Články

6. neděle velikonoční - domácí bohoslužba

Aktuality | Martin Staněk | 17.5.2020 00:00

6. neděle velikonoční  

"Nenechám vás sirotky. (Zase) k vám přijdu". Další krásný úryvek z Ježíšovy řeči na rozloučenou, kterou pronáší po poslední večeři, před odchodem do Getsemanské zahrady, kde bude zatčen, nás povzbuzuje a rozbourává naši samotu. Naše osamělost není opuštěností prvotních apoštolů, kterým Ježíš zmizel z očí, ze sféry viditelného. Nemyslíme tolik na jeho druhý příchod kdesi na konci věků, jako spíše na záchranu tady a teď, z našich každodenních starostí, strachů a úzkostí. Ale slíbil nám, že jej zase uvidíme, neboť je živý.  Ba co více, ukázal nám tu úžasnou souvztažnost lidské lásky a přítomnosti Boží. Totiž že i ti, kdo říkají, že v Boha nevěří, nebo že jej dosud nepoznali, ale umějí milovat, již Boha vlastně viděli při díle. Jak totiž zpíváme při obřadu mytí nohou na Zelený čtvrtek - "Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh". Bůh se realizuje v každé naší, i kdyby jakkoliv nedokonalé, lásce. 
***
Bohoslužby nedělí velikonočních se svou strukturou příliš neliší od bohoslužeb ostatních nedělí v roce. Vévodí jim však radostné Aleluja, častěji se přijímá podobojí způsobou (tedy nikoliv v čase zavřených kostelů), biblické texty zprostředkovávají události mezi zmrtvýchvstáním a sesláním Ducha svatého, z počátků rodící se církve, taktéž Ježíšova slova na rozloučenou z Janova evangelia.

Domácí nebo komunitní bohoslužba bude stavět na bohoslužbě slova a jako vždy může být spojena i s následným agapé, tedy buď pohoštěním pro přátele, nebo rodinným obědem. Tam, kde je hudební nadání, může se samozřejmě muzicírovat, zpívat, quod libet. Do bohoslužby je dobré co nejvíce zapojit děti a vůbec všechny, kteří se k bohoslužbě sešli. Čtení z některých nedělí lze nalézt i v Parabibli, parafrázovaném biblickém textu teologa a překladetele Bible Alexandra Fleka, který si oblíbili nejen teenageři. Její stránky obahují jak původní biblický text, tak jeho moderní, neotřelé převyprávění o Ježíši - Záchranářovi.

Zdroje a inspirace:

Zpěvy z Taizé    Mešní zpěvy    Kancionál     Hosana 

Mešní liturgie 6. neděle velikonoční

 

 

       

            


Domácí /rodinná, komunitní/ liturgie

Na stole může být zapálená svíce jako symbol vzkříšeného Krista.

Úvodní modlitba

Všemohoucí Bože,
dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově,
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem
trvale projevovalo v celém našem životě.
Amen.

Vyjádření kajícnosti

Při tiché nebo soukromé bohoslužbě se lze na tomto místě stejně jako ve mši sv. krátce zastavit a zpytovat svědomí.
Případně lze vyslovit prosbu o odpuštění hříchů, a na konci zvolat: Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se.

Gloria

Je také možné recitovat nebo zpívat chvalozpěv Gloria (Sláva na výsostech Bohu)  

Bohoslužba slova

Jednotlivá čtení je možné číst, případně si i poslechnout z nahrávky ze mše sv. z roku 2019
(odkaz obsahuje i kázání)

1. čtení – Sk 8,5-8.14-17

Čtení ze Skutků apoštolů.

Filip přišel do hlavního samařského města a hlásal tam Krista. Všichni lidé dávali pozor na to, co Filip mluví, protože slyšeli a viděli, že dělá zázraky. Z mnoha (posedlých) totiž vycházeli nečistí duchové s velkým křikem. Také bylo uzdraveno mnoho ochrnutých a chromých. Celé město se z toho převelice radovalo. Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Ti tam přišli a modlili se za ně, aby dostali Ducha svatého. Do té doby totiž na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Vložili tedy na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého.

Žalm 66

Jásejte Bohu, všechny země!  Nebo: Aleluja.

Jásejte Bohu, všechny země,
opěvujte slávu jeho jména,
vzdejte mu velkolepou chválu!
Řekněte Bohu: "Jak úžasná jsou tvá díla!“

„Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá,
nechť opěvuje tvé jméno.“
Pojďte a pozorujte Boží skutky:
podivuhodně jednal s lidmi!

Moře proměnil v souš;
suchou nohou přešli řeku,
proto se radujme v Bohu!
Vládne svou mocí navěky.

Pojďte, slyšte, všichni bohabojní,
chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši.
Bůh buď veleben,
že neodmítl mou prosbu,
že mi neodňal svou lásku.

2. čtení – 1 Petr 3,15-18

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.

Milovaní! Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, ale ovšem s jemností a skromností. Musíte však mít přitom sami dobré svědomí! Pak se budou muset zastydět za své špatné řeči ti, kdo pomlouvají vaše dobré křesťanské chování. Je přece lépe, abyste snášeli utrpení chce-li to tak Bůh - za to, že jednáte dobře, než za to, že jste udělali něco špatného. Vždyť i Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život.

Evangelium – Jan 14,15-21

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás sirotky. (Zase) k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“

Po přečtení (slyšení Božího slova) je možné vyslechnout promluvu Mons. Tomáše Halíka, případně setrvat v tiché meditaci nebo podle situace a složení účastníků domácí liturgie reagovat na texty.

Přímluvy

Je mnoho situací, lidí, za které je dobré se modlit. Sami víme nejlépe, které/kteří to jsou. Do modliteb je možné zahrnout obzvláště ty, kdo jsou dnes nejvíce ohroženi celosvětovou pandemií, všechny blízké i vzdálené, věřící i nevěřící, církev, přírodu, celý svět. Nechme také děti přednášet své osobní přímluvy.
Po jednotlivých přímluvách se může volat (nebo zpívat!) Kyrie, Kyrie eleison, nebo Pane, smiluj se anebo Prosíme tě, vyslyš nás.

Modlitba Otčenáš

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
(Neboť tvé je království,
i moc i sláva na věky. Amen.)

Závěrečná modlitba a prosba o požehnání

Bože, původce naší spásy, tys nás křtem očistil a obnovil, a posíláš nám Přímluvce, Ducha Pravdy. Kéž nám tato tvoje pomoc nikdy nechybí a prosíme tě, veď nás, abychom s tvou pomocí dospěli k plnosti slávy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do života věčného.
Amen, aleluja, aleluja!

_________________________________________________________

Přejeme krásně prožitou 6. neděli velikonoční i všechny zbývající!
Martin Staněk a tým akademické farnosti

Svatý týden a Velikonoční doba 2020

Vizuální doprovod:

Letošní texty a podněty k liturgii jednotlivých dní Svatého týdne jsme se rozhodli obohatit výběrem z cyklu "Sundám tě, ať bJežíš"   autorky Martiny Staňkové.  Vizuálně volně doprovázejí Květnou neděli, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a neděli Vzkříšení.
Další velikonoční neděle doprovází kombinace výše zmíněného cyklu s cyklem CON-TEMPORARY.

Část cyklu vznikla jako součást klauzurní práce Martiny Staňkové s názvem "OMG" v Ateliéru intermediální konfrontace prof. Jiřího Davida na UMPRUM.

Související články

Komentáře