Články

7. neděle velikonoční - domácí bohoslužba

Aktuality | Martin Staněk | 24.5.2020 00:00

7. neděle velikonoční  - Slavnost Nanebevstoupení Páně

"Oblak jim ho vzal z očí". Takto je popsána ve Skutcích apoštolů bolestná zkušenost učedníků, kdy je Ježíš definitivně opouští, i když přislibuje poslat Přímluvce a andělé je utěšují jeho opětovným návratem. I nám často chybí tato bezprostřední Boží přítomnost, anebo jsme na ni i zapomněli. Také občas hledíme kamsi do nebe, odkud očekáváme pomoc v nouzi. Nevšimli jsme si však, že Bůh přebývá také v nás, že je nám "bližší než naše vlastní srdce", jak říká sv. Augustin. Že ví, co potřebujeme, ale má i pochopení pro naši malověrnost. "Klaněli se mu..., měli však pochybnosti", čteme v dnešním evangeliu a chápeme dobře, že se to týká i nás. Použijeme-li tento příběh jako metaforu, klaníme se zhruba tím směrem v životě, kde tušíme, že je Bůh přítomen, ale máme pochybnosti, zda nás vnímá, zda jsme ho hodni, zda se zajímá. Je pro nás vnějším Bohem zachráncem, který nepřicválá na zavolání. Možná je načase začít více vnímat onen zaslíbený vnitřní pramen, jenž Kristus nazývá Přímluvcem, který miluje pravdivost a autenticitu, neboť je sám Duchem pravdy.  

***
Bohoslužby nedělí velikonočních se svou strukturou příliš neliší od bohoslužeb ostatních nedělí v roce. Vévodí jim však radostné Aleluja, častěji se přijímá podobojí způsobou (tedy nikoliv v čase zavřených kostelů), biblické texty zprostředkovávají události mezi zmrtvýchvstáním a sesláním Ducha svatého, z počátků rodící se církve, taktéž Ježíšova slova na rozloučenou z Janova evangelia.

Domácí nebo komunitní bohoslužba bude stavět na bohoslužbě slova a jako vždy může být spojena i s následným agapé, tedy buď pohoštěním pro přátele, nebo rodinným obědem. Tam, kde je hudební nadání, může se samozřejmě muzicírovat, zpívat, quod libet. Do bohoslužby je dobré co nejvíce zapojit děti a vůbec všechny, kteří se k bohoslužbě sešli. Čtení z některých nedělí lze nalézt i v Parabibli, parafrázovaném biblickém textu teologa a překladetele Bible Alexandra Fleka, který si oblíbili nejen teenageři. Její stránky obahují jak původní biblický text, tak jeho moderní, neotřelé převyprávění o Ježíši - Záchranářovi.

Zdroje a inspirace:

Zpěvy z Taizé    Mešní zpěvy    Kancionál     Hosana 

Mešní liturgie slavnosti Nanebevstoupení Páně   Denní modlitba církve (breviář)

 

 

            

            


Domácí /rodinná, komunitní/ liturgie

Na stole může být zapálená svíce jako symbol vzkříšeného Krista.

Úvodní modlitba

Všemohoucí, věčný Bože,
tvůj vzkříšený Syn, Ježíš Kristus,
vstoupil na nebesa,
a tím bylo povýšeno i celé lidstvo;
naplň nás radostnou vděčností a nadějí,
že pro naše spojení s Kristem také my vejdeme do tvé slávy.
Amen

Vyjádření pokání a vyznání viny

Při tiché nebo soukromé bohoslužbě se lze na tomto místě stejně jako ve mši sv. krátce zastavit a zpytovat svědomí. 
Případně lze vyslovit prosbu o odpuštění hříchů, a na konci zvolat: Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se.
Smyslem tohoto zastavení a vyznání je podobně jako mytí rukou před jídlem očištění před hostinou Božího slova (a za normálních okolností při mši sv. i před hostinou eucharistie)

Gloria

Je také možné recitovat nebo zpívat chvalozpěv Gloria (Sláva na výsostech Bohu)  

Bohoslužba slova

Jednotlivá čtení je možné číst, případně si i poslechnout z nahrávky ze mše sv. z roku 2017
(odkaz obsahuje i kázání)

1. čtení – Sk 1,1-11

Čtení ze Skutků apoštolů.

Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem, co Ježíš konal a čemu učil až do dne, kdy byl vzat (do nebe). Předtím dal svým vyvoleným apoštolům příkaz skrze Ducha svatého. Po svém utrpení jim poskytl mnoho důkazů, že žije: po čtyřicet dní se jim zjevoval a mluvil o Božím království. Když s nimi jedl, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo zaslíbení: „Vždyť jste přece o tom ode mě slyšeli: Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým za několik málo dní.“ Tu se ho ptali ti, kteří s ním byli: „Obnovíš teď, Pane, v Izraeli království?“ On jim však řekl: „To není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země.“ Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. Hleděli upřeně k nebi za ním, jak odchází, a najednou vedle nich stáli dva muži v bělostných šatech a řekli: „Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe.“

Žalm 47

Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub. Nebo: Aleluja.

Všechny národy, tleskejte rukama,
jásejte Bohu radostným hlasem,
protože Hospodin je vznešený, hrozný,
je to veliký král nad celou zemí.

Bůh se vznáší za jásotu,
Hospodin (vystupuje) za hlaholu trub.
Zpívejte Bohu, zpívejte,
zpívejte našemu králi, zpívejte!

Protože Bůh je králem celého světa,
zpívejte mu chvalozpěv!
Bůh vládne národům,
Bůh zasedá na svém svatém trůnu.

2. čtení – Ef 1,17-23

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

Sestry a bratři! Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ať vám udělí dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, (takže budete moci mít) o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy (skrývá) křesťanům jeho dědictví a (jak se ukazuje) na nás, na věřících, jeho nesmírně velká moc působením jeho všemohoucnosti. Ta se už projevila, když Krista vzkřísil z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebi: vysoko nad všechna knížata, mocnosti, síly, panstva - a jak jen se ještě jmenují všechny hodnosti a to nejen v tomto věku, ale i v budoucím. Ano, "všechno podřídil pod jeho nohy". A jeho dal jako svrchovanou hlavu církvi: ona je jeho tělem, plností toho, který naprosto všechno ovládá.

Evangelium – Mt 28,16-20

Zakončení svatého evangelia podle Matouše.

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“

Po přečtení (slyšení Božího slova) je možné vyslechnout promluvu Mons. Tomáše Halíka k této neděli, případně setrvat v tiché meditaci anebo podle situace a složení účastníků domácí liturgie reagovat na texty.

Promluva obsahuje i přímluvy a modlitbu Otčenáš.

Přímluvy 

Je mnoho situací, lidí, za které je dobré se modlit. Sami víme nejlépe, které/kteří to jsou. Do modliteb je možné zahrnout obzvláště ty, kdo jsou dnes nejvíce ohroženi celosvětovou pandemií, všechny blízké i vzdálené, věřící i nevěřící, církev, přírodu, celý svět. Nechme také děti přednášet své osobní přímluvy.
Po jednotlivých přímluvách se může volat (nebo zpívat!) Kyrie, Kyrie eleison, nebo Pane, smiluj se anebo Prosíme tě, vyslyš nás.
Všechny prosby vyslovené i nevyslovené shrneme do následující modlitby, kterou Ježíš naučil své apoštoly:

Modlitba Otčenáš

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
(Neboť tvé je království,
i moc i sláva na věky. Amen.)

Závěrečná modlitba a prosba o požehnání  (z Denní modlitby církve - breviáře)

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj vzkříšený Syn, Ježíš Kristus, vstoupil na nebesa, a tím bylo povýšeno i celé lidstvo; naplň nás radostnou vděčností a nadějí, že pro naše spojení s Kristem také my vejdeme do tvé slávy. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do života věčného.
Amen, aleluja, aleluja!

_________________________________________________________

Přejeme krásně prožitou 7. neděli velikonoční!
Martin Staněk a tým akademické farnosti

Svatý týden a Velikonoční doba 2020

Vizuální doprovod:

Letošní texty a podněty k liturgii jednotlivých dní Svatého týdne jsme se rozhodli obohatit výběrem z cyklu "Sundám tě, ať bJežíš"   autorky Martiny Staňkové.  Vizuálně volně doprovázejí Květnou neděli, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a neděli Vzkříšení.
Další velikonoční neděle doprovází kombinace výše zmíněného cyklu s cyklem CON-TEMPORARY.

Část cyklu vznikla jako součást klauzurní práce Martiny Staňkové s názvem "OMG" v Ateliéru intermediální konfrontace prof. Jiřího Davida na UMPRUM.

Související články

Komentáře