Křest dětí

Křest dítěte je především velkou radostí pro vás rodiče, kteří  ponesete všechny radosti i starosti společně s dětmi. Tuto zpodpovědnost nemohou převzít ani prarodiče, ani kmotři, ani přátelé, ačkoliv pochopitelně na ní mají svůj podíl.
Křest dětí není jen vstupenkou do církve nebo konkrétního společenství, není bohužel ani čestnou vstupenkou do nebe. Je zasetým semínkem, jež je třeba zalévat. A jistě se tím nemyslí jen tzv. výchova ve víře ve smyslu "křesťan poslouchá rodiče, dojídá obědy a v kostele je tiše jako pěna". Je spíše takovým rodičovským otevřením pokladnice vzácných hodnot anebo výukou jazyka, jímž se v rodině mluví. Náboženství, víra, to je do jisté míry také druh jazyka, kterým se vyjadřujeme. A jazyk, kterým se dítě učí komunikovat se světem a s Bohem, rozhodně nebere svobodu, ba naopak, rozšiřuje horizonty. Tam, kde tímto jazykem hovoří jen jeden z rodičů, je určitě také prostor pro společné sdílení hodnot, jež jsou oběma rodičům blízké, a které nesou celkovou atmosféru v rodině. Povinnost vychovávat ve víře má tedy pochopitelně jen pokřtěný a praktikující křesťan, avšak i pro nepraktikující polovičku zde platí pravidlo: všichni jsou pozváni, nikdo není nucen.

Aktuální termíny

prosinec: 10. 12. 2023 ve 14.00 (v rámci mše sv.) Křtí Mons. Tomáš Halík (obsazeno).

2024

14. 1. 2024 ve 14.00 (v rámci mše sv.) Křtí Mons. Tomáš Halík (obsazeno)
25. 2. 2024 ve 14.00 (v rámci mše sv.) Křtí Mons. Tomáš Halík (3 volná místa)
Neděle Velikonoční 31. 3. ve 14.00 (v rámci mše sv.) Křtí Mons. Tomáš Halík (2 volná místa).
21. 4. 2024 ve 14.00 (v rámci mše sv.) Křtí Mons. Tomáš Halík (obsazeno)
12. 5. 2024 ve 14.00 (v rámci mše sv.) Křtí Mons. Tomáš Halík (3 volná místa)
červnový termín bude upřesněn

V červenci, srpnu a září, tedy v době akademických prázdnin, se nekonají mše sv. v neděli ve 14.00, je tedy třeba termíny křtů dohodnout zcela individuálně, ve speciálním termínu, anebo ideálně vyčkat na první neděli v říjnu.

Jak na to

Nejprve je vhodné osobně se v dostatečném předstihu (nejméně 3 týdny) dostavit po některé ze mší sv. do sakristie a oslovit křtícího kněze. Přednost mají farníci a pravidelní návštěvníci našeho kostela, v ostatních případech bychom doporučovali spíše kontaktovat svoji místní farnost.

Přípravu na křest dítěte vede pastorační referent Martin Staněk.
Příprava spočívá v 1-2 setkáních (kritériem počtu setkání je informovanost ohledně základů víry, zda se jedná o křest první nebo několikátý, absolvovaná příprava na vlastní křest, na manželství, kmotrovství někomu jinému atd.).
Obsahem přípravy je samozřejmě křestní obřad a jeho výklad, nedílnou součástí (a možná i podstatnější) je rozhovor o významu křtu, o rodině, ve které bude dítě vyrůstat, o víře…

Nezbytná administrativa
K první přípravě je dobré si přinést rodný list dítěte, oddací list, a vyplněný formulář "Křestní zápis" - formální žádost o svátost křtu obsahující údaje, potřebné k zápisu do matriky a vystavení křestního listu. Formulář je ke stažení zde Křestní zápis ). Tyto doklady je potřeba dodat před samotným křtem (nedodáte-li osobně během přípravy, můžete zaslat vyplněný formulář na email [email protected]).

Kmotři ať opatří dítěti křestní roušku a svíčku.

Co se týče samotného obřadu, probíhá zpravidla v rámci mše sv. v neděli od 14 hod. Farnost vždy dopředu vyhlašuje společný křestní termín (zpravidla jeden měsíčně, vyjma prázdnin).

 

Křestní obřad

Před začátkem mše sv. (nebo samotného křestního obřadu, pokud se nekoná při mši sv.)
je vhodné dostavit se i s kmotry do sakristie a ohlásit se křtícímu knězi, případně osobě,
zodpovědné za technickou přípravu liturgie křtu (kostelník). Každá rodina má rezervována předem dohodnutá místa v kostele.
Poté se rodiče i s kmotry odeberou vnitřkem kostela k hlavnímu vchodu kostela,
kde je následně kněz s doprovodem krátce přivítá a v liturgickém průvodu přejdou k oltáři.

