou) - 186 513 Kč. Takto malá ztráta se dá považovat za úspěch, a to především díky solidaritě dárců.
Pro srovnání - od roku 2016 do roku 2019 náš hospodářský výsledek vykazoval trvalý růst, a to i přes rozšiřování našich aktivit.  V roce 2016 jsme hospodařili s kladným výsledkem 22 578 Kč, v roce 2017 to bylo 143 030 Kč, v roce 2018 již 340 277 Kč a v roce 2019 (díky nově nasmlouvané výkonnější koncertní agentuře a zvýšení ceny za pronájem) to bylo dokonce 1 284 006 Kč.

Sluší se tedy znovu poděkovat všem, kdo se postarali v nouzi i o "svoji" farnost, a jelikož stále ještě není vyhráno, kéž vaše solidarita nezmizí.  Bohu i vám díky!


Přehledové tabulky výnosů a nákladů  - srovnání 2019 a 2020

Výnosy

rok

2019

2020

Pronájem kostela (koncerty)

3 258 331 Kč

447 826 Kč

Nedělní sbírky

968 812 Kč

448 451 Kč

Sbírky vyhlášené Arcibiskupstvím

107 053 Kč

32 064 Kč

Platby za víkendy Kurzu

základy víry

119 725 Kč

133 948 Kč

Dary

237 854 Kč

1 220 802 Kč

Příjem za časopisy  a další (kostelní kasičky)

266 789 Kč

43 793 Kč

Fondy a dotace

20 000 Kč

109 000 Kč

Ostatní

8 869 Kč

12 169 Kč

CELKEM

     4 987 433 Kč   

     2 448 053 Kč   

 

 

Náklady

rok

2019

2020

 

Svépomocný fond

473 427 Kč

355 287 Kč

 

Mzdový pastorační fond

0 Kč

390 313 Kč

 

Sbírky, vyhlášené Arcibiskupstvím

116 403 Kč

9 237 Kč

 

Mzdové náklady

1 024 039 Kč

721 835 Kč

 

Služby

324 046 Kč

374 676 Kč

 

Kurz základy víry a podpora

Kolínského kláštera

561 642 Kč

246 664 Kč

 

Daň z příjmu

292 600 Kč

0 Kč

 

Materiál

141 668 Kč

164 797 Kč

 

Opravy

256 181 Kč

50 267 Kč

 

Elektřina

116 057 Kč

123 471 Kč

 

Bohoslužebné výdaje

120 800 Kč

27 155 Kč

 

Telefony

63 786 Kč

55 440 Kč

 

Ostatní

212 778 Kč

115 424 Kč

 

 

CELKEM

     3 703 427 Kč   

     2 634 566 Kč   

 

 

 

 

 foto M.Staněk

 

 

Související články

Komentáře