Články

Velikonoce 2021

Aktuality | Martin Staněk | 28.3.2021 00:00

Velikonoční svátky jsou vrcholem křesťanského liturgického roku. Slavíme v nich Krista, který slavně vstal z mrtvých. Bezprostřední přípravou na Velikonoce (nikoliv tedy ještě Velikonocemi) je tzv. Svatý týden, který začíná Květnou nedělí - památkou na slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Jádrem svatého týdne je tzv.Triduum (třídení), ve kterém si zpřítomňujeme Kristovu poslední večeři s apoštoly (Zelený čtvrtek), Kristovo zatčení, soud, cestu na Golgotu a smrt na kříži (Velký pátek) a Kristovo zmrtvýchvstání o Veliké noci (odtud Velikonoce) ze soboty na neděli, ve které křesťané bdí a slaví tuto centrální událost víry (Vigilie/bdění slavnosti Zmrtvýchvstání). Tutéž radostnou událost slavíme samozřejmě i o první neděli velikonoční. Doba velikonoční končí slavností Seslání Ducha svatého (Letnicemi) 50 dní (7 týdnů) po Zmrtvýchvstání.

.......................................................................................................................

"Covid" Velikonoce 2021

Květná neděle 14.00
Zelený čtvrtek 18.00
Velký pátek 18.00
Bílá sobota - Vigilie 18.00
Velikonoční neděle 14.00 a 18.00 
Další neděle v době velikonoční 14.00

Všechny bohoslužby Svatého týdne budou streamovány a archivovány.  

V loňském roce jsme Velikonoce neměli možnost oslavit veřejně vůbec, v letošním roce za přísných opatření, znemožňujících větší účast věřících. Proto jsme se rozhodli výjimečně obřady zároveň streamovat na farní Youtube kanál pro ty, kdo budou nuceni zůstat doma. Následující bohoslužby budou přístupny bohužel jen s omezením 10% kapacity kostela.
Prosíme tedy o trpělivost a zvážení, na kterou z bohoslužeb se vydáte. Doporučujeme z ohledu na ostatní vybrat si pouze jednu z nich a do ní vložit svoji naději a radost z Kristova vzkříšení, ačkoliv jásot Velikonoční neděle není možný bez zármutku Velkého pátku.
Zde na webu také uvedeme jako loni a jako každou neděli návody k domácím bohoslužbám pro jednotlivé dny.

Podrobněji:

KVĚTNÁ NEDĚLE 28.3.

Mše sv. ve 14.00  (s omezením 10% kapacity kostela)

Mše sv. začíná pro shromážděný lid výjimečně v kostele. Obřady žehnání ratolestí proběhnou na nádvoří Klementina pouze za účasti celebrantana a asistence. Věřícím budou jejich vlastní, donesené ratolesti požehnány při příchodu průvodu do kostela. Venkovní obřad bude díky technice slyšitelný i v kostele. Po příchodu do kostela pokračuje mše běžným způsobem, na místě evangelia se letos čtou Markovy pašije, při zmínce o ukřižování se pokleká. Přijímání bude jako obvykle pod způsobou chleba, a to na ruku.

Mše sv. bude od 14.00 streamována (a archivována) zde 

Domácí bohoslužba Květné neděle

 

ZELENÝ ČTVRTEK 1.4.

18.00 Mše sv. na památku Večeře Páně (s omezením 10% kapacity kostela)

Bohoslužba probíhíá jako obvykle v kostele. Naposledy zazní varhany a Gloria. Vynechává se obřad mytí nohou. Nekoná se také první přijímání biřmovanců ani přijetí do církve. Sv. přijímání se výjimečně bude podávat pouze pod způsobou chleba, a to jako obvykle na ruku.  Po mši se odnese Nejsv. Svátost do bočního svatostánku. Tradiční adorace s texty z Janova evangelia a zpěvy z Taizé se letos konat nebude.

Mše sv. bude od 18.00 streamována (a archivována) zde

Domácí bohoslužba Zeleného čtvrtku

Bdění v Getsemane (texty a písně z Taizé) - záznam z roku 2019

VELKÝ PÁTEK 2.4. 

 

18.00 Velkopáteční obřady s uctíváním kříže (s omezením 10% kapacity kostela)

Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí zvolání „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se odpovídá „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže letos zůstaneme v lavicích, vynechá se tradiční individuální úcta kříže. Na Velký pátek se nekoná eucharistická bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání.
Velký pátek je také dnem přísného postu, tzn. pro dospělé mezi 18 a 60 lety (s výjimkou nemocných) platí možnost jednou denně se dosyta najíst nemasitého pokrmu.
Ovšem konkrétní podoba postu může být pro každého individuální.

Obřady budou od 18.00 streamovány (a archivovány) zde

Domácí bohoslužba Velkého pátku

Velkopáteční meditace Mons. Tomáše Halíka na ČRo Vltava od 18.00


BÍLÁ SOBOTA 3.4. 

18.00 Mše sv. - Velikonoční vigilie Slavnosti vzkříšení (s omezením 10% kapacity kostela)

Letos se věřící jako na Květnou neděli shromáždí výjimečně v kostele, kde bude i možnost si vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se za přítomnosti pouze celebranta  a asistence světí oheň, od něj se zapaluje velikonoční svíce - paškál. Po příchodu se v kostele na trojí zvolání „Světlo Kristovo“ odpovídá „Sláva Tobě, Pane" a dále se pokračuje Velikonočním chvalozpěvem – Exsultet. Po něm následuje bohoslužba slova, letos se čtou pouze 4 čtení. Po druhém čtení opět zazní varhany a zpěvák zpívá Gloria. Následuje čtení z epištoly, Evangelium a kázání. Letošní plánované křty dospělých jsou odloženy na květen. Celé shromáždění také obnoví své křestní vyznání. Eucharistická bohoslužba probíhá obvyklým způsobem. Bohoslužba skončí po 19.30.

Mše sv. bude od 18.00 streamována (a archivována) zde 

Domácí bohoslužba Velikonoční vigilie

NEDĚLE VELIKONOČNÍ 4.4. 

14.00 a výjimečně též 18.00 -  Mše sv. ke Slavnosti zmrtvýchvstání Páně (obě mše sv. s omezením 10% kapacity kostela)

Domácí bohoslužba Velikonoční neděle - Slavnosti zmrtvýchvstání Páně

Promluva Tomáše Halíka k Velikonoční neděli

 

Odloženo:

Křty dospělých: Vigilie Slavnosti seslání Ducha Svatého  - sobota 22.5.

Biřmování dospělých: Neděle 30.5.

VELIKONOCE U SALVÁTORA V MINULÝCH LETECH

Velikonoce 2021 - support

organizace liturgie: Petr Vaníček, Pavel Šimáček, Martin Staněk
sakristáni: Pavel Šimáček, Jan Přibáň
hudba: Robert Hugo, Jiří Hodina, Hasan el-Dunia, Ondřej Šmíd, Jiří Stivín
stream bohoslužeb: Jan Kundrát, Lea Kundrátová, Adam Kubieň, Jitka Honajzrová
vedení ministrantů: Petr Vaníček
lektoři: Marie Nováková, Jan Firich, Anna Flieglová, Martin Staněk
a další: ministranti, pomocníci, rodiny

Děkujeme všem

Související články

Komentáře