Následuje vstupní pozdrav a vstupní dialog, kde se celebrant ptá na jméno,
které se rodiče rozhodli svému dítěti dát (je třeba vyjmenovat všechna křestní jména)
a co pro své dítě od církve žádají (křest).

Tento vstupní dialog je zakončen označením křížem,
které činí kněz rukou na čele křtěnce a k čemuž vyzve i rodinu a kmotry.

Následuje bohoslužba slova, při které přítomní sedí (stojí) ve vyhrazených lavicích,
zpravidla po stranách oltáře.

Po kázání je rodina s křtěncem a kmotry vyzvána, aby předstoupila opět před oltář.
Následují přímluvy a litanie. (Je dobré předem uvést kromě jmen křtěnce i další případné patrony, které chcete pozvat k tomuto obřadu. Všechna jména by měla být jména kanonizovaných světců, jejichž základní seznam pro orientaci naleznete např.  zde)

Následuje mazání olejem křtěnců na prsou dítěte.

Slavnost křtu pokračuje svěcením vody.
Poté se rodiče a kmotři (případně všichni přítomní) zřeknou zlého a vyznají svoji víru.
(Pokud je jeden z rodičů nepokřtěný nebo nepraktikující, může mlčet)

Následuje samotný křest trojím politím čela křtěnce ve jménu Otce, Syna i Ducha sv.

Bezprostředně po křtu je křtěnec mazán olejem (chrisma) na temeni hlavy.
Poté jsou kmotři vyzváni, aby dítěti předali bílou roušku a zapálili si od Paškálu křestní svíci.

Následuje eucharistická bohoslužba, nejprve nesení darů, na kterém participují rodiče, případně kmotři.
(Pokud se nekoná slavnost křtu ve mši sv., následuje modlitba Otčenáš a závěrečné požehnání)
Sv. přijímání se podává rodičům (jsou-li oba disponováni) a kmotrům podobojí způsobou,
a to napitím z kalicha.

Na závěr se naposledy dostaví rodiče (bez kmotrů) před oltář, aby přijali požehnání,
a to nejprve matka dítěte, pak otec dítěte.

Po křestní slavnosti je třeba se ještě zastavit v sakristii k podpisu matriky (týká se rodičů).
Příspěvku na chod farnosti se nebráníme a rádi vám vystavímep otvrzení o daru.

KŘESTNÍ OBŘAD PODROBNĚ ZDE

 

Výběr kmotrů

Jak praví kodex církevního práva,  kmotrem či kmotrou může být každý katolicky pokřtěný a biřmovaný křesťan, starší 16 let,  který praktikuje svoji víru.  V zásadě ale jde o to, aby to byl člověk blízký rodině, ve které bude dítě vyrůstat.  Často bývá u křtů v roli kmotrů manželský pár, který má sám již jisté zkušenosti s křesťanskou výchovou (a výchovou dětí vůbec) a je rodině křtěnce jistou oporou.
V případě nekatolicky pokřtěného se hovoří o úloze tzv. svědka křtu, což je pro rodinu de facto totéž, co kmotr. Kmotrem (kmotr – latinsky compater – spoluotec, slovensky krstný otec - krstná mama) nemůže být pochopitelně sám rodič křtěnce.
Avšak jak říká Kodex církevního práva, přítomnost kmotra není podmínkou pro udělení křtu. Je-li tedy velmi obtížné někoho vhodného najít, pak ať obřad proběhne bez kmotra. V případě, že kmotr, kmotra existuje, ale nemůže se z nějakých důvodů účastnit obřadu, zůstává i tak kmotrem, kmotrou.

Výběr křestního jména (křestních jmen)

Ačkoliv existuje tradice křestních jmen po kmotrovi (kmotře), je dobré si uvědomit, co znamená samotný „patronát“, tedy kterého světce vybíráme dítěti za patrona. Zpravidla to bývá nějaký rodičům sympatický světec (světice), který by mohl být dítěti určitým příkladem. Proto je dobré se v dostatečném předstihu začíst do nějakého kvalitního životopisu svatých (např. Rok se svatými) a vhodného patrona (nebo i více) vybrat. Nejde tedy pouze o to, udělat radost kmotrovi a dát jméno po něm. Pokud by rodiče trvali na nějakém neobvyklém jménu, je výzvou pro křtěnce, aby se stal prvním světcem toho jména.

Technické:

Parkování

Ve 14denním předstihu můžete požádat Národní knihovnu o možnost parkování v areálu Klementina, a to e-mailem na: [email protected] (tel.: 221 663 212, 734 850 025) a v kopii na [email protected]. Do e-mailu je třeba uvést datum, hodinu, důvod parkování a SPZ. Hodinová sazba: 120 Kč+DPH/auto/hodinu. Vjezd je z Mariánského náměstí, autobusům není vjezd umožněn. Další možnosti parkování:  Rudolfinum (podzemní parkoviště), Národní divadlo (podzemní parkoviště).