Články

Slavnost Seslání Ducha svatého - domácí bohoslužba

Aktuality | Martin Staněk | 31.5.2020 00:00

Slavnost Seslání Ducha svatého (Letnice)

Co jsou Letnice?

Rozhodli jsme se ještě k poslední z našich domácích/komunitních bohoslužeb, přestože kostely včetně našeho budou o této neděli již otevřeny. Chtěli jsme, aby doba velikonoční byla po této stránce kompletní a naplněná.


Domácí nebo komunitní bohoslužba bude stavět na bohoslužbě slova a jako vždy může být spojena i s následným agapé, tedy buď pohoštěním pro přátele, nebo rodinným obědem. Tam, kde je hudební nadání, může se samozřejmě muzicírovat, zpívat, quod libet. Do bohoslužby je dobré co nejvíce zapojit děti a vůbec všechny, kteří se k bohoslužbě sešli. Čtení z některých nedělí lze nalézt i v Parabibli, parafrázovaném biblickém textu teologa a překladetele Bible Alexandra Fleka, který si oblíbili nejen teenageři. Její stránky obahují jak původní biblický text, tak jeho moderní, neotřelé převyprávění o Ježíši - Záchranářovi. Následující texty však mohou být také inspirací k lectio divina či jiné biblické meditaci.

„Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“  Peace, mír, pokoj, klid, nebojte se... to jsou vždy první slova vzkříšeného Krista. Jsou důležitá, vždyť strach a úzkost navíc ve spojení s náboženstvím nevěští nikdy nic dobrého. Tedy znovu: pokoj ať je vždy s vámi. Až pak nás Ježíš posílá. Jsme vyslanci Kristovi, nositelé jeho dobré zprávy (eu-angelion). Naši víru nelze delegovat na někoho jiného, nelze ostatní činit odpovědnými za náš život. A že jsme posláni, to znamená, že jsme i vybaveni vším potřebným na cestu, neseme pečeť toho, kdo nás posílá. Ta pečeť není vidět pouhým okem, tvoří ji ale vše to, co děláme, co říkáme, jak odpouštíme, jak jsme velkorysí, vše v závislosti na tom, "jak velkou nádobu jsme si přinesli". 

Zdroje a inspirace:

Zpěvy z Taizé    Mešní zpěvy    Kancionál     Hosana 

Mešní liturgie Slavnosti Seslání Ducha svatého   Denní modlitba církve (breviář)

 

           

            


Domácí /rodinná, komunitní/ liturgie

Na stole může být zapálená svíce jako symbol vzkříšeného Krista.

Na úvod si lze zazpívat (nebo i jen přečíst) krásnou sekvenci Veni Creator Spiritus (Přijď Duchu Stvořiteli) od Rabana Maura z 9. století

Veni Creator Spiritus  

Úvodní modlitba

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů
a posvěcuješ ji svým svatým Duchem;
sesílej hojnost jeho darů celému světu
a společenství věřících provázej
působením své milosti jako na počátku,
když se začalo šířit tvé evangelium.

Očištění a odpuštění

Při tiché nebo soukromé bohoslužbě se lze na tomto místě stejně jako ve mši sv. krátce zastavit a zpytovat svědomí. Odpustit sobě i ostatním a např. v duchu vyslovit prosbu o odpuštění hříchů. Případně na konci zvolat: Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se.
Smyslem tohoto zastavení a vyznání je podobně jako mytí rukou před jídlem očištění před hostinou Božího slova (a za normálních okolností při mši sv. i před hostinou eucharistie)

Gloria

Je také možné recitovat nebo zpívat chvalozpěv Gloria (Sláva na výsostech Bohu)  

Bohoslužba slova

Jednotlivá čtení je možné číst, případně si i poslechnout z nahrávky ze mše sv. z roku 2017
(odkaz obsahuje i kázání)

1. čtení – Sk 2,1-11

Čtení ze Skutků apoštolů.

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“

Žalm 104

Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!  Nebo: Aleluja.

Veleb, duše má, Hospodina!
Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký!
Jak četná jsou tvá díla, Hospodine!
Země je plná tvého tvorstva.

Hynou, když vezmeš jim život,
a vracejí se do svého prachu.
Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni,
a obnovuješ tvář země.

Nechť věčně trvá Hospodinova sláva,
ať se Hospodin těší ze svého díla!
Kéž se mu líbí má píseň:
má radost bude v Hospodinu.

2. čtení – 1 Kor 12,3b-7.12-13

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

(Bratři a sestry!) Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“ Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.

Evangelium – Jan 20,19-23

Slova svatého evangelia podle Jana.

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“

Po přečtení (slyšení Božího slova) je možné vyslechnout promluvu Mons. Tomáše Halíka k této neděli, případně setrvat v tiché meditaci anebo podle situace a složení účastníků domácí liturgie reagovat na texty.

Promluva obsahuje i přímluvy a modlitbu Otčenáš.

Přímluvy 

Je mnoho situací, lidí, za které je dobré se modlit. Sami víme nejlépe, které/kteří to jsou. Do modliteb je možné zahrnout obzvláště ty, kdo jsou dnes nejvíce ohroženi celosvětovou pandemií, všechny blízké i vzdálené, věřící i nevěřící, církev, přírodu, celý svět. Nechme také děti přednášet své osobní přímluvy.
Po jednotlivých přímluvách se může volat (nebo zpívat!) Kyrie, Kyrie eleison, nebo Pane, smiluj se anebo Prosíme tě, vyslyš nás.
Všechny prosby vyslovené i nevyslovené shrneme do následující modlitby, kterou Ježíš naučil své apoštoly:

Modlitba Otčenáš

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
(Neboť tvé je království,
i moc i sláva na věky. Amen.)

Závěrečná modlitba a prosba o požehnání  (z Denní modlitby církve - breviáře)

Prosíme tě, všemohoucí Bože, ať na nás spočine světlo tvé slávy; upevni svým Svatým Duchem a naplň bohatstvím jeho darů všechny, kdo se působením tvé milosti narodili k věčnému životu. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do života věčného.
Amen, aleluja, aleluja!

_________________________________________________________

Přejeme krásně prožitou poslední neděli doby velikonoční!
Martin Staněk a tým akademické farnosti

Svatý týden a Velikonoční doba 2020

Vizuální doprovod:

Letnice. Akryl na plátně, 195 x 130 cm
Letošní texty a podněty k liturgii jednotlivých dní Svatého týdne jsme se rozhodli obohatit výběrem z cyklu "Sundám tě, ať bJežíš"   autorky Martiny Staňkové.  Vizuálně volně doprovázejí Květnou neděli, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a neděli Vzkříšení.
Další velikonoční neděle doprovází kombinace výše zmíněného cyklu s cyklem CON-TEMPORARY.

Část cyklu vznikla jako součást klauzurní práce Martiny Staňkové s názvem "OMG" v Ateliéru intermediální konfrontace prof. Jiřího Davida na UMPRUM.

 

Související články

Komentáře