VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016-2017

OHLÉDNUTÍ 2016/2017

Výroční zpráva Akademické farnosti pro farníky za akademický rok 2016/2017.

 

Farní tým 2016/2017:

Oslaben o P.Jana Regnera SJ. 3 kněží na necelý úvazek, 3 zaměstnanci na plný úvazek, 3 kostelníci na  1/8 úvazku, 4 pastorační spolupracovníci, účetní, 2 varhaníci, úklidová firma. Další dobrovolní spolupracovníci:

Savátorská schola, výstavní rada a členové CTU UK, vedoucí jednotlivých pravidelných setkávání (Lazar Betánie, Spolek Cesta, Společenství Krypta, Conventus Choralis, Meditace v Kryptě), dále ministranti, lektoři, žalmisté, knihovníci, dobrovolníci, …

 

SEKCE PASTORACE

Bohoslužby: 116 pravidelných mší + 8 mimořádných mší   

Příprava dospělých na křest a biřmování (Kurz základů víry 2015 – 2017)

Od října 2015 proběhlo 55 úterních katechezí/přednášek, 17 víkendových setkání.Pokřtěných dospělých: 60, Biřmovaných dospělých: 35

Příprava na manželství 2016-17

Společná příprava v rámci Cyklu o manželství: 4 přednášející (Martin Staněk, P.M.Orko Vácha, Michal Petr, Alice Derflová), 6 přednášek, 110 účastníků

Individuální příprava snoubenců (Martin Staněk) – připraveno 14 párů

Příprava rodičů na křest dítěte

Vede Martin Staněk, připraveno individuálně 28 rodičů

Adorace, zpovídání a duchovní rozhovory

2 x týdně, účastní se naši 3 kněží + s.Irena Göbelová CSTF

Tichá meditace v kryptě

Vede s. Denisa Červenková CSTF, 20 účastníků. Frekvence 1 x týdně

Conventus Choralis

Latinské chorální laudy se společnou snídaní. 7 – 10 účastníků. Frekvence 1 x týdně.

Společenství Krypta

Formát: modlitba Taizé, 12 – 20 účastníků, frekvence 1 x 2 týdny

 

SEKCE DUCHOVNÍ CVIČENÍ A EXERCICIE

(Exerciční dům v Kolíně pod vedením P.Petra Vacíka, doprovázejí P.Petr Vacík SJ,  P.jan Regner SJ, sr.Denisa Červenková CSTF, sr.Irena Göbelová CSTF, spolupracovali: P.František Hylmar, Michal Petr, Petr Miklas, Jan Šedivý, Scarlett Vasiluková-Rešlová, Elva Frouz a další)

V období říjen 2016 – červen 2017 proběhlo 30 víkendových, vícedenních i týdenních kurzů, 38 kurzů včetně víkendů pro katechumeny a biřmovance. Průměrně se za kalendářní rok koná 48 kurzů.

Od roku 2005 prošlo exerciciemi přes 2000 osob

 

SEKCE KULTURNÍ

Láska je silnějsí – výstava fotografií boje ženy s vážnou nemocí 27.11. 2016 - 29.1. 2017

Popelec umělců

22. ročník setkání světa víry a světa umění. Divadelní představení z pera terezínského vězně Hanuše Hachenburga (studenti a učitelé gymnázia Přírodní škola) – 150 diváků, Mše sv. s udílením popelce, vernisáž instalace Fragmentu Krista v Getsemanech, uvedení knihy arch. N.Schmidta Přímluva za současnost.

Fragment Krista v Getsemanech

  • Výtvarná instalace Fragmentu v presbytáři kostela Popeleční středa – Velikonoce        (cca 2000 návštěvníků)
  • Tisková konference pro média (20 médií)
  • Odborný katalog Kristus v Getsemanech (náklad 500 ks)
  • Cyklus postních zamyšlení  - 5 hostů, průměrně 15 účastníků
  • Zelený čtvrtek - Bdění v Getsemane u Fragmentu s texty s Janova evangelia
  • Kolokvium Fragment Krista a dominikánský klášter sv.Klimenta (70 návštěvníků)

 

Ars Electroacustica Palmarum

moderní hudební doprovod liturgie Květné neděle (již 5. rokem)

Fotomaraton:

Jednodenní soutěžní fotoexercicie  (již 8.ročník) s prezentací vítězných fotografií

(říjen 2016 a červen 2017)

 

Film a spiritualita

Ve spolupráci s Městskou knihovnou, vede P.Petr Vacík SJ a Lukáš Jirsa. Účast: pravidelně 200 – 300 diváků, promítalo se 10 filmů v 11 projekcích. (6. ročník v tomto formátu)

Klementinské barokní večery

Cyklus barokních koncertů, z nichž 4 se odehrály v kostele Nejsv. Salvátora. Vedl Robert Hugo a Capella Regia Praha (3. ročník).

