Kde je liturgie?

Omlouváme se se Vám za dočasnou nedostupnost této funkce

Články

Svatý týden a Velikonoce 2016

Aktuality | Marta Mills | 20.3.2016 14:00

Velikonoční svátky jsou vrcholem křesťanského liturgického roku. Slavíme v nich Krista, který slavně vstal z mrtvých. Bezprostřední přípravou na Velikonoce je tzv. Svatý týden, který začíná Květnou nedělí - památkou na slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Jádrem svatého týdne je tzv. Triduum (třídení), ve kterém si zpřítomňujeme Kristovu poslední večeři s apoštoly (Zelený čtvrtek), Kristovo zatčení, soud, cestu na Golgotu a smrt na kříži (Velký pátek) a Kristovo zmrtvýchvstání o Veliké noci (odtud Velikonoce) ze soboty na neděli, ve které křesťané bdí a slaví Kristovo vzkříšení (Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání). Doba Velikonoční končí slavností Seslání Ducha svatého (Letnicemi).

Více o křesťanských Velikonocích

Květná neděle  20.3.

Mše sv. začíná (již čtvrtým rokem) na II. nádvoří Klementina u kostela sv. Klimenta, kde se po krátké bohoslužbě slova světí ratolesti. (Prosíme, přineste si vlastní - jakékoliv olistěné ratolesti). Po průvodu Karlovou ulicí do kostela pokračuje mše běžným způsobem, na místě evangelia se letos čtou Lukášov pašije, při zmínce o ukřižování se pokleká. 

14.00  Mše sv. se svěcením ratolestí (začátek na nádoří Klementina)

20.00  Mše sv. se svěcením ratolestí, kterou hudebně doprovodí Ars Acustica Palmarum. Zazní kombinace starých tradic duchovní hudby s improvizačními vstupy a novými možnostmi hudebních technologií. Hudební koncept navazuje na předcházející roky, kdy liturgii Květné neděle doprovázela experimentální hudba. Letošního konceptu se ujal skladatel a multiinstrumentalista Tomáš Reindl, dále vystoupí Jan Jirucha, Jiří Hodina a Eva Bublová.

Foto z Květné neděle 2014, Kázání z Květné neděle 2016 - text

Středa 23.3.

17.00 - 22.00 Společná bohoslužba pokání s následnou adorací a možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru (pozorv sakristii). K dispozici budou všichni naši farní kněží.

Zelený čtvrtek  24.3.

19.00  Mše sv. na památku Večeře Páně

Bohoslužba začne v kostele, naposledy zazní varhany a Gloria. Po kázání nastává obřad mytí nohou (ustanoveným dvanácti). Sv. přijímání je tentokrát podobojí způsobou - napitím. Po mši se odnese Nejsv. Svátost do bočního svatostánku, kde bude po krátké přestávce následovat tradiční asi hodinová adorace s texty z Janova evangelia a zpěvy z Taizé.

Foto z roku 2010, Kázání ze Zeleného čtvrtku 2016 - text

Velký pátek  25.3.

19.00  Velkopáteční obřady s uctíváním kříže

Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí zvolání „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se odpovídá „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe v pěticích vedle sebe a s ohledem na ostatní se jen zcela krátce pokleká. Nekoná se obvyklá eucharistická bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání. 

Vzhledem k omezenému času přímého přenosu ČRo prosíme návštěvníky, aby hlavní váhu osobní adorace kříže, která je pro mnohé nejsilnějším momentem liturgického roku, přenesli do lavice a při veřejném obřadu opravdu jen krátce poklekli. Děkujeme za pochopení.


21.00  Oratorium u Božího hrobu. Jan Dismas Zelenka - Deus Dux Fortissime. Řídí Robert Hugo. V přímém přenosu ČRo

19.00 - 22.00 Přímý přenos ČRo Vltava

Záznam ČRo Vltava z Velkého pátku 2015 u Salvátora - zpráva

Foto z roku 2010, Kázání z Velkého pátku 2016 - text

Bílá sobota  26.3.

17.00 - 18.30  Postní koncert. Adam Michna, Albericus Mazák - Hudba pro svatý týden. Sbor a orchestr Capella Regia Praha, řídí Robert Hugo.

21.00 Mše sv. - Velikonoční vigilie Slavnosti vzkříšení 

Začíná se opět na II. nádvoří Klementina u kostela sv. Klimenta. U vchodu do našeho kostela i na nádvoří je možné si vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí oheň, od něj se zapaluje velikonoční svíce - paškál. Po průvodu Karlovou ulicí se v kostele na trojí zvolání „Světlo Kristovo“ odpovídá „Sláva Tobě, Pane“. Po příchodu do setmělého kostela začne Velikonoční chvalozpěv – Exsultet, po něm následuje bohoslužba slova, čte se devět čtení (sedm ze Starého Zákona a dvě z Nového). Po sedmém čtení opět zazní varhany a zpívá se Gloria. Následuje čtení z epištoly, Evangelium a kázání. Letošní rok se v našem kostele nekřtí dospělí. Eucharistická bohoslužba probíhá obvyklým způsobem. Bohoslužba skončí těsně před půlnocí.

Foto z roku 2013, Kázání z Velké noci 2016 - text

Neděle Velikonoční  27.3.

14.00 a 20.00  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše sv. probíhají obvyklým způsobem. 
Kázání ze slavnosti Zmrtvýchvstání 2016

Pondělí Velikonoční  28.3.

(nekonají se bohoslužby)

17.00  Varhanní koncert Barbara Maria Willi

- vstupenky a více informací zde klementinumbaroque.cz

3. neděle Velikonoční  10.4.

14.00 Mše sv. s biřmováním. Celebruje Mons. Václav Malý, světící biskup pražský

Související články

Komentáře