Další hudební události:

2.11. Mozartovo Requiem  (doprovod mše sv.)

13.11. Missa Solemnis Bohuslava Lédla (doprovod mše sv.)

Vánoční benefiční koncert Salvátorské scholy: 14.12. 2016

Vánoční benefiční koncert Orchestru a sboru Univerzity Karlovy: 19.12. 2016

Salvátorská schola – 10x doprovod mše sv.

 

Noc kostelů 9.6. 2017 (již 7. ročník)

Koncepce Norbert Schmidt a Martin Staněk. Průměrně 5000 návštěvníků.

Spolupráce 15 – 25 dobrovolníků + 4 zaměstnanci.

 

SEKCE VZDĚLÁVACÍ

Debatní cyklus Lidé kolem nás

Ve spolupráci s Online atlasem migrace a Studentské hnutí za solidaritu, organizátor Jakub Múčka, 3 večery, 4 hosté.

 

SEKCE SOCIÁLNÍ A CHARITATIVNÍ

Benefice

Na podporu společnosti Stopa z.s.  -  Vánoční benefiční koncert Salvátorské scholy

Vánoční benefiční koncert Orchestru a sboru Univerzity Karlovy. Vybráno a odesláno 28 302,- Kč.

 

Sbírky na účely, určené plánem Arcidiecéze

Haléř sv. Petra,  2x  sbírka na charitní činnost v arcidiecézi, Velkopáteční sbírka na Svatou zemi, sbírka na arcidiecézi, 2 x sbírka na bohoslovce, na církevní školství.

Celkem vybráno 139 738,- Kč (v roce 2015  - 89 098,-Kč).

 
OSTATNÍ

25.4.Den Země – ekumenická bohoslužba

(host: farářka CČSH Renata Wesleyová). Spolupráce s ekol. sekcí ČKA, již 12.ročník.

Spolek Cesta

1 x měsíčně výlety po zajímavostech České republiky, volí se DUCHOVNĚ-NAUČNÁ charakteristika výletů. Vedou Larissa Jurkivová a Jana Závěrková. 7 výletů. Průměrně 8 – 12 účastníků.

Sportovní klub Lazar Betánie

Frekvence 1 x týdně, vede Karel Hlaváček, průměrně 15 účastníků

Karmel Edith Stein (úzce spolupracující klášter sester karmelitek v Košířích)

4 pravidelné akce na Karmelu týdně,  9 akcí 2016/17 (duchovní i kulturní charakter)

 

EKONOMICKÁ BILANCE – kalendářní rok 2016 

Vybrané příjmy:

Koncerty (pronájem kostela)

2 531 462 Kč

Nedělní sbírky (bez sbírek vyhlášených Arcibiskupstvím)

741 745 Kč

Sbírky, vyhlášené Arcibiskupstvím

139 738 Kč

Dary na provoz

132 182 Kč

Dotace MHMP na projekt

85 000 Kč

Dotace Arcibiskupství

0 Kč

CELKEM

      4 041 311,00   

 

Vybrané výdaje:

Svépomocný fond Arcibiskupství pražského

442 599 Kč

Mzdový pastorační fond Arcibiskupství pražského

353 257 Kč

Sbírky, vyhlášené Arcibiskupstvím

139 738 Kč

mzdové náklady

1 065 575 Kč

daň z příjmu

217 740 Kč

opravy

201 207 Kč

elektřina

159 087 Kč

bohoslužebné výdaje (hostie, víno, květiny, svíčky)

88 069 Kč

CELKEM

      4 063 889,00   

 

Spoluúčast na opravách a projektech

Díky finanční spoluúčasti farníků na dvou opravách (sbírka na intarzii a na koberec)
a v jednom projektu (Fragment Krista) se podařilo pokrýt obě opravy stoprocentně
a v projektu téměř pokrýt naši spoluúčast. Celkem se vybralo a prodejem katalogu získalo 147 700,-Kč. Děkujeme!

Investice a opravy za 06/2016 – 06/2017

Restaurování opukové zárubně do krypty (36 300,-)

Likvidace dřevomorky v pohřební kryptě (62 920,-Kč)

Instalace kamery do kostela a osvětlení mensy (24 000,-Kč)

Oprava a výroba intarzie k oltáři (30 300,- Kč)

 

Výhledově:

Oprava upevnění zvonu, odvětrání pohřební krypty, likvidace dřevokazného hmyzu v kostele, dílčí opravy podlahy v kostele, rekonstrukce průčelního okna u varhan, topení v sakristii včetně zavětrování oken.